December 12, 2010

You are currently browsing the daily archive for December 12, 2010.

Wat de Schrift openbaart.

In deze nieuwe serie over Kerst wil ik graag gaan kijken wat we overhouden zonder de tradities. Wat zegt de Schrift over Kerst, wat hebben wij van Kerst gemaakt, en wat zouden we moeten behouden. Dit doen we vanuit de volgende tekst: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” (1 Tessalonicenzen 5:21). De waarheid heeft niemand in pacht, maar ik probeer hier te zoeken naar een objectieve benadering.

Het is raar, maar we beginnen niet bij het Nieuwe Testament. Er zijn namelijk zoveel profetieën gedaan over de geboorte van Jezus, dat we hier ook bij stil moeten staan.

Psalm 2

Iets meer dan een jaar terug heb ik een boekje van Rijkeboer gelezen met de titel “Christus in de Psalmen”. Na dit boekje ben ik heel anders de Bijbel gaan lezen en ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de profetieën van het Oude Testament die worden vervuld in het Nieuwe Testament. Psalm 2 wil ik in het bijzonder toelichten, omdat die in veel kerken bekend staat als de ‘Kerstpsalm’. In Psalm 2 zegt God tegen Iemand dat Hij Zijn Zoon is.

“Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij  zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.” (Psalm 2: 7-9)

Ik zie hier helaas geen klein kerstkindje in, maar een krachtige Heerser, die we later in Jezus zien. Wel kunnen we hier al zien dat de Messias (gezalfde, vs. 6) een Zoon van God is.

In de NBV staat er ook niet dat Hij hen zal verpletteren, maar dat Hij hen kan verpletteren. Dit vind ik ook spreken voor de liefdevolle Messias. Jezus is de enige die hiervoor in aanmerking komt, dus zou het mooi zijn als we nog steeds deze messiaanse psalm zingen met Kerst.

Ster van Bethlehem en de wijzen
Laatst heb ik het boekje “De Vierde Wijze” van Adrian Verbree gekregen van het Nederlands Dagblad, wat mij heeft gefascineerd. Ik vond het namelijk altijd raar dat mensen uit het Oosten, naar een ster toetrokken. Nu schijnt dat er in het Oosten al heel lang een profetie welbekend was, waarin stond dat de Messias zou komen als er een bepaalde ster zou komen. Dit zou kunnen slaan op Numeri 24:17 “Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.” Dit zou de reden kunnen zijn dat er enkele wijzen of magoi de sterrenhemel aan het controleren waren voor deze bekende ster. Nu zijn er ook nog profetieën die al voorzeggen dat er mensen uit het oosten zouden komen.
Psalm 72:10, 11: “De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken brengen, de koningen van Scheba en Seba zullen zich voor Hem nederbuigen; alle heidenen zullen hem dienen.”

En Jesaja 60: 3: “De heidenen zullen tot Uw Licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.”

Dit zegt bij elkaar nog heel weinig, maar we kunnen hier wel uit opmaken dat er is voorzegt dat er koningen uit het oosten zouden komen, om deze ster te bezoeken.

De profeten
Van de profeten weten we ook veel over de geboorte van Jezus. Ik denk hierbij aan Micha 5:2 “En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”
Ook denk ik aan Jesaja 17:4 “Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.”
Het feit dat hierin Immanuel (= God met ons) staat, slaat al op het feit dat God zelf gekomen is.

Overige Profetieën

Er zijn veel profetieën geschreven over Jezus en ik kan ze helaas niet allemaal behandelen. Zelf heb ik een jaar terug wel wat profetieën opgezocht en uitgewerkt op http://christipedia.wik.is/Artikelen/J/Jezus_Christus/Profetieen_over_Jezus_Christus
Daar kunt u nog veel meer (Kerst)profetieën vinden over Jezus. Ik geloof niet dat alle profetieën daarop staan, er zijn er nog veel meer, maar dit is in ieder geval een handreiking.

Onderzoek de Schrift en je zult steeds meer profetieën over Jezus zien. Ook over Zijn volgende komst.

Tags:

Moet je belasting betalen?

Gisteren was ik op een etentje en zoals bij echte Nederlanders het geval was kwamen we op een gegeven moment op de belastingen. We kwamen erop vanwege verschillende passages in de Bijbel waar aan Christus dezelfde vraag wordt gesteld. Zo lezen we dat als Christus in zijn woonplaats Kapernaum is dat een van de (kerkelijke) belastinginspecteurs aan Petrus vroeg waarom Christus (nog) niet zijn belasting had betaald (Mat. 17:24) afhankelijk van hoe je antwoord van Petrus het leest kun je het uitleggen met “Jazeker, betaald hij de belasting” of “Jazeker, betaald hij de belasting niet”. Uit de discussie die volgt komt de vraag wie dan belasting moet betalen, waarbij de conclusie is dat alleen vreemden belasting moeten betalen (Mat. 17:26), maar om geen aanstoot te geven werd toch belasting betaald (vs. 27).

Het heerlijke stukje vlees werd door een van de deelnemers van het gesprek weggespoeld met een flinke slok bier en hij poneerde de stelling dat je op basis van deze tekst dus geen belasting hoeft te betalen als er geen blauwe envelop door de brievenbus wordt geduwd. Als tegenargument werd aangehaald dat het hier om de kerkelijke belasting gaat, maar werd geopperd dit geld werd toch deels door de Romeinen geconfisqueerd. Er moest hier, terwijl er hevig op een nieuw stukje vlees werd gekauwd, hard over worden nagedacht. Mark. 12:14ev werd erbij gehaald waar de Farizeeën een soortgelijke vraag stelden: Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Weliswaar was dit een strikvraag, want werd hierop negatief geantwoord dan werden de Romeinen gewaarschuwd en anders had je de poppen aan het dansen want je gaat toch niet belasting betalen aan de vijand. Door te wijzen op de beeltenis van de munt, werd door Jezus als antwoord gegeven: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is (vs. 17).

De conclusie was duidelijk, we kunnen ons bont en blauw ergeren, maar belasting moeten we betalen. Gelukkig nog niet zoveel belasting dat we een hypotheek moesten nemen om dat heerlijke etentje te kunnen betalen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

Chanoeka is het feest van de inwijding van de tempel. In Joh. 10:22 wordt gesproken over het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en dat het midden in de winter was. In sommige vertalingen staat “vernieuwing”, waarbij de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. door Judas Maccabeer wordt herdacht. Maar het Chanoeka-feest is een feest van inwijding van een heiligdom en komt in die hoedanigheid ook al voor in het Oude Testament. Zo zien we in Num. 7:10-11,84,88;  2 Kron. 7:9; Neh. 12:2 al verwijzingen naar de inwijding (Chanoeka) van een heiligdom. Psalm 30:1 waar ook wordt gesproken over de inwijding van “een” huis zo ik liefst zo letterlijk mogelijk vertalen: “een lied voor de inwijding van [het] huis, van David”, waarbij met huis de tempel of een ander heiligdom wordt bedoelt. De laatste twee woorden “van David” slaan dan op het feit dat het lied door David is gemaakt.

De vraag van deze week:

En nu we het toch over lofliederen hebben, in de Bijbel staan heel veel lofliederen. De vraag is: het allereerste loflied in de Bijbel, voor wie is die geschreven.

Tags: