‹ Delftse BijbelBijbels Grieks en Hebreeuws Quizen ›
De verwording van de kerk (2)
Gepubliceerd op 10-01-2006

Gisteren hadden we een begin gemaakt met een onderzoek waaraan een kerk moet voldoen. Deze keer gaan we verder met de leer van een kerk en de waakzaamheid die er moet zijn binnen een kerk.

De leer van een kerk
De vorige keer is in het kort uitgelegd dat Christus het Middelpunt is, dat Zijn Woord de basis is en dat er goede redenen zijn om als kerken samen te gaan naar de universele Kerk van Christus, is het wel van belang dat gecontroleerd wordt of inderdaad aan deze eisen wordt voldaan.
In veel kerken wordt gesproken over "de Zuivere Leer" en dat deze onderwezen moet worden, Paulus zegt hierover "Omdat u onderwijs uit de wet krijgt, kunt u onderscheiden wat goed is. (Rom. 2: 18) en deze "Zuivere Leer" is dan vaak een afzetting op christenen die anders geloven of gewoon minder weten van de Bijbel. Omdat in Gods wet de waarheid en de kennis onder woorden zijn gebracht, denkt u buitenstaanders en kinderen iets te kunnen leren. (vs. 20) Dit is een verkeerd uitgangspunt, en Paulus vraagt zich dan ook af in vers 21 Maar als u anderen onderwijst, waarom onderwijst u zichzelf dan niet?
Is dit niet de hoofdreden waarom de Naam van God over de gehele wereld door het slijk wordt gehaald? (Jes. 52: 5) en dat de kerken leeglopen. Is het daarom dat de profeet Hosea de klacht van God als volgt verwoord: Er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. (Hos. 4: 1)
Als we een "zuivere leer" willen hebben dan moeten we de Bijbel, Gods Woord, bestuderen. We moeten achterhalen wat God tot ons wil zeggen. Niet alleen het opdoen van kennis maar echt leren door Gods Geest. Vergelijk in deze de passage in Handelingen 8 vers 26-40 over Filippus en de kamerling, ook hier werd de vraag gesteld "Begrijpt u wat u leest?

Als ik de Efeziërs brief lees, dan vallen een aantal kernwoorden op die slaan op bovenstaande: Het eerste kernwoord is "zitten" (Ef. 2: 6) God heeft ons met Christus in de hemelse gewesten doen zitten en ik geloof dat iedere gelovige zijn geestelijk leven moet beginnen vanuit die plaats van rust. Ik denk dat dit het sleutelwoord en het geheim is van de werkelijke geloofservaring. Geestelijk zitten is eenvoudig ons gehele gewicht te laten rusten op de Heer. Wij laten Hem de verantwoordelijkheid dragen en houden op dit zelf te doen. Het managen van ons geloofsleven of van de kerk krijgt dan plotseling een geheel andere inhoud.

Het 2de kernwoord is "wandelen" (Ef. 4: 1) Als we uitgerust zijn en God's Kracht hebben opgedaan, pas dan kunnen we gaan wandelen waardig de roeping met welke we zijn geroepen, geheel vernieuwd in de geest van ons denken (cf. 4: 17, 23), kunnen we toetsen wat de Heer behaaglijk is (cf. 5: 8,10). Paulus schrijft hier iets over aan de Filipenzen (2: 12, 13): Bewerkt uw behoudenis met vreze en beven, want God is het, Die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Het laatste en 3de kernwoord is "standhouden" (Ef. 6: 11) Op het moment dat we gaan wandelen zal ook onze tegenstrever actief worden, daarom moeten wij onze wapenuitrusting aandoen en standhouden.

De praktische vraag is hoe dit toe te passen. Als eerste te onderzoeken wat ons nu onderscheid van de wereld. Of de oproep volgen zoals deze in de Romeinen brief staat (12: 1-) Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Hier wordt het woord 'heilig' gebruikt en zoals we hebben kunnen lezen in de Efeziërs brief betekent dit dat we apart zijn gezet. We zijn heilig omdat we door God zijn afgezonderd. Daarom gebruikt de Bijbel het woord heiligen voor alle doorsnee gelovigen, daarom werden alle christenen in de eerste eeuwen heiligen genoemd. Dat in ons spraakgebruik en vooral bij de RK kerk alleen super rechtvaardige mensen zo genoemd mogen worden is dus niet waar. God zelf zei tegen de Israëlieten Weest heilig, want Ik ben heilig.

Ten tweede, hetgeen we onderzocht hebben, vertellen aan de anderen, of zoals Paulus het zegt: Ik schaam me niet voor dit goede Nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. (Rom. 1: 16)
Ten derde, door waakzaam te blijven. Want de mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt, waardoor? door alles wat Hij geschapen heeft. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. (Rom. 1: 20) Ik wil hierover in een aparte perikoop wat dieper op ingaan.

Waakzaamheid in de kerk
De afgelopen tijd is terecht opgemerkt dat er vraagtekens gezet mogen worden bij het Samen op Weg proces. Ik heb eerder uitgelegd dat het samengaan van kerken een goede zaak is mits dit op Bijbelgetrouwe basis gebeurd. Het is daarom goed om waakzaam te zijn. Hieronder een aantal belangrijke punten:

 • In veel kerkgenootschappen is het standpunt betreffende homofilie een hot item. In Romeinen 1 lezen we dat dit een gruwel voor God is. Verschillende andere teksten (zonder volledig te) , over dit onderwerp, zijn; Lev. 20: 13; Deut. 29:22-29; 1 Tim. 1: 9-10.
 • In Lev. 20 wordt uitvoerig over overspel gesproken. En deze passage wordt aangehaald in Johannes 8, let op het antwoord van Christus aan de Farizeers (de mensen van de "zuiver leer") Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen gooien, maar ook wat Hij zegt tegen de vrouw: Ga en zondig niet meer. Overspel wordt dus niet goedgekeurd, maar het afwijzen van de zondaars ook niet. Laten we dus mild zijn als mensen welke gescheiden zijn, opnieuw trouwen.
 • Ook de doop is een groot meningsverschil, de kamerling in Hand. 8 liet zich dopen, was dat besprenkelen? In Hand. 2 lieten 3000 mensen zich op een dag dopen, was dat allemaal door onderdompeling? (cf. Rom. 2: 25-29) In Kampen mocht een student die volwassen gedoopt was niet in een SoW kerk preken, maar de professors aan de diverse theologische universiteiten mogen wel het bestaan van Christus ontkennen.
 • Hierbij kom ik dan ook op het belangrijkste punt. Ik heb al aangegeven dat Christus het Middelpunt van de Kerk is. Paulus zegt dat deze mensen in staat waren om God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeen bezig. Deze geleerde mensen dachten dat ze alles wisten, maar in werkelijkheid waren zij dom (Rom. 1: 21-22) Door deze geleerden en dominees, de priesters van onze tijd, komt het volk om, omdat het God niet meer kent en dat is hun schuld. Want zij willen God niet kennen. (Hos. 4: 6) Dit was de reden waarom Luther en Calvijn zich afscheidden, daarom zegt de Psalmist: Het diepe ontzag voor de Here is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de Here heeft, krijgt van Hem verstand en inzicht. (Ps. 111: 10; Spr. 9: 10)
  Wil de kerk voorbestaan, dan zullen we Christus als Middelpunt van de Kerk moeten zien en Zijn Woord als het fundament. Wil men daar niet aan, dan is het enige argument dat deze "geleerden" zwijgen over God voor eens en voor altijd, zoniet dan moeten ze rekening houden met wat God zelf zegt: Ik waak over Mijn Woord en zal Mijn dreigementen zeker uitvoeren." (Jer. 1: 12) Het zijn huichelaars die monumenten bouwen voor de profeten en de heiligen, die door hun voorouders om het leven zijn gebracht. (Mat. 23: 29)
  Voor hen die dan wel Gods Woord willen volgen moeten rekening houden dat ze worden gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden en waarom? omdat jullie bij Mij horen! (Mat. 24: 9 ev.) Het opgeven van een kerkgebouw, of zelfs het opgeven van de naam van een kerkgenootschap is dan een lichte prijs. Wees waakzaam!! (Mat. 24: 25) Want wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. (Mat. 24: 13)
 • De afgelopen jaren hebben we heel duidelijk gezien dat het SoW proces een scheiding teweeg heeft gebracht tussen de gelovigen en de naam-gelovigen. Ook hebben we gezien dat dit proces er toe heeft geleid dat er nieuwe vormen van kerken en gemeentes zijn ontstaan, dit is niet iets nieuws maar is in de loop der eeuwen steeds gebeurd want God waakt over Zijn Woord (Jer. 1: 12). Lees ter bemoediging 1 Koningen 19, we staan niet alleen er zijn nog vele medechristenen.


  Tags: Gemeente

  Commentaar

  Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


  Mede mogelijk dankzij

  De Bijbelonderzoeker