June 23, 2011

You are currently browsing the daily archive for June 23, 2011.

Nieuwe directeur voor het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk

Na een periode van intensief zoeken heeft het bestuur van het Evangelisch Werkverband, een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse Kerk, een opvolger gevonden voor ds. Hans Eschbach.

Per 1 september wordt Hans Maat, op dit moment manager van het cluster Gemeenteondersteuning van de HGJB, benoemd als directeur.

Hans Maat geeft leiding aan de adviseurs en de (missionaire) jeugdwerkers die in dienst zijn van de HGJB, respectievelijk de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en werkte 14 jaar voor de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond.

Daarnaast stelde hij voor de HGJB de populaire liedbundel ‘Op Toonhoogte’ samen, stichtte en leidde de band Sela en schreef een groot deel van haar liedrepertoire.

Ook is hij betrokken als bestuurder bij de Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek, die het liedboek 2012 voorbereidt, was deel van de Opwekkingsselectiecommissie van st. Opwekking en is betrokken bij de werkgroep die door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is ingezet met het oog op een mogelijke revisie van de psalmberijming 1773.

Eerder werkte hij als leraar in het basisonderwijs, als docent aan het HBO en aan de reformatorische bijbelschool ‘de Wittenberg’ voor de Jongerenwerkersopleiding.

Per 1 september treedt ds. Hans Eschbach, die één van de oprichters is van het EW, terug als directeur. Hij zal zich als projectdirecteur vooral richten op een grootschalig missionair initiatief dat, in een samenwerking met tien partners, gestalte zal krijgen in DV september 2012.

Hans Maat zal de algemene leiding van het EW op zich nemen en de organisatie verder ontwikkelen. Zijn focus zal liggen op het verbreden van de achterban, de samenwerking met de Protestantse Kerk, het aanboren van de doelgroep 20-35 jaar en het breed verankeren van het EW als vernieuwingsbeweging en gemeenteopbouw-organisatie binnen de Protestantse Kerk.

Tags:

De kogel is eindelijk door de kerk, onverdoofd slachten wordt verboden. Weliswaar is er een compromis voorstel dat men eventueel ontheffing kan aanvragen als blijkt dat een bepaalde vorm van onverdoofd slachten niet meer dierenleed veroorzaakt als verdoofd slachten, maar dit is zo’n holle frase dat we ervan uit kunnen gaan dat Joden niet meer kosher mogen slachten.

Het gehele proces heeft bij mij een groot aantal vragen doen oprijzen.

  1. Op basis van welke wetenschappelijke feiten baseert de overheid dat onverdoofd slachten zoals dat bij de Joden gebeurt meer dierenleed veroorzaakt dan verdoofd slachten. Het enige onderzoek waar naar wordt gerefereerd is dermate slecht dat niet opnieuw gecheckt kan worden of de bevindingen terecht zijn. Het ziet er dan ook naar uit dat het grootste deel van de politici zich laten leiden door gevoelens en niet op wetenschappelijke feiten. Ik vraag me dan ook af of deze politici die zich door gevoelens laten leiden wel capabel zijn om een land te regeren.
  2. Het is uitermate vreemd dat de Joden nu zelf moeten bewijzen dat kosher slachten niet dieronvriendelijker is dan verdoofd slachten. Daarmee criminaliseren de politieke partijen een specifieke bevolkingsgroep en schuiven ze hun eigen verantwoordelijkheid van het terdege onderzoeken of een nieuwe wet op waarheid berust van zich af.
  3. Het lijkt mij dat als deze wet er doorkomt ook de grondwet, die de basis is voor alle andere wetten, moet worden aangepast. De grondwet op vrijheid van geloof moet aangepast worden, daar Joden niet meer volgens hun geloof ritueel mogen slachten. Indien dit niet gebeurt, betekent dat de overheid zich niet meer baseert op de Nederlandse democratische grondbeginselen. Dit baart mij grote zorgen, daar de politici dus lak hebben aan de grondbeginselen van de Nederlandse democratie.
  4. In de hele discussie is geen woord gerept over het vele dierenleed tijdens het leven van het dier, maar zich richt op de laatste minuut. Deze discussie komt mij dan ook zeer hypocriet over.
  5. Nu de geloofsvrijheid van de Joden wordt aangetast, vraag ik me af of hiermee niet het hek is opengezet om andere rituelen, zoals de besnijdenis en het eeuwige grafrecht, te verbieden.
  6. Tot slot, verbaas ik me zeer dat de politici zoveel om dieren geven, dat het er op lijkt dat die belangrijker zijn dan mensen. In een periode van een crisis, zoals we die nu meemaken, lijkt het mij zinvoller dat ze zich bezig houden met belangrijke zaken en niet met dit soort ideologische problematiek waarmee een land niet wordt gered. Daarnaast als onze regering zoveel van dieren houdt, waarom lieten ze wel de afgelopen winters bewust koeien in de Oostvaardersplassen een hongerdood sterven.

Ik ben er op tegen dat dieren mishandeld worden en in de Bijbel zijn genoeg aanwijzingen te vinden dat we voor dieren moeten zorgen. Maar ik verwacht dat als er wetgeving komt, deze nauwkeurig en na gedegen wetenschappelijk onderzoek tot stand komt en niet zoals nu door suggestieve filmpjes en suggestieve radiospotjes die andersdenkenden als criminelen afbeelden.

Tags: , , ,