‹ Bijbelquiz (182)Bijbelquiz (183) ›
Is Jezus God?
Gepubliceerd op 19-10-2013

Steeds vaker komt de vraag voor of Jezus wel echt God zou zijn. Dit komt met name omdat we te veel vast houden aan ons beeld van monotheïsme of omdat we denken dat Jezus alleen mens was.

Meer dan één God is één

Eerst een paar voorbeelden waarin duidelijk wordt dat JHWH niet de enige God is (in de Drie-eenheid).

Hoewel er vaak wordt getwijfeld of het woord Elohim vertaald moet worden met “Goden” of toch enkelvoud “God”, lijkt dit er toch op te wijzen dat dat God meer is in een eenheid. Hetzelfde lijkt zo te zijn als je de Shema leest: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deut. 6:4) Hier lijkt God te suggereren dat Hij de Enige God is, met meerdere aspecten.

Daarnaast begint de Bijbel al dat God meer is namelijk met “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”(Gen. 1:26). Later zegt God wederom: “Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,  en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.”(Gen. 11:5-8) God verwijst weer naar ons en later wordt er weer de Heere genoemd. Dus dit wijst er al op dat God meer dan één is. En dat Hij in deze meerderheid ook één is.

Later zien we nogmaals dat God tot zichzelf spreekt namelijk in Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. Jezus speelt later in Mattheüs 22 hier ook op in om Zijn goddelijkheid aan te tonen. Ook in Hebreeën 1:3 zien we dat dit om Jezus gaat.

Beloftes dat Jezus God en Messias zou zijn

In Zacheria 12:10 spreekt God al een belofte uit dat Hij doorstoken zal worden, wat we later terugzien bij Jezus. “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.”.

Jesaja 9: 5-6 zegt: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Deze overbekende kersttekst wijst heel duidelijk op Jezus’ komst en voorspeld dus al dat hij de Sterke God zal zijn en dat Hij de Eeuwige Vader is!

In Jesaja 33 wordt er gezegd dat God ons zal redden en onze Rechter zal zijn: “De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.“

En in het nieuwe testament zien we telkens weer dat we door Jezus gered zijn. Want door Hem ontvangen wij genade (Rom. 6:23)

Jezus verwijst naar zichzelf als God

Hoewel er heel erg veel punten zijn waar Jezus verwijst naar het feit dat Hij God is, wil ik er een paar uitlichten.

“Ik ben de opstanding en het leven.” (Joh. 11:25)

“Ik ben het licht der wereld.”(Joh. 8:12)

“Ik en de Vader zijn een.” (Joh. 10:30)

“Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.” (Joh. 14:6)

“Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh. 14:6)

“Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.” (Joh. 14:9)

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.” (Openb. 22:13)

“Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik” (Joh 8:58)

Deze laatste gaat ervanuit dat Hij gelijk staat aan God. Door zich te verbinden aan het principe van Ik Ben. Dit was zo welbekend onder de Joden, Jezus maakte zich hier voor God uit en de Joden deden wat ze normaal gesproken ook zouden doen als iemand zich voor God uit zou maken. Ze zouden Hem willen stenigen!

Jezus verwijst hier namelijk naar Gods eigen naam, die zelfs niet in de mond werd genomen. Hier zegt Hij dat Hij dat is, waarmee Hij zich onmiskenbaar gelijkstelt aan God (vergelijk Exodus 3).

Jezus verwijst ook naar Zichzelf als goede herder (Joh 10:11), wat gelijk staat aan God (Psalm 23).

“Zo waren er nog veel meer claims dat Hij God zou zijn. Waardoor ik – met C.S. Lewis tot de volgende conclusie kom: “Hij zou ofwel een gek zijn - op het niveau van de man die beweert een gekookt ei te zijn - ofwel de Duivel van de Hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God; of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem opsluiten als een idioot, je kan naar Hem spugen en Hem als een demon opsluiten; of je kan aan zijn voeten neervallen en Hem Heer en God noemen.” Maar alleen een wijs of morele leraar was Hij zeker niet.” (geciteerd van eigen artikel Sporen naar God 9)

Anderen spreken over Jezus als God

De discipelen zeggen ook meerdere malen dat Jezus God is.

Nathanaël zei: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël” (Joh 1:50)

‘Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!’ (Mattheüs 14:33)

‘En Thomas antwoordde en zei tegen Hem [Jezus]: Mijn Heere en mijn God!’ (Johannes 20:28)

Paulus predikte ook over de Heere Jezus Christus (Handelingen 28). Daarmee wordt aangetoond dat Lukas en Paulus Jezus dus ook als God zagen.

Stephanus bidt zelfs tot Jezus: “Heere Jezus, ontvang mijn geest.” (Hand. 7:59)

Paulus ziet Jezus ook als Schepper (Kol. 1) evenals Johannes (Joh. 1).

God zou ook mens worden

Vaak wordt er getwijfeld of Jezus wel God is, omdat Jezus een mens was. Een paar teksten helderen dit op. Johannes 1:14 zegt heel duidelijk: “Het Woord is mens geworden.”

En in de Fillipenzen-brief wordt het helemaal duidelijk waarom Hij dan mens is geworden:

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. “ Fillipenzen 2:5-7

Laat dan ook elke tong belijden dat Jezus Heer is!

Enkele andere leestips:

http://kiel0.home.xs4all.nl/is_jezus_god.htm

http://y-jesus.org/dutch/wwrj/3-is-jezus-god/

http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2013/06/04/sporen-van-god-9-is-jezus-god/


Tags: Apologetiek, Bijbelstudie
Gerelateerde onderwerpen: Apologetiek, Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs