‹ Paulus (2)Paulus (4) ›
Paulus (3)
Gepubliceerd op 06-09-2007

Dit is het derde deel uit de reeks over Paulus van Marco Rotman, de eerdere artikelen zijn hier en hier te lezen.


De afkomst van Paulus

Wanneer we stilstaan bij Paulus als Jood, dan kunnen we het beste beginnen bij de uitspraken die hij daar zelf over doet. Het duidelijkst is hij over zijn achtergrond in Fil.3:2-7.


De eerste verzen van dit stukje maken duidelijk dat we midden in de polemiek vallen. Paulus is in een conflict verwikkeld met tegenstanders – iets dat we in vele van zijn brieven zien – en dient hen hier in niet mis te verstane bewoordingen van repliek. Zijn tegenstanders beriepen zich hoogstwaarschijnlijk op hun zuiver Jood-zijn. Maar Paulus maakt duidelijk dat hij beslist niet voor hen onderdoet: ‘indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen (dat wil hier zeggen: op zijn achtergrond), ik nog veel meer!’ en dan beargumenteert hij waarom ook hij een zuivere Jood is:


‘Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig’ (vs.5-6, NBV)


Paulus was afkomstig uit de stam Benjamin, een van de twaalf stammen van Israël. Het Jodendom van Paulus’ dagen (en daarmee ook het Jodendom van tegenwoordig) bestond grotendeels uit Joden van de stammen Juda, Benjamin en Levi, dat wil zeggen: van de twee zuidelijke stammen van Israël, alsmede veel priesters en levieten.


Paulus staat daarmee in de lijn van van zijn grote naamgenoot uit het Oude Testament: koning Saul, de eerste koning van Israël, die eveneens afkomstig was uit de stam Benjamin. Paulus is immers een Griekse naam; in het Hebreeuws heet hij Sja’ul (of in vergriekst Hebreeuws: Saulus).


Ook met de woorden ‘een geboren Hebreeër’ benadrukt hij zijn zuiver Joodse achtergrond: er zit geen heidens bloed bij, hij is een zuivere Jood, wat Joden in zijn dagen erg belangrijk vonden.

Marco Rotman


Drs. Marco Rotman is nieuwtestamenticus. Hij is als auteur verbonden aan de Studiebijbel en is docent Nieuwe Testament aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede.


Tags: Gastschrijvers, Paulus, Personen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs