‹ ChristenvervolgingThe Biblical Studies Carnival LVIII ›
Bijbelgedeelte voor Oud en Nieuw
Gepubliceerd op 31-12-2010

De afgelopen jaren heb ik steeds een stuk uit de Bijbel geplaatst, welk ik 's avonds bij de jaarwisseling zal lezen. Dit jaar gaan we 1 Petrus 4 lezen uit de Herziene Statenvertaling.

Het afgelopen jaar is veel gebeurt, onder andere de christenvervolging is enorm toegenomen, niet alleen in verre landen, maar ook in Nederland zien we dat de haat tegen christenen steeds groter wordt. Daarnaast is de kerk regelmatig negatief in het nieuws geweest, omdat de verschillende kerkelijke leiders zich niet meer lieten leiden door Gods Woord. Ook zien we dat de secularisatie steeds groter wordt, één van de redenen is dat de mensen nauwelijks meer het verschil zien tussen christenen en niet-gelovigen om de simpele reden dat ook veel christenen steeds losbandiger leven.

Het gedeelte in 1 Petrus 4 is enerzijds een leidraad hoe je als christen moet leven, en anderzijds een bemoediging voor als het je even tegen zit. Om die reden wil ik alle lezers van mijn weblog een gelukkige jaarwisseling toewensen en onderstaande zegenbede meegeven:

1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,

2 om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

3 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.

4 Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.

5 Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.

6 Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.

7 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.

10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.

11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.

13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

15 Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.

16 Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.

17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

18 En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?

19 Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.


Tags: Oud en Nieuw, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs