‹ Nacht zonder dak 2019Livius Nieuwsbrief - Juni 2019 ›
Update Website
Gepubliceerd op 15-05-2019

De afgelopen maanden zijn er veel wijzigingen doorgevoerd op de website waardoor er veel nieuwe content bij is gekomen.

Artikelen

Continue zijn we bezig met het verbeteren en toevoegen van artikelen. Bij ieder onderwerp zijn verwijzingen opgenomen naar Bijbelverzen die hierover gaan (en vice versa), nieuw is dat boven ieder artikel we ook verwijzingen hebben opgenomen naar andere aanverwante artikelen.

Daarnaast zijn er een aantal reeksen artikelen opgenomen die over het christendom gaan. Omdat op de website vaak bekende christenen worden geciteerd is er een groeiende lijst van biografieën van de meest bekende christenen opgenomen. Ook gaan we informatie van de meest belangrijke manuscripten geven.

Messiasbelijdende Joden

In samenwerking met de Studiegroep Messiasbelijdende Joden van het Centrum voor Israëlstudies in Ede en Hadderech zijn we begonnen om biografieën van Messiasbelijdende Joden op de website te plaatsen.

Zie het overzichtsartikel Lijst Messiasbelijdende Joden waar alle biografieën worden genoemd.

Woordenboek

Bij ieder woord hebben we nu een grafisch overzicht gemaakt waar en hoeveel keer een woord in de Bijbel voorkomt. Hierdoor krijgt men snel inzage over het gebruik en verspreiding van een specifiek woord in de Bijbel.

Omdat er veel vraag is naar een uitbreiding van ons woordenboek zijn er, naast onze (groeiende lijst van) woordstudies, nu ook een aantal woordenboeken toegevoegd. Al deze woordenboeken zijn in het Open Domain.

G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament

Hoewel dit lexicon van G. Abboth-Smith in 1922 is verschenen, is het nog steeds een van de toonaangevende woordenboeken die zeer bruikbaar is. De inleiding en een uitleg van de diverse gebruikte coderingen is hier te vinden. Waar mogelijk hebben we links aangebracht naar andere woorden en naar de genoemde Bijbelverzen. Bij dit laatste is het mogelijk (met name met verwijzingen naar het Oude Testament) dat soms naar een verkeerd vers wordt verwezen. De reden hiervan is dat er afwijkende versnummering is tussen de Statenvertaling en de Hebreeuwse tekst. Dit zal de komende tijd worden aangepast.

Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

Voor het Hebreeuws en Aramees is dit een zeer handige lijst. Voorlopig is alleen de 'Abridged version' aanwezig, maar er zijn activiteiten om deze om te zetten naar de 'unabridged version'. Dit is een langdurig project waar meerdere personen aan werken en om die reden zal de komende jaren deze regelmatig geupdated worden.

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

We hebben vele mailtjes ontvangen met de vraag of de Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible van James Strong op onze website geplaatst kon worden. Hoewel deze zeer beperkt is en alleen de betekenis geeft van de stamwoorden, menen we dat het een goede aanvulling is. Er zijn plannen om ook het Griekse gedeelte binnenkort toe te voegen.

Concordantie

Al vanaf het begin hebben we alle woorden in ons Woordenboek en in de Bijbelteksten gekoppeld aan de Strong nummering. Hierdoor is het makkelijk om snel informatie te vinden over een woord. We hebben nu bij ieder woord in ons woordenboek nu ook een aparte pagina gemaakt met daarin waar een woord in de Bijbel voorkomt.

Aantekeningen

Iedere dag blijven we nieuwe aantekeningen plaatsen bij de Bijbelverzen. Deze worden nu onderverdeeld in een drietal lagen, zodat de bezoeker sneller de juiste informatie kan vinden.

Algemene aantekeningen

Hier wordt informatie gegeven over een bepaald hoofdstuk of tekstgedeelte, dit om te voorkomen dat we bij ieder Bijbelvers dit moeten herhalen. Daarnaast zijn er 'prikkels' (herkenbaar doorPrikkel) die tot nadenken dienen en waarvan een groot gedeelte in samenwerking met Uitgeverij Jongbloed tot stand is gekomen. Ook zijn hier vermeldingen van 'hoaxen' (Prikkel) vermeld als blijkt dat over zo'n tekstgedeelte veel onzin wordt verteld.

Aantekeningen

Hier wordt uitleg gegeven over een gedeelte van de tekst of achtergrond informatie gegeven over bv. een persoon of plaats. In de meeste gevallen zijn links opgenomen naar onze artikelen.

Vertaalaantekeningen

Hier was onze website ooit mee begonnen en ondertussen zijn meer dan 37.000 aantekeningen gemaakt. Veelal wordt hier informatie over een specifiek woord in de grondtekst gegeven, of de varianten hiervan in de diverse manuscripten. Voor het Nieuwe Testament is, op een gedeelte van de Evangeliën na, bij ieder vers en woord de belangrijkste varianten gegeven. Voor het Oude Testament is er per vers alle verschillen die in de Samaritaanse Pentateuch voorkomen. Daarnaast wordt een vermelding gegeven in welke Dode Zee-rollen een vers voorkomt en zal in de toekomst worden uitgebreid met als er varianten zijn met andere Hebreeuwse manuscripten.

Op dit moment loopt er een project om de varianten die in Benjamin Kennicott's Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectionibus worden genoemd op te nemen. Dit is een uniek project daar veel van deze varianten niet of nauwelijks zijn opgenomen in wetenschappelijke edities zoals de BHQ en BHS. Wij zijn dan ook van mening dat dit een zeer gewenste bijdrage is voor tekstcritici. Op dit moment zijn alle varianten bij de kleine profeten ingevoerd.

Beeldbank

De beeldbank bestond al langer, maar de achterliggende software is nu volledig uitgerangeerd en vervangen door nieuwe software. Vanwege de nieuwe wetgeving is besloten om al het materiaal uit de oude beeldbank opnieuw te beoordelen en te uploaden. Hierdoor is het mogelijk dat er nog een aantal oude verwijzingen zijn welke de komende tijd zullen worden verwijderd of vervangen naar de nieuwe beeldbank.

Social Media

We zijn aanwezig op Twitter en Facebook en waar we regelmatig bepaalde onderdelen van de website belichten. Verder hebben we een aantal speciale pagina's op Facebook die niet goed inpasbaar zijn op onze website:


Tags: Website

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker