‹ De dorsvloer van Arauna (2)Niet-moslims in Iran verplicht badge te dragen ›
Doortocht door de Jordaan
Gepubliceerd op 19-05-2006

Op de blog bijbelgetrouw.nl is een artikel verschenen, waarin word afgevraagd of Colin Humphreys' verklaring betreffende de doortocht door de Jordaan wel geloofwaardig is.
Als eerste wat staat er in de Bijbel hierover geschreven:

"Want het zal geschieden, met dat de voetzolen der priesteren, die de ark van den HEERE, den Heere der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren, die van boven afvlieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten, om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij, die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren, dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste van het water (de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers); Zo stonden de wateren, die van boven afkwamen; zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die ter zijde van Sarthan ligt; en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, stonden steevast op het droge, in het midden van de Jordaan; en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken." (Jozua 3:13-17)Dit is één van het soort Bijbelgedeelten waarover schriftcritici graag smalende opmerkingen maken. Vaak zijn deze geleerden dan niet erg op de hoogte van de geschiedenis. Als eerste is dit een gebied waar regelmatig aardbevingen voorkomen. Er wordt gesproken over de plaats Adam, dit is het tegenwoordige Damiya of Tell ed-Damiyeh, een plek met hoge kleibanken waar de rivier doorheen stroomt. In 1927 was daar een aardbeving waardoor deze kleibanken instorten en het water bijna een dag tegenhield, terwijl stroomafwaards de Jordaan droogviel. Dit is niet het enige geval, er zijn andere overleveringen van 1160, 1267, 1534, 1834 en 1906 waar melding wordt gemaakt dat de Jordaan geblokkeerd werd na een aardbeving. Het is dan ook zeer aannemelijk om te veronderstellen dat ook eerder, in dit aardbevingsgevoelige gebied, de Jordaan geblokkeerd is.

Als we de genoemde Bijbelpassage lezen, zien we dat het in de oogsttijd gebeurde (Jozua 3:15), een periode dat de Jordaan buiten zijn oevers stroomde. Hierdoor werd de instabiele kleibanken verder ondergraven. Vervolgens lezen we dat het water zich terug trok en zich begon op te hopen bij de plaats Adam, of zoals het in Het Boek staat "op te hopen alsof het een dam was" (vs. 16). Hieruit mogen we concluderen dat verschillende van de aanwezige Joden naar Adam zijn gereisd om dit te controleren, men heeft dus de oorzaak van het droogvallen van de Jordaan onderzocht. De beschrijving komt overeen met het zelfde soort gebeurtenissen als in 1927 en de andere genoemde jaren. Het is dan ook zeer logisch om aan te nemen dat God een aardbeving gebruikte om deze doortocht te regelen. Dit doet niets af van het wonder, het geeft alleen aan dat als God een wonder doet, Hij hierbij ook gebruik kan maken van natuurlijke fenomenen.

Op de vraag "Hoe kan Humphreys verklaren dat dit allemaal zo vreselijk toevallig samenviel met de uittocht van het volk Israël?", dat hoeft niet verklaard te worden. Het volk Israël hoefde alleen maar op God te vertrouwen en Hij zorgde dat op het juiste moment een aardbeving plaatsvond en dat is nu het grote wonder. Wij hedendaagse mensen zijn zo ratiolistisch geworden, dat we niet meer in een wonder geloven als het te verklaren is. Punt is echter dat ook de schepping (inclusief aardbevingen) door God is geschapen en als het Hem belieft daar gebruik van maakt.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin