December 2007

You are currently browsing the monthly archive for December 2007.

De afgelopen dag waren er veel zoekopdrachten (ong. 50) welk gedeelte men nu uit de Bijbel zou moeten lezen bij de overgang naar het nieuwe jaar. Zelf hebben wij ook de gewoonte om tegen de tijd dat het 12 uur wordt een stuk uit de Bijbel te lezen nl. Psalm 104, niet dat deze een speciale (liturgische) betekenis heeft, het is een typische familie gewoonte:
Psalm 104

1 Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.

2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn.
3 Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds wandelt.
4 Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.
5 Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen.
6 Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen.
7 Van Uw schelden vloden zij, zij haastten zich weg voor de stem Uws donders.
8 De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond hadt.
9 Gij hebt een paal gesteld, dien zij niet overgaan zullen; zij zullen de aarde niet weder bedekken.
10 Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten henen wandelen.
11 Zij drenken al het gedierte des velds; de woudezels breken er hun dorst mede.
12 Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevende van tussen de takken.
13 Hij drenkt de bergen uit Zijn opperzalen; de aarde wordt verzadigd van de vrucht Uwer werken.
14 Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen.
15 En den wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie; en het brood, dat het hart des mensen sterkt.
16 De bomen des HEEREN worden verzadigd, de cederbomen van Libanon, die Hij geplant heeft;
17 Alwaar de vogeltjes nestelen; des ooievaars huis zijn de dennebomen.
18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken; de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen.
19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.
20 Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt:
21 De jonge leeuwen, briesende om een roof, en om hun spijs van God te zoeken.
22 De zon opgaande, maken zij zich weg, en liggen neder in hun holen.
23 De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe.
24 Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.
25 Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.
27 Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd.
28 Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.
29 Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof.
30 Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.
31 De heerlijkheid des HEEREN zij tot in der eeuwigheid; de HEERE verblijde Zich in Zijn werken.
32 Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken zij.
33 Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.
34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.
35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah!

Tags:

Gelukkig Nieuw Jaar

Het Loo
(c) Jan van Uffelen

Tags:

Nieuwe blogs

Er zijn een aantal nieuwe blogs verschenen die allemaal veelbelovend zijn en aan mijn blogroll zijn toegevoegd. Als eerste λέων καὶ ἀρνίον van Craig Downey die ondank de Grieks aandoende titel netjes in het Engels schrijft. Een andere is The Rambambashi Speaks waar alle updates van de bekende Livius en LacusCurtius sites worden genoemd.

De Aleppo kerstboom

Nu de korste dag van het jaar is geweest en de naalden van de kerstboom langzaam in het vloertapijt, de sokken, de stoelen en andere onmogelijke plekken verstopt beginnen te raken, de versiering met grote deskundigheid door onze kat overal in het huis is verspreid en het nog maar een dag duurt voordat de boom in de fik gaat is het aardig om eens erover na te denken waar dit ritueel nu van afkomstig is.
Luther zag in de 16de eeuw de kerstboom als een symbool van de geboorte van Jezus. De spar (geen den) zou volgens hem herinneren aan de levensboom in de hof van Eden, waarbij de kerstballen dan de verboden vruchten zijn, waren waarvan Eva en later ook Adam aten. Als gevolg van uitleg werd de boom rondom kerst in eerste instantie in de kerken geplaatst. Aan het eind van de 19de eeuw werd het de gewoonte dat de boom, in de meestal protestantse landen, ook de huiskamer binnen gehaald.

Hoewel het een mooie vondst is van Luther, is dit niet de herkomst om een boom te versieren. Reeds bij de oude Germanen was er de gewoonte dat de druïden vruchtbaarheidsrituelen hielden bij heilige bosjes of bomen die versierd waren. Bij de Grieken was het de jaarlijkse gewoonte om de Aleppo-den te versieren met bloemen en linten ter ere van hun god Attis. Bij de Romeinen zien we het feest van de Saturnalia, het feest waarbij de wijding van de tempel van Saturnus werd herdacht en in de week van 17 december plaatsvond. Hierbij werden door de Romeinen bomen verfraait met versieringen van metaal en replica’s van hun vruchtbaarheidsgod Bacchus. Ook plaatsten zij 12 kaarsen op de boom ter ere van hun zonnegod. Daarnaast hadden de Romeinen veel tradities die lijken op die van Kerstmis. Later zijn deze tradities van zowel de Romeinen als die van de Germanen en Grieken door de Roomse kerk gekerstend, zodat ze nu worden geassocieerd met het “Christelijke feest” wat wij Kerstmis noemen.


Interessant is dat er één theorie die stelt dat de Aleppo-den (Pinus halepensis Mill.) de originele boom van Kerstmis is. De Aleppo-den, die ook als de pijnboom van Jeruzalem wordt bekend, is inheems aan het Mediterrane gebied. Het is een kleine tot middelgrote boom, met een hoogte van 15-25 m. De naalden zijn in zeer slanke paren, meestal 6-10 cm lang. De vruchten zijn smalle kegels, 5-10 cm lang en een breedte van 2-3 cm bij de basis wanneer gesloten, groen aanvankelijk, rijpend glanzende roodbruin wanneer ze 24 maanden oud zijn.

In de Bijbel wordt de boom genoemd als bouwmateriaal in de tempel van Salomo. Zo zien we dat de deurposten bij de ingang, die een kwart van de breedte van de muur besloegen, van de Aleppo-den zijn gemaakt, naast de deurposten van het binnenste heiligdom, zij het dat het ze nu zwaar versierd is met snijwerk van cherubim, palmbomen en bloemen en ook overtrokken met goud (1 Koningen 6: 23, 31, 32, 33). Verder worden de takken van de Aleppo-den, volgens Nehemia, gebruikt voor het loofhuttenfeest (Nehemia 8: 16 ), tot slot wordt de boom genoemd door Jesaja in een lijst met bomen die weer opnieuw geplant zullen worden ten tijde van Israëls herstel (Jesaja 41: 19).

Tags: ,

Kleopas vs Klopas

Hoewel het nog erg vroeg is om de geschiedenis van Pasen te lezen, las ik van de week de geschiedenis van de Emmaüsgangers (Luk 24) en vroeg me af wie was nu die metgezel van Kleopas.

Kleopas is de verkorte vorm van de Griekse naam Kleopatros (vergl. Antipas de verkorte vorm van Antipatros). Gaan we terug naar de Emmaüsgangers dan weten we eigenlijk niet veel meer dan dat ze tot de volgelingen van Christus behoorden, al voor Zijn sterven, en behoorden mogelijk bij de zeventig (Luk 10: 1) en in het dorpje Emmaüs woonden, enige kilometers buiten Jeruzalem. Met de weinige gegevens zijn verschillende pogingen ondernomen om de onbekende medereiziger te identificeren, zo zijn er die de mogelijkheid opperen dat het om Lukas zelf zou gaan, die zich net als in de passage van Markus 14: 51-52, anoniem zou willen introduceren. Echter hier zijn weinig (of beter geen) bewijzen voor.

Anderen nemen aan dat deze Kleopas dezelfde is als Klopas (Joh 19: 25), ook de identiteit van deze man is moeilijk te achterhalen. De naam Klopas is de Griekse vorm van de Aramese naam Chalpaj, en komt alleen in de passage van Johannes voor en wel in de combinatie “man van Maria”. Volgens de Griekse kerkvader Hegesippus (eind tweede eeuw n.Chr.) was deze Klopas een broer van Jozef en vader van Simeon, de leider van de gemeente te Jeruzalem (Eusebius, Historia Ecclesiastica III, xi; xxxii,1-4).

Op basis van de verwantschap tussen de namen Klopas (Aram. Chalpaj) en Alfeüs, de Hebreeuwse letter chet wordt in het Grieks (LXX) wel vaker met een alpha weergegeven, gaan sommigen ervan uit dat Klopas dezelfde is als Alfeüs, en zou dan de vader van de discipel Jakobus zijn (Matt.10:3, niet te verwarren met Jakobus de halfbroer van Jezus). Als dit zo is dan is “Maria, de vrouw van Klopas” dezelfde als “Maria, de moeder van Jakobus” (= de zoon van Alfeüs) die in Mark.15:40; 16:1 en Luk.24:10 genoemd wordt.

Als dit laatste zo is en Kleopas en Klopas zouden dezelfde persoon zijn, dan waren de Emmaüsgangers niet twee mannen maar een echtpaar, waarvan de onbekende metgezel de zwijgzame Maria is. De vraag is of dit aannemelijk is. Als we het hele hoofdstuk in Lukas lezen, dan zien we dat deze Maria bij het graf is geweest en daar de engelen hoorde dat Christus niet dood was: Wat zoek gij de Levende bij de doden? (Luk 24: 5). Ook komt deze aanname erg tegenstrijdig over met de stelling van de Emmaüsgangers En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël erlossen zou (Luk 24: 21). Ook is het niet aannemelijk dat ze zouden zeggen gelijk ook de vrouwen gezegd hadden (vs 24), als Maria er notabene zelf bij was geweest.

Volgens mij zijn Kleopas en Klopas dan ook twee verschillende personen, dit blijkt niet alleen uit bovengenoemde tegenstrijdigheden, maar ook uit het feit dat Kleopas een naam van Griekse oorsprong is en Klopas een naam is van Aramese oorsprong.

In “A New Dead Sea Scroll in Stone?” in het tijdschrift Biblical Archaeology Review, January/February 2008, beschrijft de geleerde Ada Yardeni een 1 meter bij 30 centimeter grote steen welke beschreven is met een tekst welke volgens haar lijkt op een Dode Zee rol als het op leer was geschreven. Voor een Hebreeuwse transcriptie van de tekst zie hier en voor de Engelse vertaling zie hier.
Jim West heeft op zijn blog de enige foto gevonden, die op dit moment rond circuleert en helaas niet groot genoeg is om de inscriptie zelf te lezen. Daarnaast is het een groot bezwaar dat niet aangegeven wordt door BAR waar de steen gevonden is (=Transjordanië), waardoor het meer een sensationeel bericht is, met de suggestie dat er enige connectie zou zijn met Qumran.
De veiligheidsdienst van het streng-communistische Noord-Korea zet nepgemeenten op om christenen te bespioneren. Agenten geven zich als christenen uit om het vertrouwen van toestromende gemeenteleden te winnen. Zij reizen zelfs naar China om geld en bijbels voor Noord-Koreaanse christenen over de grens te smokkelen. Hun doel is christenen op te sporen die in de ogen van het regime illegale contacten onderhouden, meldt het Duitse persbureau Idea op gezag van een nieuwsbron die dagelijks bericht over Noord-Korea.

Bron: ND

Tags:

Hindoe-extremisten hebben in de Oost-Indiase staat Orissa tijdens de Kerst ten minste acht christelijke dorpskerken en een tiental woningen van christenen in de as gelegd. De in New Delhi gevestigde Katholieke Bisschoppen Conferentie van India zei dat het geweld maandag was uitgebroken. Hindoe-activisten maakten bezwaar tegen een kerstspel, omdat dit hindoes van lage kaste zou aanmoedigen zich tot het christendom te bekeren. Hindoes hadden daarbij het vuur op christenen geopend en drie van hen verwond.

bron: RD

Tags:

Copyright piramides Egypte

Egypte heeft het ludieke idee opgevat om een wet uit te vaardigen die het moet verbieden dat men wereldwijd piramides namaakt. Zie hier voor de rest van het artikel.

De piramides van Gizeh

Een kopie in Tenerife

Ontheiliging Tempelberg

Dat de Hamas de dood van iedere Israëliër wenst moge bekend worden geacht, gezien de vele duizenden raketten die ze het afgelopen jaar op onschuldige Israëlische burgers hebben afgeschoten. Nu hebben ze in satanische haat het idee opgevat om van de Tempelberg (wat het heiligste gebied is voor de Joden) om daar hun terroristische boodschappen te verkondigen.

Afgelopen woensdag (10 Tevet) zijn ze begonnen met uitzenden, deze datum is niet toevallig gekozen, omdat juist op die dag Babylonische verovering van Jeruzalem en de vernietiging van de eerste Tempel wordt herdacht.

Met deze boodschap is het de wereld weer eens duidelijk geworden dat de Palestijnen geen vrede willen, of pas nadat het Joodse volk volledig vernietigd is. Ik neem aan dat van Agt dit belangrijke feit op zijn website zet, als subjectief observant!!

Bron: Israel Today

« Older entries