January 21, 2008

You are currently browsing the daily archive for January 21, 2008.

de profetes Izebel

Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven.

Openbaring 2:20-21

In het begin van Openbaring zijn een aantal brieven aan verschillende gemeentes opgenomen. In de vierde brief aan Thyatira lezen we de kritiek op een profetes die “Izebel” wordt genoemd.,. Ik werd op deze dame opmerkzaam gemaakt door Ruud Vermeij, die op zijn blog een artikel daar aan wijdt.

Wat opvalt is dat de apostel Johannes haar omschrijft als de Izebel uit het Oude Testament (1 Kon.18-21; 2 Kon. 9), die haar man Achab en Israël verleidde om de Baäl te dienen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat het niet haar eigen naam was (die Johannes ongetwijfeld wist), maar dat het een symbolische naam is, omdat ze net als de echte Izebel de gelovigen tot afgoderij en losbandigheid bracht.

In de NBV komt het niet zo duidelijk naar voren, maar in de Staten Vertaling lezen we de woorden ‘leert en verleidt’, welke samen een stijlfiguur (hendiadys) vormen, dat wil zeggen dat ze één handeling uit drukken, namelijk het brengen van dwaalleer.

Ruud merkt terecht op dat ze hier niet wordt berispt omdat ze onderwijs gaf, maar om de inhoud van haar onderwijs. In het jodendom uit die periode zien we dat soms de vrouwen het hoofd van een synagoge waren. Ook in het vroege christendom zien we dat diverse vrouwen zoals Febe (Rom. 16:1-2), Prisca (Hand.18:2,18,26; Rom 16:3-4) en Junia (Rom. 16:7), belangrijke posities innamen in de gemeente.

Deze profetes verleidt de gemeente met dezelfde zonden die ook de gemeente van Pergamum (vs 14) bedreef. Weliswaar deed een (groot) gedeelte van de gemeente uit Thyatira niet mee aan het eten van afgodenvlees en het bedrijven van ontucht en overspel, maar hun fout was dat ze daar niet tegen optraden en haar haar gang lieten gaan. De genoemde zonden hielden verband met de feesten van de plaatselijke beroepsgilden. En uit de houding van deze gemeente kunnen we opmaken dat er christenen waren die van mening waren dat deze lichamelijke daden los staan van de geest, hierdoor hadden ze een ‘vrije’ levensstijl, die we ook bij de vroege gnostiek tegenkomen. Ook in veel huidige kerken zien we zo’n levensstijl terug. Het is dan ook belangrijk om op te merken, dat zo’n compromis zonde is. Voor de christenen uit Thyatara betekende het dat ze niet meer in hun gilde konden blijven, voor de hedendaagse kerk dat ze niet te veel met de wereld gelijkvormig moeten worden.

Tags: ,

Kerken in Barneveld

Ds. J. Niesing heeft zondagochtend afscheid genomen van de hervormde gemeente van Kootwijkerbroek. ’s Middags nam hij afscheid van de hervormde gemeente van Kootwijk. De predikant vertrekt naar de gemeente van Lienden.

De tekst voor de afscheidspreek was 2 Korinthe 11:2: „Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.”

Ds. Niesing werd toegesproken door wethouder A. de Kruijf namens de gemeente Barneveld, door ds. D. van de Streek namens de classis Nijkerk en het werkverband van predikanten en door ouderling A. J. Groot Wassink namens kerkenraad en gemeente.

Bron: RD

Tags: