‹ De toonbroden die David atSchepping en vertaling (Gen 1:2): Werd de aarde woest en ledig? ›
Nefilim
Gepubliceerd op 26-11-2012

In de Bijbel komt de term nefilim tweemaal voor, in Gen. 6:4 waar ze zonen Gods worden genoemd en in Num. 13:33 waar het meer in overdrachtelijke zin wordt gegeven.

Wie waren deze nefilim, waren het echte reuzen en waarom worden ze zonen Gods genoemd. In het betreffende gedeelte in Genesis lezen we dat ze gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en dat dit een aanleiding zou zijn geweest voor God om door middel van de zondvloed de aarde te vernietigen. Dit betekent dus dat deze nefilim niet meer schade konden toebrengen na de zondvloed, omdat of ze er niet meer waren of in macht waren ingeperkt (ie. ze hadden geen gemeenschap meer met de mensen).

Er zijn een drietal verklaringen wie deze nefilim geweest konden zijn. In de kanttekeningen van de Statenvertaling lezen we "Het Hebr. woord komt van vallen, omdat zij, van God afvallig zijnde, de mensen met allerlei wrevel en tirannie overvielen, God noch mensen vrezende; waardoor een ieder, die hen zag, het hart als ontviel. Dit wordt hier ook verhaald als een bijzondere oorzaak van Gods toorn." Dit geeft wel een verklaring wat ze deden en welk ontzag ze inboezemden, maar niet wie ze waren.

Een theorie, die vooral vroeger werd aangehangen, is dat het gevallen engelen waren (demonen) die sex hadden met de mensen en dat hun nageslacht de reuzen, de geweldigen, waren. Deze theorie wordt tegenwoordig vaak afgewezen op een verkeerde interpretatie van Mat. 22:30 "Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel." Een andere mogelijkheid is dat het geen gevallen engelen waren, maar echte reuzen die dan niet menselijk zouden zijn geweest. In beide gevallen zou dan sprake zijn van bestialiteit en zou dan een aanleiding zijn geweest voor Gods toorn. Aanhangers van deze theorie moeten wel beseffen dat er complicaties zijn waar een antwoord op gevonden moet worden. Bekend is dat als dieren gekruisd worden met andere dieren er soms wel nakomelingen komen, waarvan sommigen inderdaad groter zijn dan de ouders, maar dat deze altijd steriel zijn. Men moet zich dan ook afvragen of dit ook zo was met deze interactie van de nefilim en de mensen.

Een tweede theorie gaat ervan uit dat met de zonen Gods de afstammelingen van Seth worden bedoeld die een relatie aangingen met de goddeloze afstammelingen van Kaïn. De theorie gaat ervan uit dat de gelovigen geen verbinding mogen aangaan met ongelovigen (cf. Deut. 23:4; 2Cor. 6:14) en dat het nageslacht zelf ook goddeloos was. Bezwaar tegen deze theorie is, dat als Seth's nakomelingen nefilim waren, ze niet vaker zo worden genoemd.

De derde theorie gaat uit van het principe dat de nefilim de machthebbers waren, het soort aristocraten die we in het Midden-Oosten tegenkomen, en als echte despoten iedere vrouw nam waar ze zin in hadden om zo hun dynastie te vestigen. Als bezwaar kunnen we ons afvragen waarin deze aristocraten dan afweken van de despoten na de zondvloed dat God zo vertoornd op hen was. Net als de tweede theorie komt deze mij niet erg overtuigend over.


Tags: Algemeen, Genesis, Nefilim, Reuzen
Gerelateerde onderwerpen: Nefilim, Reuzen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen