January 29, 2006

You are currently browsing the daily archive for January 29, 2006.

Pasen, Op welke dag!

De komende maanden zal ik de verschillende aspecten behandelen die met de Paastijd te maken hebben. Enkele dagen geleden heb ik al aangegeven wat de implicaties waren van de instelling van het joodse Pascha in mijn behandeling van de Egyptische kalender.

Als eerste wil ik een korte technische verhandeling geven hoe men de datum kan bepalen. Deze datum wordt bepaalt met de volgende algemene regel, welke tot stand kwam op het concilie van Nicea (325 n.C.): Pasen moest vallen op de eerste zondag na de 14de Nisan, in de maand waarin de 14de Nisan samenvalt met de lente-evening (21 maart), of die onmiddellijk daarop volgt; als de 14de Nisan een zondag was, moest het feest nar de volgende zondag worden verschoven. Anders gezegd, het Paasfeest wordt gevierd op de eerste Zondag na de veertiende dag van de eerste nieuwe Maan na 21 Maart (=lente-evening).

Een formulering die de beroemde wiskundige Gauss, in het begin van de 19de eeuw ontwikkelde, en die later door Butcher in 1876 is geperfectioneerd en hierdoor bruikbaar is voor alle jaren in de Gregoriaanse kalender, die begon in 1583, wordt hieronder gegeven. De methode is gebaseerd op een aantal delingen van het jaar. Hierbij wordt het resterende steeds weer vermenigvuldigd door de Deler. Vb. 2000 / 19 = 105,2631579. Het resterende 0,2631579 wordt vermenigvuldigd door 19 en geeft 5,0000001. Het restant is dus 5. Uiteindelijk krijgt men zo de datum, hieronder is de formule uitgewerkt in Javascript:

function pasen(form) { var Mdate = "tekst" ;      Fyear = form.Myear.value; a = Fyear%19; c = Fyear%100; b = (Fyear-c)/100; f = ((b+8)-(b+8)%25)/25 g = ( ( b - f + 1 ) - (( b - f + 1 ) % 3) ) / 3; h = ( 19 * a + b - (b-(b%4))/4 - g + 15 ) % 30; l = ( 32 + 2 * (b%4) + 2 * ((c-(c%4))/4) - h - (c%4) )% 7; mm = ( a + 11 * h + 22 * l ) % 451; m = ( a + 11 * h + 22 * l - mm ) / 451; p = ( h + l - 7 * m + 114 ) % 31; n = ( h + l - 7 * m + 114 - p) / 31; p = p + 1; Mdate = p + " April"; if ( n == 3 ) Mdate = p + " Maart";     form.MDate.value = Mdate;}

Als men deze functie samen met de volgende code in een html-document zet kan men de datum berekenen:

<FORM> Invoer Jaar: <INPUT TYPE="text" NAME="Myear" Value="2000" SIZE=4> is <INPUT TYPE="text" NAME="MDate" Value="23 April" SIZE=10> <INPUT TYPE="button" Value="Bereken" onClick="pasen(this.form)"></FORM>

Helaas kan ik het niet op mijn blog tonen daar de provider geen Javascript code toestaat. Een uitgebreider werkend voorbeeld is te vinden op de website van R.H. van Gent.

De naam Nergal komt ook voor in Jeremia 39:3 en 13, zij het als afgeleide in een van de namen van Nebuchadnezzar’s prinsen: Nergal-sharezer (=Nergal, bescherm de koning!). Deze droeg de titel veldmaarschalk, of veldoverste (Rab-mag) en uit seculiere bronnen blijkt dat hij zeer waarschijnlijk de persoon was die Evil-merodach, de zoon van Nebuchadnezar, vermoorde en zijn plaats op de troon van Babylon voor een periode van 3 jaar (559-556 vC.) in nam. Verder was hij getrouwd met Kashshaya, een dochter van Nebuchadnezar.

De ruïnes van het enige paleis dat op de rechterbank van de Eufraat ligt, heeft inscripties dat het gebouwd is door deze koning. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Labashi-Marduk, toen nog een kleine jongen, welke werd vermoord na een periode van negen maanden door een samenzwering van edelen, een van hen, Nabonadius, besteeg de vacante troon en regeerde voor een periode van 17 jaar (555-538 vC.), de zoon van de Nabonadius was de Belshazzar, welke Nebuchadnezar’s zoon (Dan. 5:11, 18, 22) werd genoemd, omdat hij getrouwd was met zijn dochter.
Tegenwoordig weet men uit inscripties dat Nabonadius een zoon had met de naam Belshazzar (Nabonidus Stele), welke de honeurs van zijn vader waarnam op de troon ten tijde van de val van Babylon, en zou zodoende de kleinzoon zijn van Nebuchadnezzar. De Hebreeuwse taal kent geen onderscheid tussen vader, grootvader of achtergrootvader, dus is dit op deze manier te verklaren.

Targuman heeft de interessante vraagstelling of Adam bij Eva was op zijn blog Gen. 3:6 Was Adam with Eve?

In de grondtekst staat: וַתִּתֵּ֧ן גַּם־לְאִישָׁ֛הּ עִמָּ֖הּ “en zij gaf ook aan haar man met haar“. Men kan hier onder verstaan dat Adam al bij Eva stond, zoals de Nieuwe Vertaling en de Willibrord vertaling doen, maar men kan er ook van uitgaan dat er een tijdsperiode tussen het ontvangen van de vrucht door Eva en het doorgeven aan Adam was.

Tot slot nog een opmerking, in deze tekstpassage wordt niet vermeld om wat voor soort vrucht het gaat. In de 4de eeuw n.C. gebruikte de latijnse Vulgata in de frase “de boom der kennis des goed en des kwaads” (Gen 2:9) het woord malum. Nu heeft in het Latijn het woord malum niet alleen de betekenis van “kwaad” maar ook de betekenis van “de appel”, de vergissing was dus op deze manier gemakkelijk gemaakt.


Update: Targuman heeft een update op “Gen 3:6 – Oh yeah. He was there.” over dit onderwerp.

Update: Targuman gaat verder op dit onderwerp met Gen. 3.6 – Targumim.

Tags: