‹ SippenhaftungHerfst ›
Christenvervolging: Het begin
Gepubliceerd op 29-10-2012

Vier jaar geleden had ik een korte serie op mijn blog geplaatst welke de christenvervolging in een notendop behandeld, deze reeks was gebaseerd op een aantal brieven die ik had geschreven met iemand die hier meer over wilde weten. Omdat bij het overgaan naar een andere versie van blog deze artikelen door een fout niet zijn meegegaan. Omdat het nog steeds actueel is, wordt deze serie de komende dagen opnieuw geplaatst:

De afgelopen jaren heb ik zeer regelmatig berichten gegeven van christenvervolging in de wereld. Vaak was dat slechts het topje van ijsberg, volgens sommige gegevens worden wereldwijd op dit moment bijna 200.000 christenen om hun geloof vervolgd. Nu is dit niet van de laatste jaren, daarom wil ik in een korte serie een overzicht geven van het ontstaan van deze vervolging. Daarvoor moeten we terug op een ander soort vervolging nl. die van de Joden.

Aan het einde van Jozua's leven vermaant hij het volk Israël dat ze "de Here, uw God, trouw blijft zoals u tot nu toe dat hebt gedaan" (Jozua 23: 8 ) het volk moet er voor zorgen "dat ze Hem blijven liefhebben" (vs. 11). Jozua stelt het volk voor de volgende keuze "Heb daarom diep ontzag voor de Heren en dien Hem oprecht en trouw. Aanbid alleen de Here. Maar als u de Here niet wilt gehoorzamen, besluit vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. (Jozua 24: 14-16) en geeft ook de consequentie aan "Als u Hem de rug toekeert en andere goden gaat vereren, zal Hij Zich tegen u keren en u vernietigen, ook al heeft Hij al die tijd nog zo goed voor u gezorgd." (Jozua 23: 15; 24: 20)

We kunnen de consequenties lezen in de Richteren, in de Kronieken, en toch was God barmhartig "door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken." (2 Petrus 1: 21) Deze richters en profeten verkondigden "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is" (2 Timotheüs 3: 16) De Heilige Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Gods wil.

Dit betekent niet dat de Geest, door Jezus beloofd om het Woord aan zijn volgelingen uit te leggen, ter vervanging diende van de Bijbel, want er staat "Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld." (1 Johannes 4: 1) en "Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben." (Jesaja 8: 20). "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14: 26; 16: 13) en dat dit niet alleen voor de eerste gemeente was, maar ook voor ons blijkt uit de volgende verzekering van Jezus "En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." (Mattheus 28: 20)

Joel profeteerde "dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees" (Joel 2: 28), welke in vervulling is gegaan bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren (Handelingen 2). Dat we deze Heilige Geest nodig hebben blijkt uit het feit dat de strijd tussen goed en kwaad zal in hevigheid toenemen naarmate het einde der tijden nadert. Vele duizenden jaren lang heeft satan, die eens de hoogste rang bekleedde onder Gods engelen, zich volledig gewijd aan misleiding en vernietiging in "groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft." (Openbaringen 12: 12), hij zal te werk gaan "in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen." (2 Thes. 2: 9) In zo'n gevaarlijke tijd moeten wij, volgelingen van Christus, "onbevlekt en onbestraffelijk" zijn (2 Petrus 3: 14).

Wordt vervolgd...


Tags: Achtergronden Christenvervolging, Christenvervolging
Gerelateerde onderwerpen: Christenvervolging

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

 Sieraden algemeen