‹ Vreemdeling in EgypteDe Amandelboom ›
De verwording van de kerk (3)
Gepubliceerd op 19-01-2006

Hadden we het vorige keren over wat een kerk is en hoe deze zou moeten functioneren, deze keer wil ik het hebben over de situatie als wij mensen ons van God afkeren en wat dan de gevolgen zijn.

Een aantal zaken valt dan meteen op, normen en waarden vervagen en kunnen niet meer goed worden ingevuld. (Nb. In de politiek is niet de norm de basis, maar de waarde, waardoor het mogelijk is geworden om al naar gelang de waarde die men ergens aan hecht, de normen hierop aan te passen!) Als gevolg van deze vervaging ziet men dat geweld toeneemt. Dit lezen we ook in Genesis 6 vers 5 "En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was." en in de verzen 11 en 12 "Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.
Door deze normvervaging zullen de mensen meer egocentrisch gericht worden, ook dit wordt in 2 Timothëus 3 vers 2 genoemd: "Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven," met alle gevolgen van dien geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; (vers 3-4). Er wordt hier opgemerkt dat de natuurlijke liefde verdwijnt, Jezus voorspelt dit "En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden." (Matthëus 24 : 12)

Als de liefde verkilt, dan komt de wreedheid om de hoek kijken. In de kranten lezen we regelmatig dat er zinloos geweld is gepleegd waarbij al verschillende doden zijn gevallen, terwijl de mensen eromheen niets of weinig deden. Hoe anders dan in de Bijbel beschreven: "De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij." (Psalm 11:5), "Weest niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen." (Prediker 3:31), "Laat af van geweld en onderdrukking, handelt naar recht en gerechtigheid." (Ezechiël 45:9) en "Niet door kracht noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Here der heerscharen." (Zacharia 4:6)

Daar de acceptatie van dit geweld, wordt men gevoelloos en zaken welke volgens de Bijbel met moord wordt aangegeven worden verbloemd met mooie worden als abortus en zo goedgepraat. Abortus is het afbreken van een zwangerschap. Dat een foetus als volwaardig kind wordt gezien blijkt onder andere uit Psalm 139 waar David zegt "U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ogen mij niet konden zien." (vers 13-16) en over de profeet Jeremia wordt gezegd "Ik kende u al voordat Ik u vormde in uw moeders buik; nog voordat u werd geboren, heb Ik u al bestemd als mijn profeet." (Jeremia 1: 5) Nu we hebben gezien dat een foetus een mens is, houdt abortus niets anders in dan moord. En in Exodus 13 vers 10 wordt gesteld "Gij zult niet doden".
Hoe nu in een situatie als een abortus per ongeluk plaatsvind, bijvoorbeeld door het slaan van een zwangere vrouw? In Exodus 21 vers 22 wordt gesproken over een abortus "Als twee mannen aan het vechten zijn en een stoot een zwangere vrouw zo hard aan dat zij een miskraam krijgt, moet de dader een boete betalen" En als een vrouw wordt verkracht, is dat een reden voor abortus? Naast het reeds eerder genoemde feit dat abortus verboden is, kan men in Ezechiël 18 vers 20 lezen "Degene die zondigt, is degene die sterft. De zoon zal niet worden gestraft voor de zonden van zijn vader."
Op dit moment alleen al vinden in Nederland meer dan 18.000 abortus provocatus plaats per jaar. Is het logisch dat sommige bewogen christenen wakker liggen van het stille geween van deze tienduizenden uit elkaar verscheurde babies? Zijn wij daar nog gevoelig voor?

Euthanasie, is ook zo'n mooi woord wat letterlijk betekent bewust doen eindigen van het leven, dus ook hier gaat het om doden en is dus in strijd met het gebod "Gij zult niet doden". Toch is het in Nederland gelegaliseerd onder het mom van vrijheid tot eigen zelfbeschikking en zodoende vinden ieder jaar 3400 geregistreerde moorden plaats, het werkelijke aantal is waarschijnlijk het dubbele. Euthanasie is niet iets van de laatste jaren, 2000 jaar geleden schreef de Griek Hypocrates "Ik zal aan niemand dodelijk medicijn toedienen, hoe dringend mij er ook om gevraagd zal worden, ook zal ik nooit een dergelijk advies geven." Iedere Nederlandse arts legt nog steeds de eed van Hypocrates af, waar deze regel onderdeel van is. Moeten wij als christenen zwijgen, onder het mom dat we de overheid moeten volgen? In Hosea 2:1 roept Hosea de inwoners van Israël (de kinderen) op om tegen hun moeder (de staat) te twisten. Er staat: "Twist tegen (oppositie) ulieder moeder omdat zij Mijn Vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen (afgodendienst) van tussen haar borsten (bergen) wegdoen." De staat Israël ten tijde van Hosea was zo goddeloos dat elke burger die God vreest in de oppositie moest gaan. Voor twisten staat in het Hebreeuws "rivoe", dit komt van het werkwoord rawav/rajav en betekent "(be)strijden, (be)twisten en tot slot twist zoeken". Hier is dus allerminst sprake van een gouvernementele houding. Daarom kan (voorzichtig) gesteld worden, op grond van Hosea 2:1, dat men tegen een zeer goddeloze overheid oppositie (twisten) mag voeren.

Een ander kenmerk is de verwaarlozing van de natuur in al zijn facetten. In Genesis 1 vers 26 geeft God aan waarom Hij ons maakte "Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." Heerschappij betekent niet alleen de baas spelen, maar ook het verantwoord beheren. In Romeinen 8 vers 22 lezen we de constatering als we deze verantwoordelijkheid niet meer nemen "Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is."
Waaruit blijkt dat we deze verantwoordelijkheid niet meer nemen. Door de industrialisatie zijn grote gebieden van de wereld vervuild, dieren sterven door de giftige stoffen die gedumpt zijn. Vanwege de grote economische belangen worden iedere dag grote delen van de oerwouden gekapt omdat het hout zo waardevol is. Vanwege diezelfde economische belangen schromen we er niet voor om het vee massaal te fokken in monoculturen zodat ze nog meer opleveren. Als dan blijkt dat er ziekten uitbreken worden deze dieren vanwege nog steeds diezelfde economische belangen massaal geëuthanaseerd. Hoe moeten we in dit kader Habakuk 2 vers 17 lezen? "Want het geweld, dat tegen de Libanon begaan is, zal u bedekken, en de verwoesting der beesten zal ze verschrikken." Onder geweld wordt hier bedoeld het massaal kappen van de bossen en wat moeten we verstaan onder de verwoesting der beesten? Hoe moeten we de voorgaande tekst interpreteren "de beker der rechterhand des Heren zal zich tot u wenden." Is het land zo goddeloos geworden dat we allerlei straffen mogen verwachten?

Een geheel ander punt is de decadentie welke zal toenemen zoals we daarnet al lazen: meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; (2 Timothëus 3:4). Dit is door de eeuwen heen steeds gebeurd, we zagen het al voor de zondvloed (Genesis 6), later zien we het gebeuren bij Sodom en Gomorra (Genesis 19) en bij het ooit zo machtige rijk van Babylonië (Daniël 5) waar tijdens een decadent drankgelag van Belsazar, Darius, de Medier de macht overnam. Uit buiten Bijbelse bronnen, als Herodotos, blijkt dat dit niet alleen betrekking had op het hof, maar dat in het hele land deze decadentie aanwezig was, de Meden kwamen alleen maar dronken soldaten tegen. Ook de Griekse en Romeinse rijken gingen hieraan tenonder. Een laatste voorbeeld is het Azteekse rijk, welke ten onderging dankzij interne verdeeldheid, decadentie en de enorme gruwelijkheden. Hierdoor kon een kleine groep Spanjaarden, met hulp van vele onderdrukte indiaanse volken de macht overnemen. Maar hebben we dit ook niet zien gebeuren met het Engelse rijk, het land waar de zon nooit onder ging? Toen ze God verlieten na de tweede Wereld Oorlog, wat is er van overgebleven?

Door de afwijzing van God begon het zoeken naar een goddelijke entiteit. Door deze afwijzing werd de mens, geschapen naar Gods beeld. De heerser over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat over de aarde kruipt (Gen.1:26,28) slaaf. De erfgenaam werd onmondig en hij verschilt in niets van de slaaf, al is hij ook erfgenaam van alles (Gal.4:1). En de reden? Paulus geeft hem heel duidelijk aan in vs. 3 van Galaten 4: "Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten". Kenmerkend voor de mens is, dat hij erfgenaam kan zijn door Gods wil te volgen, toch in zijn slaaf zijn, een godenkind wil worden. Men denke hierbij aan Titus (een Romeins veroveraar welke in de eerste eeuw na Christus tegen de joden vocht), die zijn soldaten aanspoorde, door aan te halen dat een gedode soldaat tussen de sterren wordt geplaatst als geest. Denk aan Herodes van wie de mensen zeiden Een stem Gods, en niet eens mensen!" en de straf die daarop volgde hij werd van binnenuit opgevreten door wormen en stierf. (Handelingen 12: 20-25; cf. Flavius Josephus Antiq. viii.2) Maar denk ook aan de hedendaagse mens die zijn horoscopen leest en de New Age aanhangt.

Hoe moeten wij hier nu op reageren. Paulus zegt "maar let erop dat u zich altijd zo gedraagt als christenen past" (Filippenzen 1: 27) "En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun duidelijk maken dat zij verloren gaan, maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn, dat Hij u heeft verlost." (vers 27).


Tags: Gemeente

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs