‹ Een nieuwe Dode Zee rol in steen?De Aleppo kerstboom ›
Kleopas vs Klopas
Gepubliceerd op 29-12-2007

Hoewel het nog erg vroeg is om de geschiedenis van Pasen te lezen, las ik van de week de geschiedenis van de Emmaüsgangers (Luk 24) en vroeg me af wie was nu die metgezel van Kleopas.

Kleopas is de verkorte vorm van de Griekse naam Kleopatros (vergl. Antipas de verkorte vorm van Antipatros). Gaan we terug naar de Emmaüsgangers dan weten we eigenlijk niet veel meer dan dat ze tot de volgelingen van Christus behoorden, al voor Zijn sterven, en behoorden mogelijk bij de zeventig (Luk 10: 1) en in het dorpje Emmaüs woonden, enige kilometers buiten Jeruzalem. Met de weinige gegevens zijn verschillende pogingen ondernomen om de onbekende medereiziger te identificeren, zo zijn er die de mogelijkheid opperen dat het om Lukas zelf zou gaan, die zich net als in de passage van Markus 14: 51-52, anoniem zou willen introduceren. Echter hier zijn weinig (of beter geen) bewijzen voor.

Anderen nemen aan dat deze Kleopas dezelfde is als Klopas (Joh 19: 25), ook de identiteit van deze man is moeilijk te achterhalen. De naam Klopas is de Griekse vorm van de Aramese naam Chalpaj, en komt alleen in de passage van Johannes voor en wel in de combinatie “man van Maria”. Volgens de Griekse kerkvader Hegesippus (eind tweede eeuw n.Chr.) was deze Klopas een broer van Jozef en vader van Simeon, de leider van de gemeente te Jeruzalem (Eusebius, Historia Ecclesiastica III, xi; xxxii,1-4).

Op basis van de verwantschap tussen de namen Klopas (Aram. Chalpaj) en Alfeüs, de Hebreeuwse letter chet wordt in het Grieks (LXX) wel vaker met een alpha weergegeven, gaan sommigen ervan uit dat Klopas dezelfde is als Alfeüs, en zou dan de vader van de discipel Jakobus zijn (Matt.10:3, niet te verwarren met Jakobus de halfbroer van Jezus). Als dit zo is dan is "Maria, de vrouw van Klopas" dezelfde als "Maria, de moeder van Jakobus" (= de zoon van Alfeüs) die in Mark.15:40; 16:1 en Luk.24:10 genoemd wordt.

Als dit laatste zo is en Kleopas en Klopas zouden dezelfde persoon zijn, dan waren de Emmaüsgangers niet twee mannen maar een echtpaar, waarvan de onbekende metgezel de zwijgzame Maria is. De vraag is of dit aannemelijk is. Als we het hele hoofdstuk in Lukas lezen, dan zien we dat deze Maria bij het graf is geweest en daar de engelen hoorde dat Christus niet dood was: Wat zoek gij de Levende bij de doden? (Luk 24: 5). Ook komt deze aanname erg tegenstrijdig over met de stelling van de Emmaüsgangers En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël erlossen zou (Luk 24: 21). Ook is het niet aannemelijk dat ze zouden zeggen gelijk ook de vrouwen gezegd hadden (vs 24), als Maria er notabene zelf bij was geweest.

Volgens mij zijn Kleopas en Klopas dan ook twee verschillende personen, dit blijkt niet alleen uit bovengenoemde tegenstrijdigheden, maar ook uit het feit dat Kleopas een naam van Griekse oorsprong is en Klopas een naam is van Aramese oorsprong.


Tags: Personen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel