April 29, 2006

You are currently browsing the daily archive for April 29, 2006.

Een oude boer ging in het weekend naar de grote stad en bezocht daar een kerkdienst. Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. “Ja,” zei de boer, “goed. Één ding deden ze wel anders. Ze zongen opwekkingsliederen in plaats van gezangen.” “Opwekkingsliederen?” zei z’n vrouw. “wat zijn dat?” “O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort gezangen, maar dan anders,” zei de boer. “Wat is er anders aan?” vroeg zijn vrouw. De boer zei: “Nou kijk, als ik tegen jou zou zeggen:

`Martha, de koeien staan in het maïs`,

dan zou het een gezang zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen:

`Martha, Martha, Martha, o Martha,
de koeien, de grote koeien, de bruine koeien,
de zwarte koeien, de witte koeien, de zwart-witte koeien,
alle koeien staan in het maïs, staan in het maïs,
staan in het maïs, het maïs, maïs, maïs`,

en als ik dan de hele zaak een paar keer herhaal, dan heb je een opwekkingslied.”

Tags:

Sinds kort is Nederland een nieuwe christelijke krant rijker: Christenen in Contact. De tweewekelijkse uitgave wordt verzorgt door EO en heeft als doelstelling “Inspireren, informeren en bemoedigen. Over de kerkmuren heen”.

EO-directeur Henk Hagoort stelt dat “Als EO verzorgen we deze gratis uitgave, maar we doen dat niet alleen. CC is een platform voor tal van kerken en kerkelijke organisaties, die allemaal graag aan hun geloofsgenoten willen doorvertellen wat God voor hen betekent en doet” immers zo vervolgt hij “Als kerken en gemeenten vormen we samen het ene lichaam van Jezus Christus. En bij die eenheid en verbondenheid hoort dat we elkaar kennen.

Deze vorm van schrijven zou volgens de EO-directeur al erg oud zijn: “De allereerste gemeenten van Jezus Christus, met ook elk hun eigen karakter, onderhielden al intensief contact met elkaar via rondzendbrieven. Paulus vond het erg belangrijk dat de gemeenten elkaar schreven en bezochten om elkaar te inspireren, te informeren en te bemoedigen (Efeze 6:22). Paulus stimuleerde gemeenten ook om de rondzendbrieven die hij zelf stuurde door te geven aan andere gemeenten (Kol.4:16).

Er zit echter een addertje onder het gras, zoals Bijbelgetrouw.nl op hun blog stellen. Volgens hun slaat Hagoort “met zijn opmerking de plank overigens volledig mis. Als kerken en gemeenten vormen we namelijk niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus wordt, volgens de Bijbel, gevormd door de (individuele) gelovigen (vgl. ondermeer Rom 12:5, 1 Kor. 12:12, 27).

Beweren dat (alle) kerken en gemeenten samen het lichaam vormen houdt namelijk in dat wij dan ook alle kerken, inclusief kerken en gemeenten waar de Here Jezus wordt geloochend of welke dwalingen verkondigen, erkennen als lid van dit heilige, onberispelijke, lichaam. Dát gaat niet aan. Het is volstrekt on-Bijbels dit te leren en praktizeren. Paulus zegt hier dan ook over: “wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” (2 Kor 6:14).

De conclusie die zij hieraan verbinden nl. dat “De “eenheid en verbondenheid” welke de EO hiermee nastreeft is dan ook een valse eenheid en een schijnverbondenheid“, wil ik niet direct overnemen, ik gun de EO in dit geval het voordeel van de twijfel. Als christenen moeten we over de kerkmuren hun kijken en ernaar streven om ons met andere christenen te verbinden en tot een eenheid te komen. Deze krant kan hierin een geweldig hulpmiddel zijn.

Hyssop / Marjolein

Mozes dan riep al de oudsten van Israel, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed,hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deurvan zijn huis, tot aan den morgen.

Ex 12:21-22

Het woord אֵזֹ֗וב (ezov) in de Bijbel verwijst naar een plant welke men in bundels samenbind om als een kwast het bloed op de deurposten aan te brengen (Ex 12:21-22). Het is een plant die groeit op muren en daken (1 K 5:13). De fijnbehaarde bladeren zijn zeer geschikt om er mee te sprenkelen. Zo werd het gebruikt om een huis te reinigen tegen melaatsheid (Lev 14:4). In de oudheid werd er verzoenende kracht aan toegeschreven (Num 19:6; Ps 51:9).

In veel vertalingen wordt de plant aangeduid met Hyssop, in de NBV zien we dat ze dit hebben vertaald met majoraantakken, wat zoals we zullen zien zeer waarschijnlijk de juiste benaming is. De naam Hyssop (Hyssopus officinalis) zoals wij die kennen, zou volgens sommige geleerden afgeleid zijn van het Hebreeuws ezov of het Arabisch azzof wat heilig kruid betekent. Andere geleerden gaan er vanuit dat het afgeleid is uit het Grieks hys (varken) en ops (gezicht).

Nu wil het geval dat deze plant niet voorkomt in Israël en de Sinaï, het moet dus een andere plant zijn. De Syrische hyssop (Origanum Syriacum) komt echter wel voor in dit gebied en voldoet aan de beschrijving dat het groeit op muren en daken. Als men in Israël is kan men deze struik veelvuldig tegenkomen op de steenachtige bodem. De Arabieren noemen het zaatar en gebruiken het in thee en verwerken het gekookt of gebakken in hun eten. Een variant van de plant de Marjolein (Origanum Vulgare) gebruik ik regelmatig als ik pizza’s maak.

In de Bijbel lezen we dat de plant wordt gebruikt voor geestelijke reinigingsdoeleinden (Ps 57:7), in katholieke streken in Nederland werd Marjolein hekswerende en duivelverdrijvende kracht en macht toegeschreven en ook voor die doeleinden toegepast, vaak zonder dat men zich nog de juiste betekenis bewust is. Marjolein is een sterk geurend kruid en heeft een geneeskrachtige werking bij zenuwzwakte, epilepsie en bij stoornissen in de geslachtssfeer zoals pijnlijke menstruatie.

Tags:

Christelijke blogs


Vorige week is een overzicht gegeven van allerlei Nederlandstalige christelijk blogs. Deze keer wil ik aandacht schenken aan Biblioblogs, als je op zoek bent naar christelijke blogs, dan is deze blog de ultieme plek om te starten. Hieronder een overzicht van alle blogs die op dit moment bij Biblioblogs zijn geregistreerd:

Koninginnedag

Vandaag is het Koninginnedag, een dag eerder dan normaal maar dat is vanwege de zondag. Een echte Nederlandse feestdag waar vooral de kinderen een hoofdrol spelen. De opening gebeurd altijd met een toespraak door de burgermeester en het zingen van het volkslied “Wilhelmus van Nassouwe“.

Interessant is het tweede couplet wat door heel seculier Nederland met volle borst wordt meegezongen:

In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Land, om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Waarschijnlijk is dit voor velen het laatste besef dat er een God aanwezig is.