August 2006

You are currently browsing the monthly archive for August 2006.

Meekrap (2)

Enige tijd geleden heb ik al een keer geschreven over de Meekrap (Rubia tinctorum), toen had ik al aangegeven dat het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de plant Klein-Azië en het oostelijk Middellandse-Zeegebied is.

Steden in dit gebied zoals Thyatira en Sardis waren bekend geworden wegens hun productie en handel van purperen stoffen. Zo wordt in de Bijbel gesproken over een zekere Lydia die een purperverkoopster was en woonde in de stad Thyatira (Hand 16:14) en een volgeling was van Paulus. Hoe belangrijk de productie van deze purperen verfstoffen was blijkt dat ze tot in de vorige eeuw toe onder de naam “Turkey Red” verkocht.

Helaas is door het veelvuldig gebruik, de Meekrap een zeldzame verschijnen geworden in deze gebieden. Misschien dat de plant zich kan herstellen, nu er chemische kleurstoffen voor in de plaats zijn gekomen.

Zie hier voor meer achtergronden en mooie foto’s over de stad Thyatira.

Opgeslagen onder: Meekrap

Tags:

De volgende dialoog kreeg ik van een kennis toegestuurd, die ik jullie niet wil onthouden:

The Israeli Ambassador to Sweden was talking to the head of the government at a party. The Swede asks him how the Israeli’s can be se violent and aggressive when the Ten Commandments say “Thou Shall Not Kill”.

The Israeli Ambassador replies, “Sir the Tem Commandments say ‘Thou Shal Not Murder’.

The Swede responds “I am sure it is kill”.

Ambassador: “No, it definately says murder.”

Swede: “Maybe you have a poor translation.”

Opgeslagen onder: Ex 20: 13

Sara (2)

Voor degenen die niet mijn vorige artikel over Sara hebben gelezen adviseer ik dit eerst te doen.

Dertien jaar later sloot God een eeuwig verbond met Abraham en Hij gaf hem het land Israël tot een eeuwig bezit. De besnijdenis was het teken des verbonds. Sara zou een zoon krijgen. Op het horen van deze woorden moest Abraham lachen: Hij was 100 jaar en zijn vrouw 90 jaar! Daarna verscheen de Here hem opnieuw en Hij beloofde Sara over een jaar een zoon. Sara ging bij zichzelf de nuchtere feiten na (Gen. 18:11, 12) en zij moest heimelijk lachen. Daarvoor werd ze door de Here bestraft. Zij heeft de verwoesting van de Jordaanstreek meegemaakt en de redding van Lot.

Toen Abraham zich ver in het zuiden bevond geraakte hij in dezelfde situatie als in Gen. 12:10-20. De stadskoning Abimelech haalde Sara naar zijn hof, maar omdat God ingreep, leidde dat niet tot onverkwikkelijke gevolgen.

Op haar tijd beviel Sara van haar zoon, die Izak werd genoemd. Ismaël wat toen 14. In het oosten hebben de kinderen (soms to 3 jaar) borstvoeding. Daarna richtte Abraham een groot feestmaal aan. De verhouding tussen de beide knapen was niet goed. Ook al door het verschil in leeftijd. Zie Gal. 4:29. Bij een bepaalde gelegenheid stond Sara erop dat “die slavin met haar zoon” zou worden weggejaagd. Dat ging Abraham ter harte, want hij hield van Ismaël. Hij gaf toe. Hoewel Sara haar man “heer” noemde en hem “gehoorzaamde” (1 Petr. 3:6) krijgen we toch telkens de indruk dat zij het voor het zeggen had en Abraham háár gehoorzaamde!

Abrahams geloof werd zwaar op de proef gesteld toe God hem opdroeg Izak te offeren. Abraham én Izak stemden toe — en Sara ? Over haar lezen niets en over haar verdere leven zwijgt de Bijbel. Ze heeft Izak zien opgroeien to man. Hij was 37 toen zijn moeder stierf op 127-jarige leeftijd. Ze waren toen in Hebron. Abraham beweende haar en hield een rouwklacht over haar. Daarna zette hij haar bij in de spelonk van Machpela, die hij voor veel geld van de Hethieten gekocht had. Die spelonk zou het familiegraf worden, waar ook Abraham, Izak, Jakob met hun vrouwen (behalve Rachel) bijgezet zijn.

Sara was 64 toen ze uit Haran vertrok, maar ze was toen al getrouwd. Ze moet dus langer dan 63 jaar met Abraham getrouwd geweest zijn. Abraham overleefde zijn vrouw 39 jaar.

Na Izaks huwelijk met Rebekka scheidden vader en zoon. Abraham is hertrouwd, onder andere met Keturea. Hij kreeg kinderen bij haar, maar hij heeft die met geschenken weggestuurd. Alleen Izak was zijn erfgenaam. Abraham, noch Sara, heeft de vervulling van Gods belofte gezien, maar zij hebben daarin wel geloofd. Daarom worden ze beiden geloofsgetuigen genoemd in de brief aan de Hebreeën (Hebr. 11:8-11).

Opgeslagen onder: Sara

Sara (1)

Vergeleken bij Abraham wordt in de Schrift weinig over Sara gesproken. Hoewel ze kinderen van één vader waren, waren ze met elkaar getrouwd. Een incestueuze relatie die later in de Mozaïsche wet verboden zou worden (Lev. 18:9). Dit geldt trouwens ook voor het huwelijk van hun kleinzoon Jakob met twee zusters (Lev. 18:18). God had Abraham beloofd hem tot een groot volk te maken (Gen. 12:2). Deze belofte werd meerdere malen herhaald, maar de vervulling liet lang op zich wachten. Ook al omdat Sara onvruchtbaar was. Ze was een mooie vrouw (Gen. 12:11).

Toen Abraham zich door een hongersnood in Egypte bevond bedacht Abraham dat het verstandig zou zijn om haar voor zijn zuster uit te geven. Dit was om te voorkomen dat hij zelf gevaar zou lopen. Dat was een halve waarheid en tegelijk een hele leugen. Hij wekte hierdoor een geheel verkeerde voorstelling. Hij zondigde tegen het negende gebod. Dit zou leiden tot een zonde tegen het zevende gebod.

De farao was op haar attent gemaakt en hij nam haar op in zijn harem, terwijl hij Abraham met rijke geschenken overlaadde. De farao werd getroffen met “zware plagen”. Hij verweet Abraham zijn leugen: “zodat ik haar mij tot vrouw genomen heb”. Daarop werden beiden het land uitgezet.

Sara heeft meegemaakt dat Lot hen verliet en later als gevangene ewrd weggevoerd, maar hij werd door haar man bevrijd. In een visioen (Gen. 15:1) beloofde de Here hem een nageslacht als de sterren zo talrijk. Dat geloofde Abraham en het werd hem tot gerechtigheid gerekend (Rom. 4:3). Het wachten viel Sara zwaar en ze besloot zichzelf een kind te verschaffen door haar slavin Hagar aan Abraham te geven; een gebruik dat ook voorkomt in het beroemde wetboek van Hammurabi. Rachel zal dit ook toepassen (Gen 30:3). “Hier is mijn slavin… opdat ook ik uit haar gebouwd worde”. Het verlangen naar kinderen is universeel. In onze decadente cultuur maken we gebruik van draag- en leenmoeders.

Dat Abraham toegaf moeten we niet als een geloofsdaad zien! Toen Hagar in verwachting was verachtte ze haar kinderloze meesteres (cf. 1 Sam. 1:6) en dat verweet Sara haar man! Tegen zijn zin stemde hij toe Hagar weg te zenden. Nadat ze door een engel bemoedigd was keerde ze terug. Haar zoon werd Ismaël genoemd.

Opgeslagen onder: Sara

Cartoon


Met dank aan Dokus

Gevlekte Scheerling

De vorige keer hadden we het over de giftige Alsem, deze keer wil ik ingaan op het woord rosh welke regelmatig in combinatie met de Alsem wordt genoemd.

De רֹאשׁ (rosh) komt 13 keer voor in de Bijbel (Deuteronomium 29:18; 32:32; 32:33; Job 20:16; Psalm 69:22; Jeremia 8:14; 9:15; 23:15; Klaagliederen 3:5; 3:19; Hosea 10:4; Amos 6:12; Mattheus 27:34) en wordt in de verschillende vertalingen vertaald met gif (NV), venijn (Willibrord), gal (SV), vergiftig kruid (SV).

Het Hebreeuwse woord רֹאשׁ (rosh) wordt door verschillende geleerden geïdentificeerd met de Gevlekte Scheerling (Conium maculatum), hoewel hier geen taalkundige ondersteuning voor is. In de Bijbelse context wordt het steeds in verband gebracht met een bittere en giftige drank of voedsel: “Ja, zij hebben mij gal [rosh] tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.” (Ps 69:22) Omdat het veelvuldig gebruikt wordt in combinatie met Alsem (Artemisia herba-alba Asso), lijkt het dat het om een specifieke plant gaat of een synoniem. Het is dan ook zeker niet vergezocht dat er de Conium, welke werd gebruikt om mensen mee te vergiftigen, mee wordt bedoeld.
Het is zeer goed mogelijk dat met rosh in eerste instantie een bepaalde plant werd bedoeld, maar in de loop der tijd de aanduiding werd allerlei soorten gif.
De twee antieke geneesmiddelenkenners Theophrastus en Dioscorides beschreven onder Koneion een plant die niet onze Gevlekte Scheerling is maar de Cicuta virosa (de Waterscheerling). Men denkt dat in koneion het Griekse woord konos (=duizeling) of koneisthai (=in een kring ronddraaien) steekt. Dit is begrijpelijk gezien de giftige werking. Anderzijds heeft men de naam ook willen afleiden van het Griekse konè (=moord), wat slaat op het giftige karakter van de plant, waarmee gemakkelijk moorden konden worden gepleegd.

De gevlekte scheerling (Conium maculatum) is een tweejarigeplant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae) 1 tot 2 meter hoog, een kale stengel met roodbruine vlekken (aan de voet) en lijkt veel op kervel. De bladeren zijn twee- of drievoudig geveerd en kunnen 30 cm lang worden, heeft witte bloemen met een doorsnede van circa 2 mm. Er zijn vijf kroonblaadjes met een gekrulde top. De eivormige tot ronde vruchtjes hebben 10 gekerfde ribben, maar zonder oliestriemen. Bij kneuzing geeft de plant een onaangename “muisachtige” geur.

De gehele plant is zeer gifitg, door de Coniïne en y-coniceïne, welke makkelijk door de huid worden geresorbeerd. Net als het pijlgift curare verlammen ze de bewegingszenuwen van de skelet- en ademhalingsspieren. Op het ruggemerg en het verlengde merg werkt het gif verlammend, zodat de dood door verstikking volgt. Vergiftigingsverschijnselen uiten zich als branden in de mond, misselijkheid, tongverlamming, pupilverwijding, duizeligheid, dairrhee, spiersamentrekkingen. Verlamming begint op te treden in de benen, later ook de slik- en spraakverlamming, het lichaam begint koud en gevoelloos te worden tot de dood uiteindelijk optreed door verlamming van het ademcentrum. Het bewustzijn blijft tot het laatste aanwezig.

De plant komt overal waar het vochtig genoeg is voor, met name in het midden en noorden van Israël. In Nederland komt hij vooral voor langs dijken, wegen en weilanden, maar is vrij zeldzaam.

In de geschiedenis is de plant berucht geworden vanwege zijn giftige werking. Bekend is dat Socrates, nadat hij schuldig was verklaard in 399 door een kleine meerderheid aan bepaalde, gezochte misdaden (van geestelijke aard), de Conium-dood is gestorven. Hij mocht kiezen tussen verbanning (als hij dan wel zou zwijgen) of de dood, hierbij gaf hij voorkeur aan het laatste. Hij nam de giftbeker, die een drank bevatte van onrijpe vruchten van de Scheerling, hierdoor bleef hij tot het laatste moment bij zijn volle bewustzijn.

Opgeslagen onder: Gevlekte Scheerling

Tags: ,

Citaat van de dag

That’s it!”

“Dr. Slipher, I have found your Planet X.”

Clyde Tombaugh
Deze woorden sprak C. Tombaugh op 18 februari 1930 nadat hij na het vergelijken van 2 foto’s Pluto had ontdekt. Helaas voor hem is Pluto gedegradeerd tot dwerg planeet.

Tags:

Pluto geen planeet meer

Pluto is geen planeet meer. De Internationale Astronomische Unie (IAU) heeft donderdag besloten om de kosmos volgens nieuwe richtlijnen te definiëren en dat houdt in dat Pluto, ontdekt in 1930 en sindsdien bekend als planeet, zijn status van planeet verliest. Pluto voldoet niet aan de basisvoorwaarden.
Pluto is geen planeet meer

Volgens de nieuwe definitie is een planeet ,,een hemellichaam in een vrije baan om de zon dat dermate veel massa heeft dat het door zijn eigen zwaartekracht een zo goed als ronde vorm aan heeft genomen”. Pluto voldoet niet aan deze voorwaarden, omdat dit hemellichaam zich in een baan om de zon bevindt die deels overlapt met die van de planeet Neptunus.

Pluto is nu gedegradeerd tot dwergplaneet. Deze status is eveneens toegekend aan Ceres (een asteroïde die begin 19de eeuw al planeet genoemd werd) en 2003 UB313, een ijzig hemellichaam dat de bijnaam Xena heeft gekregen van zijn ontdekker. Nu zijn er van de ‘klassieke’ negen planeten in ons zonnestelsel nog slechts acht over: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

Referenties:

Vandaag bericht de Jerusalem Post dat het 60 jaar gaat duren voordat de bossen in Galilea, verwoest door de vele raketten van Hezbollah, hersteld zijn.

Volgens de Jewish National Fund zijn ruim 750.000 bomen door brand verwoest, waaronder veel sparren, cypressen. Om de bossen te herstellen wil men opnieuw bomen aanplanten. Gelukkig blijkt dat ook de natuur een handje meehelpt, kleine takjes met bladeren komen voorzichtig uit de verschroeide aarde.


Update: zie ook Flowers in Israël met een aantal foto’s van het gebied.

Storing website

Vandaag was er een storing bij de provider, waardoor de website “Aantekeningen bij de Bijbel” tijdelijk niet bereikbaar was. Tevens waren verschillende afbeeldingen op de blog hierdoor niet zichtbaar.

Excuses voor het ongemak.

Tags:

« Older entries