August 2009

You are currently browsing the monthly archive for August 2009.

Zwerfafval

Af en toe kun je je ergeren aan de grote hoeveelheid zwerfafval die je ziet langs de kanten van de weg. Nu is gelukkig de Nederlandse burger zich hier steeds meer van bewust en laat zijn rommel steeds minder slingeren, hierdoor zie je dan ook steeds minder bekertjes, plastic en dergelijke langs de kant van de weg. Misschien komt dat mede door een nieuw bord welke je steeds meer in grote getale langs de wegen ziet.

Er is echter een fenomeen welke ik ook onder “zwerfafval” wil plaatsen, je ziet steeds meer een wildgroei van (verkeers)borden verschijnen. Het is dan ook niet voor niets dat Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) pleit voor een beperking van de grote hoeveelheid oneigenlijke verkeersborden langs straten en wegen in Nederland.

Ik vroeg me dan ook af hoeveel verkeersborden staan er in Nederland en hoeveel zouden hiervan de titel “oneigenlijk” kunnen krijgen. Ik denk dan aan borden zoals overstekende katten (in Sliedrecht), de vele politiecontrole borden en de bekende toeristische borden dat je op de Veluwe rijdt.

Informatie bij een aantal instanties om informatie, zoals het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vereniging 3VO, wist niemand er een zinnig antwoord op te geven. Dus ben ik maar eens gaan zoeken of er een alternatieve manier is om dit te bepalen. Het dossier gemeubileerde landschap weet te vertellen dat er gemiddeld 15 verkeersborden per kilometer weg staan. Uitgaande van 60.000 km weg (in werkelijkheid is het bijna 120.000 km!) geeft dat een aantal van bijna 1 miljoen borden. De afgelopen maand heb ik ook steekproeven gedaan en kwam op een zelfde aantal. Daarnaast heb ik eens geteld hoeveel van de borden niets met het verkeer te maken hebben of totaal overbodig waren, het bleek dat er gemiddeld per kilometer één zo’n bord stond. Dat betekend dat er ruim 60.000 borden in Nederland staan die “oneigenlijk” zijn.

Als we dan ook nog eens kijken naar de vele roestige “kunstwerken“, dan blijkt dat door overheidsinstanties vele tienduizenden kilo’s ijzer in ons landschap wordt gedumpt.

Efeze

Een van de plaatsen in de Bijbel waar een brief naar toe is gestuurd is Efeze. Het was een havenstad in West-Klein-Azië, hoofdstad van Ionië, gelegen aan de Ikarische Zee, tussen Smyrna en Milete. Niet ver van de monding van de Kleine Meander (Kücük Menderes), vlak bij het tegenwoordige Turkse Selçuk.

Efeze was het centrum van een cultus van de vruchtbaarheidsgodin van de Aarde, die door de Grieken met Artemis werd vereenzelvigd. Het was een van de oudste kolonies van de Ioniërs op de kust van Klein-Azië (9de v.C.). De lotgevallen van de stad waren velerlei: nadat Efeze eerst onderhorig was geweest aan Croesus, koning van Lydië, en later van de Perzen, werd de stad bevrijd — maar niet voor lang — samen met de andere Griekse steden van Klein-Azië. Belangrijk voor de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad was de heerschappij van Lysimachus van Thracië (287-281 v.C.). Later werd ze de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.

Het heiligdom van Artemis (Artemission) heeft verschillende bouwfases gehad, te beginnen in de 8ste eeuw v.C. De monumentale marmeren tempel stamt uit de 6de eeuw v.C.; hij is van Ionische orde, bezit twee vleugels en heeft drie zuilenrijen aan de voorgevel, die aan de binnenzijde met reliëfs zijn versierd. Na geheel door brand te zijn verwoest, werd de tempel door Alexander de Grote weer opgebouwd. Het stadscomplex dateert uit de Hellinistische tijd en kwam tot stand op initiatief van Lysimachus. Van de werken uit de Romeinse tijd vermelden wij de restauraties van het theater, de bibliotheek uit de tijd van Hadrianus, verscheidene gymnasia, thermen en de necropool.

