Algemeen

You are currently browsing the archive for the Algemeen category.

Volgens de legende zou Pocohontas ooit, toen ze de vele propaganda tegen de binnenvallende blanken hoorde, gezegd hebben over haar tegenstanders “blijkbaar spreken zij een andere waarheid dan de mijne”. Of het waar is valt moeilijk te achterhalen, maar in deze opmerking zit een grote kern van waarheid. Soms zijn mensen zo enorm van hun eigen gelijk overtuigd dat ze die boven alles stellen, zelfs als ook de ander gelijk kan hebben. Ook onder christenen zien we dit vaak terug.

Veel christenen hebben hun eigen stokpaardjes, zoals de doop, avondmaal of bekering. Zodra ze maar in de gelegenheid zijn dan zullen ze daarover gaan spreken of schrijven en stoppen niet eerder dan dat de ander tot zwijgen is gebracht en zij (voor de zoveelste keer) hun gelijk hebben gekregen. Op Facebook heb ik de afgelopen maand een aantal van deze items gevolgd en het viel me op dat het zeer verhitte gesprekken waren, waarbij men niet schroomde om te stellen dat de ander niet gelovig was en zelfs niet gered was. Om deze zware aantijgingen iets af te zwakken zette men er dan maar voor de zekerheid een ;) achter. In enkele gevallen mocht het niet baten, enkele van hun tegenstanders (die minstens zo verhit waren), verlieten dan zo’n groep een nieuwe desillusie rijker en nog een keer teleurgesteld in hun mede broeders en zusters.

Jezus zei een keer het volgende “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” (Joh. 13:34) De goede toehoorders wisten dat het geen nieuw gebod was, immers het werd al in het Oude Testament in Lev. 19:18 gegeven. Alle reden om een nieuwe haarkloverij te beginnen. Maar Jezus was al eerder hierover begonnen, hield Zijn toehoorders een spiegel voor. Hij vertelde dat God Zijn kinderen liefhad (vs. 1) en daarna had Jezus zelf het voorbeeld te geven om de (zweet)voeten van zijn discipelen te wassen (vs. 5) en daarna begon Hij uit te leggen hoe deze liefde functioneerde (Joh. 14:21ev.) en omdat het erg belangrijk was legde Jezus het nog een keer uit (Joh. 15:9-17).

We kunnen iemand met (onze) waarheid doodslaan of verjagen en daarmee de persoon verliezen, omdat we (onze) waarheid belangrijker vinden dan onze liefde voor de ander. Durven wij in de spiegel te kijken en te checken of we daar de liefde voor de ander in onze gezichten zien, of is die spiegel al gebroken door onze vermeende waarheid? Durven we samen met onze broeders en zusters, waar we het totaal niet mee eens zijn, toch verder te gaan in onze zoektocht hoe we Jezus kunnen volgen?

Tags: , ,

Oorsprong.info organiseert op 10 oktober 2015 het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Veel christenen accepteren tegenwoordig de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) als waarheid. Veel gelovigen en ongelovigen die dit accepteren stellen mensen die een andere opvatting hebben over onze oergeschiedenis – zoals een recente zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – gelijk met mensen die geloven in een platte aarde en andere primitieve dogma’s. Deze mensen zouden bezig zijn met een achterhoedegevecht en zouden daarom maar beter kunnen ophouden met het verkondigen van hun opvattingen.

Christenen die de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen en diersoorten verdedigen, worden vaak ‘theïstische evolutionisten’ genoemd. Zij die geloven in een recente door God geschapen werkelijkheid worden vaak ‘creationisten’ genoemd. In het debat over schepping en evolutie doen ook de atheïsten nog mee. Zij gaan een stapje verder dan de theïstische evolutionisten en beweren niet alleen dat de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) een feit is, maar ook dat het irrationeel is om te geloven in een persoonlijke God. Zij gebruiken als snel termen als ‘middeleeuws’ en ‘primitief’ om het christelijk geloof te karakteriseren. Mensen die het christelijk geloof verdedigen tegenover deze atheïsten, maar ook tegenover andere religies, worden apologeten genoemd.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit  ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een symposium te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.30 uur en het symposium start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur.  Het symposium is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, (bijbelse) archeologie en (medische) ethiek.

De toegangsprijs is € 7,50 (normaal tarief) of € 5,00 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Na aanmelding ontvangt u via uw emailadres een instructie voor de betaling. Allen hartelijk welkom.

Tags:

We hebben al eerder aandacht besteed aan Margarita en niet te vergeten haar moeder die met uitzetting naar het onveilige Oezbekistan worden gedreigd. Vandaag was er de “Walk for Margarita”, georganiseerd door hun vrienden en waar ook prominenten als Tweede Kamerleden Joel Voordewind (Christen Unie) en Sharon Gesthuizen (SP), Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort en bestuurslid Gertjan Kleinpaste (GroenLinks), naast verschillende lokale politici bij aanwezig waren. Helaas kon ik er zelf niet bij aanwezig zijn, maar hier een fotoreportage van deze indrukwekkende wandeling.

Bron foto’s: FaceBook, RTVOost

Tags: ,

Het is vakantie en velen zullen wel eens een apart biertje nemen, bijvoorbeeld eentje die naar een Bijbels personage of een bekende theoloog is genoemd. Of misschien zien jullie een biermerk genoemd naar een plaats die in de Bijbel wordt genoemd.

Zo hebben we ontdekt dat er bier is genoemd naar Petrus, Paulus en Johannes. Maar ook dat er een is genoemd naar de Negev, om niet te vergeten de biersoorten die naar Calvijn en Luther zijn genoemd.

Het lijkt ons dan ook leuk om een zo’n compleet overzicht van dit soort biermerken te krijgen. Vinden jullie zo’n biermerk, maak er een foto en stuur hem op naar bijbelaantekeningen@gmail.com of plaats hem op onze FB-pagina. En natuurlijk vertel erbij of jullie hem heerlijk vinden of niet.

De mooiste foto’s die jullie opsturen worden in onze fotogalerij geplaatst, waar al een aantal merken staan.

Tags: ,

Soms heb je van die vreemde gedachtekronkels, zo las ik een tijd terug de geschiedenis van Nachas van Ammon, herinnerde me dat ik ooit een vergissing had gemaakt door zijn naam verkeerd te vertalen en besloot om eens op internet te kijken of anderen ook die vergissing hadden gemaakt en kwam op een website over de naamgeving van fossielen en van daaruit mijn Egyptische kennis weer wat vergrootte. Ik snap dat u waarschijnlijk mijn gedachtekronkels niet zo snel kan volgen, vandaar dat ik hieronder maar een kleine analyse heb gemaakt hoe mijn brein functioneert:

Ik heb ooit een paar fossielen in mijn bezit gekregen, waaronder een brok steen waar allemaal kleine ammonieten inzitten. Ammonieten zijn een soort uitgestorven inktvissen en uit vondsten blijkt dat de grootte van de ammonieten varieert van minder dan een centimeter tot meer dan 2,5 meter doorsnede. De naam van deze dieren is afkomstig van de Egyptische god Amon, die afgebeeld werd als een man met het hoofd van een ram. Het is deze afgod waarover in Exodus 8:26 wordt gesproken.

Ammonieten lijken op de opgekrulde ramshorens waarmee Amon vroeger in Egypte werd voorgesteld. Bij de Romeinse auteur Plinius de Oudere vinden we beschrijvingen terug van fossielen van deze dieren die hij “ammonis cornu” (hoorn van Ammon) noemde. Op zich is dit grappig, vooral als je je bedenkt dat in de Middeleeuwen ammonieten slangenstenen genoemd. Volgens de legende had de heilige Hilda de slangen die haar plaagden in steen veranderd. Soms werd de overeenkomst met een opgerolde slang versterkt door het fossiel te verfraaien met een uitgehakte slangenkop. Het Engelse plaatsje Whitby in Yorkshire draagt drie van deze ammoniet/slangen in zijn wapen.

Het is deze combinatie van ammoniet/slangen dat ik moest denken aan de geschiedenis van koning Nachas van Ammon, die ten strijde trok en Jabes in Gilead belegerde (1 Samuël 11). Normaal was het in die tijd, dat als een stad was overwonnen, een klein gedeelte (meestal de vrouwen en de jonge kinderen) als slaaf werden meegevoerd, terwijl de rest, zoals de mannen en de ouderen, werden vermoord. Het is dan ook zeer logisch dat de inwoners een poging waagden door te gaan onderhandelen: ‘Als u met ons een verdrag sluit, zullen wij ons aan u onderwerpen.’ De rest is bekend, Nachas gaat akkoord en de inwoners krijgen 7 dagen de tijd om hulp te zoeken, die ze ook krijgen.

Deze spannende geschiedenis heb ik dan ook vele malen gelezen, zonder er al te veel bij stil te staan, want er zijn zoveel van dit soort verhalen in de Bijbel. Zoals gezegd had ik tijdens het lezen in mijn Hebreeuwse Bijbel de vergissing gemaakt door de eigennaam Nachas met slang te vertalen, wat dat is de betekenis van de naam. Nadat ik deze vergissing door had, kwam de overeenkomst met Genesis 3, waar ook sprake is van een slang, naar boven.

In Genesis zien we dat de slang, het meest listige van alle dieren in het veld, Adam en Eva probeert te verleiden en van God probeert af te trekken en hen tot zijn prooi, slaven wil maken. De Ammoniet “slang” doet exact hetzelfde, ook hij bedreigt Gods volk Israël, wil hen tot schande brengen (vs. 2) , ze onderwerpen en tot slaven maken. Was het dat de slang in Genesis het spel heel geraffineerd, subtiel en sluw speelt, hier treedt de slang grof en intimiderend op. Uiteindelijk weet Saul, als Gods messias, de slang te vermorzelen en het is daarmee met recht een verhaal dat thuishoort in het kader van de messiaanse bevrijdingsgeschiedenis, zoals we die verderop in de Bijbel lezen (cf. Openbaring 12).

Tags: ,

Goudkoorts, grote hoeveelheden mensen vertrekken naar een gebied waar goud is gevonden in de hoop om rijk te worden. We hoeven maar aan Klondike (waar Dagobert Duck zijn grote rijkdom vandaan haalde) te denken, of aan de Siberische goudkoorts die er iets eerder was. Mijn aandacht werd hierop bepaald omdat een zekere rabbi Yehuda Glick in de buurt van Eilat een goudlocatie heeft gevonden waar meer dan een miljard te delven valt. Voelen jullie al een beetje de kriebeling opkomen, goud, veel goud, ik ga erheen, ik ga delven…, wordt rijk…  Bij deze rabbi, dus niet, tenminste niet met die gedachte dat hij rijk wordt want (!!) al het goud wat hij vind houdt hij niet voor zichzelf maar wordt meteen weggeven aan de “Temple Mount Heritage Foundation“, een van de Joodse instellingen die zich bezig houden met de wederopbouw van de derde Tempel. Goed om eens over na te denken wat wij zouden doen als we zoveel goud vonden, zouden we dat ook volledig geven voor de herbouw van een tempel, geven aan God?

Goudlocaties in de Bijbel

In ieder geval wat mij opviel in de berichtgeving was dat deze zoektocht naar goud door deze rabbi in eerste instantie was gebaseerd op een zoektocht in de Bijbel waar over goud wordt geschreven. Voor mij een reden om ook eens (geheel niet bevangen door de goudkoorts) een kleine zoektocht te beginnen. De Bijbel noemt verschillende plaatsen van waaruit goud naar Israël werd gebracht. Geleerden zijn het niet eens met betrekking tot de identificatie van de meeste van deze plaatsen, maar naar alle waarschijnlijkheid omvatten zij de landen waar goudmijnen werden gevestigd in de Bijbelse periode: Egypte, Soedan, Saoedi-Arabië en India.

 • Onder de genoemde plaatsen is de locatie van Sheba (1 Kon. 10:6-10),  sommige geleerden plaatsen het in Ethiopië terwijl anderen het beschouwen als de naam van een van de regio’s of stammen in Zuid-Arabië;
 • Ophir, die werd bereikt door schepen van Ezeon-Geber (1 Kon. 9:26-28; 10-11; 22:49), wordt geïdentificeerd door Josephus met India, maar, net als Havilah en Sheba, kan het ook gelegen zijn in Saoedi-Arabië;
 • Het fijnste goud komt van de plaats Ufaz, welke ook al niet is geïdentificeerd (Jer. 10:9; Dan. 10:5);
 • Verder is er sprake van Parvaim (2 Kron. 3: 6) wat ofwel een plaats in Arabië is of een bijvoeglijk naamwoord als beschrijving van het goud zoals ook in de Talmoedische uitleg wordt vermeld.
 • Tot slot hebben we het “land van Havilah” (Gen. 2:11-12), waarvan wetenschappers denken dat het in het zuidoosten van Soedan, ten noordwesten van Ethiopië, maar misschien ook in de zuidelijke Sinaï-schiereiland gelegen was en sommigen denken dat het overal in de Sinaï kon liggen.

Nahal Roded

Onze rabbi Yehuda Glick ging van deze laatste mogelijkheid uit, dat het land Havilah waar het goud van dat land goed is en waar ook de bdellium en onyx edelstenen worden gevonden (Gen. 2:12) en begon te zoeken in de Nahal Roded (in de buurt van Eilat) en wat vlak bij de Sinaï ligt. Glick wist dat een aantal jaren eerder een Australisch onderzoeksteam hier al had gezocht en het niet de moeite waard vond om het commercieel te exploiteren, maar samen met zijn partner Yehoshua Friedman zocht en vond hij. Ze hebben van de Israëlische autoriteiten toestemming gekregen om te gaan delven.

Tags: ,

E.L.S. nader bekeken

Enige maanden geleden schreef ik over E.L.S. en sindsdien krijg ik regelmatig mailtjes over meer informatie. Vandaar dat ik deze keer iets dieper op de achtergronden in wil gaan.

Wat is E.L.S.?

E.L.S. of Equidistant Letter Sequence is een techniek waar wordt gezocht naar bepaalde woordpatronen die ontstaan als je letters om de zoveel tekens bij elkaar neemt. Dit kan zowel als je deze patronen horizontaal of verticaal zoekt. Natuurlijk kan dit in ieder gewenst patroon van bv. om de 50, 75 of 346 letters). Als voorbeeld nemen we Genesis 1:1 tot en met 5 waar we het Hebreeuwse woord Torah kunnen vinden als we een patroon van 50 letters nemen. We beginnen met de Tau van het eerste woord (Bereshit), welke in rood is aangegeven op onderstaande afbeelding, de 50ste letter is dan de Vav enzovoort tot we תורה (Torah) krijgen.

In de Bijbel zijn honderden zo niet duizenden van dit soort voorbeelden te vinden en het was Michael Drosnin die in 1997 met zijn sensationele boek The Bible Code vele van dit soort voorbeelden noemde. Nu was hij niet de eerste die dit had ontdekt, het was de briljante Rabbi Michael Ber Weissmandl die na de oorlog hier voor het eerst systematisch onderzoek naar deed en de hele Torah op kaarten van 10×10 letters schreef. Vilna Gaon had reeds in de 18de eeuw ontdekt dat Rambam (Maimonides) in Exodus 11:9 in gecodeerde vorm voorkwam “rəḇwōṯ mwōfəṯay bə’ereṣ miṣərāyim” (opdat Mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden).

Een statistisch verschijnsel

Maar betekent dit dat er nu een verborgen code in de Bijbel is? Voor we daar verder op ingaan, is het belangrijk om te bepalen of dit soort patronen ook voorkomen in andere boeken. Brendan McKay heeft verschillende analyses uitgevoerd, waaronder op Moby Dick en kreeg meerdere resultaten. Ook ikzelf heb verschillende van deze testen in het verleden gedaan en om het nog een keer aan te tonen heb ik bij wijze van proef het recentelijk verschenen boek van Jona Lendering “Israël verdeeld” genomen en daarvan een check op mijn naam gedaan in de inleiding. Als randvoorwaarde heb ik alleen de letters A tot en met Z genomen, cijfers en andere leestekens zijn verwijderd en ook heb ik letters met een trema, zoals ë, verwijderd. Nu blijkt dat als je vanaf de regel “waar incidenteel een pelgrim ten prooi valt aan het idee de messias te zijn” en wel de laatste “n” en dan om de 346 letters kijkt mijn naam “GIESSEN” achterstevoren tegenkomt, zie afbeelding. Voor hen die het willen controleren, is er een PDF met de hele inleiding en de hele letterreeks (waarbij de afbeelding in geel is weergegeven).

Hiermee is eenvoudig aangetoond dat dit soort patronen in ieder willekeurig boek voorkomen, oa. Brendan McKay of Jeffrey H. Tigay hebben verschillende analyses en conclusies tot in detail uitgewerkt. We mogen dus niet op grond hiervan stellen dat er een specifieke code is in de Bijbel en meer dan 50 wiskundigen die zich met deze materie hebben beziggehouden gaven een verklaring af, waarin zij vermelden “There is a common belief in the general community to the effect that many mathematicians, statisticians, and other scientists consider the claims to be credible. This belief is incorrect. On the contrary, the almost unanimous opinion of those in the scientific world who have studied the question is that the theory is without foundation. The signatories to this letter have themselves examined the evidence and found it entirely unconvincing.

Welke grondtekst

Maar er is nog een probleem met deze patronen, want we hebben niet meer de originele grondtekst. De schrijvers R. Edwin Sherman, Nathan Jacobi, Dave Swaney van “Bible Code Bombshell” gebruikten een speciale versie, nl. de Koren-editie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Biblia Hebraica Stuttgartensia, de Aleppo Codex en de Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible, waarvan de wetenschappelijke editie allemaal kanttekeningen hebben waarin alle bekende varianten worden genoemd van de manuscripten die we tegenwoordig nog hebben. Zo hebben we vele oude manuscripten van de Bijbel met tal van passages die verschillen van die in de Masoretische tekst. Deze omvatten handschriften uit de Dode Zee regio (meestal van vóór 70 v.C.), de Septuagint (de Griekse vertaling van de Torah gemaakt van een Hebreeuwse origineel in de derde eeuw voor Christus), en de Thora van de Samaritanen. De overgrote meerderheid van de verschillen zijn niet significante variaties in spelling en grammatica die geen invloed hebben op de betekenis van de tekst, maar wel van invloed zijn op het aantal letters in elk vers. Om een voorbeeld te geven, de digitale Michigan-Claremont-Westminster editie bevat 304.850 letters, terwijl de C.D. Ginsburg’s editie van de Thora 304,807 letters bevat (waarbij nog niet is meegenomen dat sommige letters zoals de dalet [=d] en de re [=r] ook nog eens verwisseld kunnen zijn).

Een toevoeging of vermissing van één letter kan al zeer grote verschillen opleveren, laat staan als in een gedeelte meerdere van dit soort verschillen zijn. We hoeven bijvoorbeeld maar een hoofdstuk als Jesaja 53 te vergelijken uit de eerder genoemde edities en de Dode Zee rol 1QIsaiah om al enkele verschillen te vinden, welke het hele onderzoek van de schrijvers van de“Bible Code Bombshell” onderuit halen. Ook hieruit blijkt dat er geen specifieke code in de Bijbel aanwezig is omdat, afhankelijk van de gebruikte editie, de verschillen groot zijn.

Tot slot

Hoewel het zeer aantrekkelijk lijkt dat God een specifieke geheime code in Zijn Woord heeft verborgen, komt het wel zeer vreemd over dat dit ook in alle andere boeken voorkomt en we moeten ons dan ook afvragen of God Zijn boodschap alleen maar via een geheime code heeft willen doorgeven. Want ondanks het feit dat mensen al eeuwen zoeken naar zo’n geheime boodschap zijn de meeste resultaten pas de afgelopen twee decennia gedaan. Zou het God’s bedoeling zijn geweest dat al eeuwen lang niemand Zijn Woord heeft begrepen? Of is het logischer om eerst eens te lezen wat er gewoon staat geschreven, voordat we een geheime boodschap achter het gewone woord zoeken.

Tags:

Tel uw zegeningen

Iedereen kent dit overbekende oude lied:

Tel uw zegeningen, één voor één.
Tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods Liefde door alles heen.

Maar wie heeft het wel eens gedaan? Hier een aantal zegeningen die in vijf minuten bij me opkwam:

 • Een zegening dat ik nog mijn familie heb
 • Een zegening dat ze regelmatig bij ons komen
 • Een zegening dat ik van mijn kinderen en kleinkinderen mag genieten
 • Een zegening dat ik een vrouw heb die me helpt
 • Een zegening dat ik in een land woon waar vrede is
 • Een zegening dat ik in een land woon waar welvaart is
 • Een zegening dat ik in een land woon waar een democratie is
 • Een zegening dat ik in een land woon waar christenen niet vervolgt worden
 • Een zegening dat ik in een land woon waar de zorg nog goed is
 • Een zegening dat het vanmorgen sneeuwde en hoe mooi alles buiten was
 • Een zegening dat als het sneeuwt de wegen meteen worden schoongemaakt
 • Een zegening dat ik in vrijheid naar een kerk kan gaan
 • Een zegening dat ik van de mensen in mijn kerk mag genieten
 • Een zegening dat we in de kerk een goede dominee hebben
 • Een zegening dat we in de kerk zoveel goede musici hebben
 • Een zegening dat ik zulke goede buren heb
 • Een zegening dat ik goede vrienden heb
 • Een zegening dat deze vrienden me helpen
 • Een zegening dat ik deze vrienden mag helpen
 • Een zegening dat ik voldoende werk heb
 • Een zegening dat ik goede klanten heb
 • Een zegening dat ik op feestdagen niet hoef te werken
 • Een zegening dat ik iedere dag eten in overvloed heb
 • Een zegening dat ik iedere dag drinken heb
 • Een zegening dat ik kan kiezen wat ik wil eten en drinken
 • Een zegening dat wanneer ik maar wil naar de winkel kan om iets te kopen
 • Een zegening dat als ik niet naar de winkel wil, het ook online kan bestellen
 • Een zegening dat ik goede kleding heb
 • Een zegening dat ik een huis heb
 • Een zegening dat er verwarming is in mijn huis
 • Een zegening dat ik een goed bed heb
 • Een zegening dat mijn huis niet lekt
 • Een zegening dat ik een mooie tuin heb
 • Een zegening dat ik boeken heb
 • Een zegening dat ik niet ziek ben
 • Een zegening dat mijn familie niet ziek zijn
 • Een zegening dat ik een auto heb
 • Een zegening dat ik allerlei moderne apparatuur heb
 • Een zegening dat ik zoveel dingen bezit
 • Een zegening dat ik huisdieren heb
 • Een zegening dat ik op vakantie kan
 • Een zegening dat deze website steeds meer wordt bezocht
 • Een zegening dat ik zoveel positieve reacties krijg
 • Een zegening dat mensen met adviezen komen
 • Een zegening dat ik dit allemaal op de blog mag zetten
 • Een zegening dat jullie dit willen lezen

en

 • Een zegening dat jullie deze lijst willen aanvullen

Tags:

In de wereld zijn veel Bijbelgenootschappen en deze hebben allemaal tot doel om het evangelie, de bijbelverspreiding in de meest ruime zin des woords. Waarbij het belangrijkste onderdeel is het vertalen van de Bijbel in de landstaal of landstalen.

Echter de laatste jaren zien we een nieuw fenomeen, lezen we nog in de laatste statuten van het Nederlands Bijbelgenootschap dat deze vereniging als missie heeft “ervoor te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt” (Art. 2.1) en “De vereniging heeft als doel, ter verspreiding van het evangelie, de Bijbelverspreiding in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.” (Art. 2.2) Nu lezen we in het jaarverslag van 2013 iets totaal anders:

Uit onze analyses blijkt dat wij een duidelijker profiel nodig hebben om krachtig te kunnen opereren. Een belangrijke keuze daarin is dat we ons vooral gaan richten op de mensen die de Bijbel relevant vinden.

In de oude aanpak was ons motto ‘zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt’. In onze nieuwe koers is het uitgangspunt dat wij ons dus niet meer richten op mensen voor wie de Bijbel niet, of nog niet, relevant is. Wij zien dat als taak van de kerken, en zo zien de kerken dat zelf ook. Uiteraard willen wij graag helpen door het beschikbaar stellen van bijbelteksten en bijbelselecties, maar wij zullen ons niet langer zelf tot deze groep richten. In onze nieuwe koers willen we de Bijbel dicht bij de mensen brengen die de Bijbel wel relevant vinden. (p. 10)

Zeer bevreemdend is het dat deze beleidsveranderingen vorige week, na de ontstane commotie, nog werden ontkend door directeur Rieuwerd Buitenwerf in het ND.

Door deze nieuwe stellingname wordt plotseling een heleboel duidelijk wat de afgelopen dagen is gebeurd rondom de presentatie van de nieuwe parafrase “Bijbel in Gewone Taal”. De statutaire missie is plotseling afgezwakt tot een “motto”, welke de NBG zelf niet meer als een toekomstige taak ziet. Met andere woorden, de NBG vind hun missionaire doelstelling niet meer van belang omdat ze zich voortaan niet meer willen richten op de ongelovige mensen voor wie de Bijbel (nog) niet relevant is.

Hierdoor wordt het ook duidelijk waarom ze hun uitgaven voortaan achter een “betaalmuur” hebben gezet en het buitenlandse Sloveense Bijbelgenootschap hebben gesommeerd om Nederlandstalige bezoekers te blokkeren op hun website en door te verwijzen naar de betaalde website van het NBG. De verspreiding van Gods Woord is dus geen doelstelling meer en is verworden tot het ordinair verkopen van het Evangelie. Ondanks het feit dat ze dus de Bijbel als handelswaar zien, is de tekst “O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!” (Jes. 55:1) hun niet opgevallen, of minstens niet begrepen.

Tags: ,

De Gulden Regel

Iedereen kent het gezegde Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet, en soms wordt dan ook nog verwezen naar de Bijbel. Inderdaad wordt het in de evangeliën genoemd: En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. (Luk. 6:31; Mat. 7:12). In het Oude Testament komt deze regel niet voor, hoewel een vergelijkbare tekst we in Lev. 19:11 kunnen vinden.

Toch was dit gezegde al erg bekend in die tijd, want de geleerde Hillel had al eerder gezegd “Alles wat u schadelijk acht, doe dat uw naaste niet aan. Dit is de ganse wet en al het andere is commentaar, bestudeer het!” (Talmud Shabbat 31a). In 175 v.C. vinden we het al terug in het Aramese boek Tobith 4:15 Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan, geschreven in Mesopotamië. Ruwweg even oud is een vermelding in de zogeheten Brief van Aristeas (§207), geschreven in het Grieks in Egypte. De oudste vermelding is rond het midden van de vijfde eeuw v.C. te vinden bij Herodotos (Historiën 3.142), terwijl in de vierde eeuw we de regel bij Xenofon, Isokrates en Demosthenes al vermeld zien.

Het is dan ook, denk ik, een van de oudste gezegden ter wereld.

Tags:

« Older entries