Bibliotheek van Efeze (© A. Dirkzwager, 2004)

Tags: ,

Kidron

En zij maakten zich op, en namen de altaren weg, die te Jeruzalem waren; daartoe namen zij alle rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron wierpen.

2 Kronieken 30:14

Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen.

Johannes 18:1

De Kidron vallei vormde de oostelijke grens van Jeruzalem en waar de gelijknamige rivier tussen de oude Stad en de Olijfberg doorheen stroomt en wordt ook de vallei van Jehosafat genoemd, waar God de naties van de wereld zal beoordelen (Joël 3:12). In deze vallei bevind zich oa. het gedenkteken van Absalom.

Tags: ,

Jabbok

De rivier Jabbok (יבּק) is een zijrivier van de Jordaan, die de bergketen van Gilead doorkruist. De bron is in de buurt van Amman. De rivier is een kleine 100 km lang en wordt tegenwoordig de Wadi Zerqa genoemd. De rivier was in het verleden regelmatig de grens van verschillende volken zoals de Ammonieten (Richt 11:13).

Bekend is de rivier geworden door de worsteling die Jakob had met de Engel des Heeren (Gen 32:22) waarna zijn naam werd veranderd in Israël.

Tags:

Drinken in een zwembad

Een van de bekende oorlogsverhalen in het boek Richteren is die van Gideon tegen de Midianieten in de vallei van Jizreël (Richt. 7). We zien hier dat de Midianieten zich hadden verzameld aan de voet van de berg Morè (Richt. 6:33), terwijl de Israëlieten zich onder aanvoering van de richter Gideon zich verzamelen aan de andere kant van de vallei bij de fontein van Harod. Op last van God blijkt dat het Israëlische leger met 32.000 soldaten te groot is. Iedereen die bang is, en wie is dat niet als er spoedig gevochten moet worden, mag weggaan (vs. 2). Meer dan twee-derde van het leger gaat dan weg. Maar nog zijn er volgens God teveel soldaten, want God wil zelf de eer. We lezen dan als de soldaten drinken er de volgende splitsing wordt gemaakt: een ieder die drinkt als een hond moet weggaan, de overige (slechts 300) lepelden het water met hun handen en dronken het zo op.

Op zich is dit fenomeen, de manier waarop ze drinken, al interessant, zover ik weet drinkt iedereen tegenwoordig door het water met zijn hand eruit te lepelen. Echter daar wil ik het deze keer niet over hebben. Wat mij interesseerde is de locatie waar ze dronken, nl. de fontein van Harod. Toen ik daar een paar jaar geleden was, viel het me op hoe ontzettend klein het was en enorm verbouwd om het de toeristen zo gemakkelijk mogelijk te maken (zie BiblePlaces.com voor foto’s). Vergeleken met vroeger is de situatie dan ook enorm veranderd. G. Eric en Edith Matson hebben begin vorige eeuw verschillende foto’s gemaakt in deze buurt en vermoedelijk zag het er toen net zo uit als ten tijde van Gideon.

Tegenwoordig is er een dorpje en zijn er (ten behoeve van de vele toeristen) verschillende parkeerplaatsen en op een honderdtal meters afstand is er zelfs een modern zwembad. Bekijken we het landschap verder, dan zien we iets verderop een afgraving.

Nu weten we dat volgens Opb 16:16 in dit dal nog eenmaal een grote veldslag zal plaatsvinden. In mijn verbeelding zag ik dan ook een selectie van soldaten op basis van drinkend uit de fontein of drinkend uit een zwembad. Waarbij een groot deel zich verbergt in de afgraving op de achtergrond.

Tags: , , ,

Vasten

Ieder jaar valt het me weer op hoeveel aandacht wordt besteed aan het “vasten” van de islamieten, de zogeheten ramadan. Zo ook dit jaar, net terug van vakantie viel me een krantenkop op, dat het dit jaar wel extra moeilijk is voor hen omdat het zomer is en dat de dag dan langer duurt en ze dus langer moeten wachten tot de avond als pas kunnen gaan eten. Vasten is volgens een definitie die ik ooit vond, het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde.

De vraag die dan bij me opkomt, is of dit vasten van de islamieten nu zo uitzonderlijk is. Zelf heb ik al jaren de gewoonte om zonder eten direct naar mijn werk te gaan, de ó zo belangrijke middagmaaltijd over te slaan en pas ’s avonds aan een uitgebreide maaltijd te beginnen, een situatie dus die erg lijkt op de periode van de ramadan. Het grote verschil is echter dat ik dit geen vasten noem. Bovendien vasten komt niet alleen voor in de islam maar ook bij andere godsdiensten en daar wordt bijna helemaal geen aandacht aan besteed. De joden vieren bijvoorbeeld ieder jaar Jom Kippur, de Grote Verzoendag (Lev. 23:27ev.) en in de Mishna wordt voorgeschreven: “Op Grote Verzoendag is het verboden te eten en te drinken, zich te wassen en zich te zalven, schoenen aan te trekken en echtelijke gemeenschap te hebben”. (Mishna VIII,1). Naast deze dag zijn er nog verschillende andere dagen dat de joden de gewoonte hebben om te vasten zoals de herdenking van de val van de tempel (2 Kon 25).

Ook het christendom kent het gebruik van vasten. Zo zien we dat Jezus aan het begin van Zijn bediening eerst 40 dagen EN nachten gaat vasten in de woestijn (Mat. 4:1-2). De vraag is moeten we dan zoveel aandacht hieraan besteden? Opvallend is dat Jezus uitdrukkelijk waarschuwt tegen uiterlijk vertoon, tegen mensen die alleen maar vasten om gezien te worden: “Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen” (Mat. 6:16-18).

Ik ben dan ook in de loop der jaren verschillende christenen tegengekomen, die overeenkomstig bovengenoemde tekst, soms wel weken vasten terwijl het absoluut niet aan hen was af te zien. Sommigen van hen deden zelfs zeer zwaar werk. Met hen vergeleken is de ramadan niets anders dan een groot uiterlijk vertoon van even overdag je inhouden met eten om ’s avonds aan te vallen op de extra lekker bereide maaltijd.

Tags: , ,

Help…

De Assyrische militair Mannu-ki-Libbali zag zich in 630 v.C. in een netelige situatie geplaatst. Hij had het commando over de plaats Tushan en de vijandelijke Babyloniërs kwamen eraan. Het zag er naar uit dat hij niet lang stand kon houden. Op een kleitablet ter grootte van een mobieltje schreef hij een brief naar zijn commandant.
Help… heb dringend mankracht nodig… Stuur soldaten, smeden, bogenmakers… Hoe kan ik zonder hulpmiddelen de stad verdedigen… Stuur paarden, wagens… De dood komt nader! Niemand kan ontsnappen! Ik ben er geweest…

Het mocht niet meer baten, niemand reageerde op de brief. De Babyloniërs met een troepenmacht uit verschillende landen namen de stad kort daarna in bezit. Enige jaren later zou de rest van het Assyrische Rijk vallen. De brief zelf verdwijnt in het zand om duizenden jaren later ontdekt te worden door een archeoloog.

Tags:

Bijbelse plaatsen (9)

Een nieuwe reeks plaatsen, voor hen die ze niet allemaal hebben bekeken, hier is deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 te vinden.

Q

R

S

Aanvullingen zijn altijd aanbevolen.

Bijbelse plaatsen (8)

Een nieuwe reeks plaatsen, voor hen die ze niet allemaal hebben bekeken, hier is deel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 te vinden.

N

O

P

Aanvullingen zijn altijd aanbevolen.