Algemeen

You are currently browsing the archive for the Algemeen category.

Enige maanden geleden schreef ik over E.L.S. en sindsdien krijg ik regelmatig mailtjes over meer informatie. Vandaar dat ik deze keer iets dieper op de achtergronden in wil gaan.

Wat is E.L.S.?

E.L.S. of Equidistant Letter Sequence is een techniek waar wordt gezocht naar bepaalde woordpatronen die ontstaan als je letters om de zoveel tekens bij elkaar neemt. Dit kan zowel als je deze patronen horizontaal of verticaal zoekt. Natuurlijk kan dit in ieder gewenst patroon van bv. om de 50, 75 of 346 letters). Als voorbeeld nemen we Genesis 1:1 tot en met 5 waar we het Hebreeuwse woord Torah kunnen vinden als we een patroon van 50 letters nemen. We beginnen met de Tau van het eerste woord (Bereshit), welke in rood is aangegeven op onderstaande afbeelding, de 50ste letter is dan de Vav enzovoort tot we תורה (Torah) krijgen.

In de Bijbel zijn honderden zo niet duizenden van dit soort voorbeelden te vinden en het was Michael Drosnin die in 1997 met zijn sensationele boek The Bible Code vele van dit soort voorbeelden noemde. Nu was hij niet de eerste die dit had ontdekt, het was de briljante Rabbi Michael Ber Weissmandl die na de oorlog hier voor het eerst systematisch onderzoek naar deed en de hele Torah op kaarten van 10×10 letters schreef. Vilna Gaon had reeds in de 18de eeuw ontdekt dat Rambam (Maimonides) in Exodus 11:9 in gecodeerde vorm voorkwam “rəḇwōṯ mwōfəṯay bə’ereṣ miṣərāyim” (opdat Mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden).

Een statistisch verschijnsel

Maar betekent dit dat er nu een verborgen code in de Bijbel is? Voor we daar verder op ingaan, is het belangrijk om te bepalen of dit soort patronen ook voorkomen in andere boeken. Brendan McKay heeft verschillende analyses uitgevoerd, waaronder op Moby Dick en kreeg meerdere resultaten. Ook ikzelf heb verschillende van deze testen in het verleden gedaan en om het nog een keer aan te tonen heb ik bij wijze van proef het recentelijk verschenen boek van Jona Lendering “Israël verdeeld” genomen en daarvan een check op mijn naam gedaan in de inleiding. Als randvoorwaarde heb ik alleen de letters A tot en met Z genomen, cijfers en andere leestekens zijn verwijderd en ook heb ik letters met een trema, zoals ë, verwijderd. Nu blijkt dat als je vanaf de regel “waar incidenteel een pelgrim ten prooi valt aan het idee de messias te zijn” en wel de laatste “n” en dan om de 346 letters kijkt mijn naam “GIESSEN” achterstevoren tegenkomt, zie afbeelding. Voor hen die het willen controleren, is er een PDF met de hele inleiding en de hele letterreeks (waarbij de afbeelding in geel is weergegeven).

Hiermee is eenvoudig aangetoond dat dit soort patronen in ieder willekeurig boek voorkomen, oa. Brendan McKay of Jeffrey H. Tigay hebben verschillende analyses en conclusies tot in detail uitgewerkt. We mogen dus niet op grond hiervan stellen dat er een specifieke code is in de Bijbel en meer dan 50 wiskundigen die zich met deze materie hebben beziggehouden gaven een verklaring af, waarin zij vermelden “There is a common belief in the general community to the effect that many mathematicians, statisticians, and other scientists consider the claims to be credible. This belief is incorrect. On the contrary, the almost unanimous opinion of those in the scientific world who have studied the question is that the theory is without foundation. The signatories to this letter have themselves examined the evidence and found it entirely unconvincing.

Welke grondtekst

Maar er is nog een probleem met deze patronen, want we hebben niet meer de originele grondtekst. De schrijvers R. Edwin Sherman, Nathan Jacobi, Dave Swaney van “Bible Code Bombshell” gebruikten een speciale versie, nl. de Koren-editie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Biblia Hebraica Stuttgartensia, de Aleppo Codex en de Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible, waarvan de wetenschappelijke editie allemaal kanttekeningen hebben waarin alle bekende varianten worden genoemd van de manuscripten die we tegenwoordig nog hebben. Zo hebben we vele oude manuscripten van de Bijbel met tal van passages die verschillen van die in de Masoretische tekst. Deze omvatten handschriften uit de Dode Zee regio (meestal van vóór 70 v.C.), de Septuagint (de Griekse vertaling van de Torah gemaakt van een Hebreeuwse origineel in de derde eeuw voor Christus), en de Thora van de Samaritanen. De overgrote meerderheid van de verschillen zijn niet significante variaties in spelling en grammatica die geen invloed hebben op de betekenis van de tekst, maar wel van invloed zijn op het aantal letters in elk vers. Om een voorbeeld te geven, de digitale Michigan-Claremont-Westminster editie bevat 304.850 letters, terwijl de C.D. Ginsburg’s editie van de Thora 304,807 letters bevat (waarbij nog niet is meegenomen dat sommige letters zoals de dalet [=d] en de re [=r] ook nog eens verwisseld kunnen zijn).

Een toevoeging of vermissing van één letter kan al zeer grote verschillen opleveren, laat staan als in een gedeelte meerdere van dit soort verschillen zijn. We hoeven bijvoorbeeld maar een hoofdstuk als Jesaja 53 te vergelijken uit de eerder genoemde edities en de Dode Zee rol 1QIsaiah om al enkele verschillen te vinden, welke het hele onderzoek van de schrijvers van de“Bible Code Bombshell” onderuit halen. Ook hieruit blijkt dat er geen specifieke code in de Bijbel aanwezig is omdat, afhankelijk van de gebruikte editie, de verschillen groot zijn.

Tot slot

Hoewel het zeer aantrekkelijk lijkt dat God een specifieke geheime code in Zijn Woord heeft verborgen, komt het wel zeer vreemd over dat dit ook in alle andere boeken voorkomt en we moeten ons dan ook afvragen of God Zijn boodschap alleen maar via een geheime code heeft willen doorgeven. Want ondanks het feit dat mensen al eeuwen zoeken naar zo’n geheime boodschap zijn de meeste resultaten pas de afgelopen twee decennia gedaan. Zou het God’s bedoeling zijn geweest dat al eeuwen lang niemand Zijn Woord heeft begrepen? Of is het logischer om eerst eens te lezen wat er gewoon staat geschreven, voordat we een geheime boodschap achter het gewone woord zoeken.

Tags:

Iedereen kent dit overbekende oude lied:

Tel uw zegeningen, één voor één.
Tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods Liefde door alles heen.

Maar wie heeft het wel eens gedaan? Hier een aantal zegeningen die in vijf minuten bij me opkwam:

 • Een zegening dat ik nog mijn familie heb
 • Een zegening dat ze regelmatig bij ons komen
 • Een zegening dat ik van mijn kinderen en kleinkinderen mag genieten
 • Een zegening dat ik een vrouw heb die me helpt
 • Een zegening dat ik in een land woon waar vrede is
 • Een zegening dat ik in een land woon waar welvaart is
 • Een zegening dat ik in een land woon waar een democratie is
 • Een zegening dat ik in een land woon waar christenen niet vervolgt worden
 • Een zegening dat ik in een land woon waar de zorg nog goed is
 • Een zegening dat het vanmorgen sneeuwde en hoe mooi alles buiten was
 • Een zegening dat als het sneeuwt de wegen meteen worden schoongemaakt
 • Een zegening dat ik in vrijheid naar een kerk kan gaan
 • Een zegening dat ik van de mensen in mijn kerk mag genieten
 • Een zegening dat we in de kerk een goede dominee hebben
 • Een zegening dat we in de kerk zoveel goede musici hebben
 • Een zegening dat ik zulke goede buren heb
 • Een zegening dat ik goede vrienden heb
 • Een zegening dat deze vrienden me helpen
 • Een zegening dat ik deze vrienden mag helpen
 • Een zegening dat ik voldoende werk heb
 • Een zegening dat ik goede klanten heb
 • Een zegening dat ik op feestdagen niet hoef te werken
 • Een zegening dat ik iedere dag eten in overvloed heb
 • Een zegening dat ik iedere dag drinken heb
 • Een zegening dat ik kan kiezen wat ik wil eten en drinken
 • Een zegening dat wanneer ik maar wil naar de winkel kan om iets te kopen
 • Een zegening dat als ik niet naar de winkel wil, het ook online kan bestellen
 • Een zegening dat ik goede kleding heb
 • Een zegening dat ik een huis heb
 • Een zegening dat er verwarming is in mijn huis
 • Een zegening dat ik een goed bed heb
 • Een zegening dat mijn huis niet lekt
 • Een zegening dat ik een mooie tuin heb
 • Een zegening dat ik boeken heb
 • Een zegening dat ik niet ziek ben
 • Een zegening dat mijn familie niet ziek zijn
 • Een zegening dat ik een auto heb
 • Een zegening dat ik allerlei moderne apparatuur heb
 • Een zegening dat ik zoveel dingen bezit
 • Een zegening dat ik huisdieren heb
 • Een zegening dat ik op vakantie kan
 • Een zegening dat deze website steeds meer wordt bezocht
 • Een zegening dat ik zoveel positieve reacties krijg
 • Een zegening dat mensen met adviezen komen
 • Een zegening dat ik dit allemaal op de blog mag zetten
 • Een zegening dat jullie dit willen lezen

en

 • Een zegening dat jullie deze lijst willen aanvullen

Tags:

In de wereld zijn veel Bijbelgenootschappen en deze hebben allemaal tot doel om het evangelie, de bijbelverspreiding in de meest ruime zin des woords. Waarbij het belangrijkste onderdeel is het vertalen van de Bijbel in de landstaal of landstalen.

Echter de laatste jaren zien we een nieuw fenomeen, lezen we nog in de laatste statuten van het Nederlands Bijbelgenootschap dat deze vereniging als missie heeft “ervoor te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt” (Art. 2.1) en “De vereniging heeft als doel, ter verspreiding van het evangelie, de Bijbelverspreiding in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.” (Art. 2.2) Nu lezen we in het jaarverslag van 2013 iets totaal anders:

Uit onze analyses blijkt dat wij een duidelijker profiel nodig hebben om krachtig te kunnen opereren. Een belangrijke keuze daarin is dat we ons vooral gaan richten op de mensen die de Bijbel relevant vinden.

In de oude aanpak was ons motto ‘zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt’. In onze nieuwe koers is het uitgangspunt dat wij ons dus niet meer richten op mensen voor wie de Bijbel niet, of nog niet, relevant is. Wij zien dat als taak van de kerken, en zo zien de kerken dat zelf ook. Uiteraard willen wij graag helpen door het beschikbaar stellen van bijbelteksten en bijbelselecties, maar wij zullen ons niet langer zelf tot deze groep richten. In onze nieuwe koers willen we de Bijbel dicht bij de mensen brengen die de Bijbel wel relevant vinden. (p. 10)

Zeer bevreemdend is het dat deze beleidsveranderingen vorige week, na de ontstane commotie, nog werden ontkend door directeur Rieuwerd Buitenwerf in het ND.

Door deze nieuwe stellingname wordt plotseling een heleboel duidelijk wat de afgelopen dagen is gebeurd rondom de presentatie van de nieuwe parafrase “Bijbel in Gewone Taal”. De statutaire missie is plotseling afgezwakt tot een “motto”, welke de NBG zelf niet meer als een toekomstige taak ziet. Met andere woorden, de NBG vind hun missionaire doelstelling niet meer van belang omdat ze zich voortaan niet meer willen richten op de ongelovige mensen voor wie de Bijbel (nog) niet relevant is.

Hierdoor wordt het ook duidelijk waarom ze hun uitgaven voortaan achter een “betaalmuur” hebben gezet en het buitenlandse Sloveense Bijbelgenootschap hebben gesommeerd om Nederlandstalige bezoekers te blokkeren op hun website en door te verwijzen naar de betaalde website van het NBG. De verspreiding van Gods Woord is dus geen doelstelling meer en is verworden tot het ordinair verkopen van het Evangelie. Ondanks het feit dat ze dus de Bijbel als handelswaar zien, is de tekst “O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!” (Jes. 55:1) hun niet opgevallen, of minstens niet begrepen.

Tags: ,

Iedereen kent het gezegde Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet, en soms wordt dan ook nog verwezen naar de Bijbel. Inderdaad wordt het in de evangeliën genoemd: En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. (Luk. 6:31; Mat. 7:12). In het Oude Testament komt deze regel niet voor, hoewel een vergelijkbare tekst we in Lev. 19:11 kunnen vinden.

Toch was dit gezegde al erg bekend in die tijd, want de geleerde Hillel had al eerder gezegd “Alles wat u schadelijk acht, doe dat uw naaste niet aan. Dit is de ganse wet en al het andere is commentaar, bestudeer het!” (Talmud Shabbat 31a). In 175 v.C. vinden we het al terug in het Aramese boek Tobith 4:15 Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan, geschreven in Mesopotamië. Ruwweg even oud is een vermelding in de zogeheten Brief van Aristeas (§207), geschreven in het Grieks in Egypte. De oudste vermelding is rond het midden van de vijfde eeuw v.C. te vinden bij Herodotos (Historiën 3.142), terwijl in de vierde eeuw we de regel bij Xenofon, Isokrates en Demosthenes al vermeld zien.

Het is dan ook, denk ik, een van de oudste gezegden ter wereld.

Tags:

De ceder

U die zetelt op de Libanon, genesteld in de ceders,
hoe zult u zuchten als weeën u overkomen, smart als van een barende vrouw.

Jeremia 22:23 (HSV)

Een van de mooiste bomen die worden genoemd in het Bijbelboek Jeremia is naar mijn mening de ceder. En deze tekst ga ik dan ook noemen in mijn lezing van aanstaande zondag.

De ceder is een imposante boom, als we naar de foto kijken dan zien we bij de stam een volwassen man van tegen de twee meter staan. Hoe dik sommige takken zijn blijkt als we naar de top kijken, waar tijdens een blikseminslag een tak was geraakt met een doorsnee van 1,5 á 2 meter. Je kunt je voorstellen dat in een bos vol met dit soort bomen je je veilig voelt als je in de top zit. En dat is wat Jeremia hier probeert te vertellen, ondanks dat die bomen er stevig uit zien is het toch niet veilig, de bliksem kan inslaan, of de boom zelf kan omgehakt worden.

Waarom gebruikt Jeremia de ceder als voorbeeld, de tekst gaat over de bewoners van Jeruzalem en in de eeuwen daarvoor hebben ze schitterende bouwwerken gemaakt met daarin heel veel cederhout, waaronder met name het koninklijk paleis (zie Jer. 21:14; 22:6, 14). Het is dan ook een verborgen zinspeling op de stad Jeruzalem die zich op dat moment ook nog veilig voelt, daar op de toppen van hun bergen in hun cederhouten huizen.

Tags: ,


21 september wordt door ons in de Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom een lezing gegeven over de “De Natuur in Jeremia”. Jullie zijn van harte uitgenodigd. De toegang is gratis en er is koffie. De zaal is open van 18:45 uur.

Adres:
Vrije Evangelische Gemeente
Kerkgebouw “De Woonstede”
Margrietlaan 30
6721 EN Bennekom
www.vegbennekom.nl

Tags: ,

Wonderen?

In de Bijbel wordt regelmatig melding gemaakt van wonderen en vaak hoor ik dat ze alleen maar toen gebeurden en dat het vanuit ons rationeel denken überhaupt de vraag is of het wel wonderen zijn geweest, laat staan dat ze tegenwoordig nog gebeuren. Als we wonderen definiëren als gebeurtenissen die niet op een normale manier zijn te verklaren zouden we eens kunnen kijken of dit soort gebeurtenissen ook nu nog gebeuren. Sinds de huidige oorlog tussen Israël en Hamas hebben een aantal Joden en christenen constant het nieuws gevolgd en duizenden mailtjes gelezen of er onverklaarbare dingen gebeuren. Een aantal van deze gebeurtenissen die de toets van de kritiek konden doorstaan zijn op op FaceBook geplaatst.

Zo worden er vanuit de Gaza duizenden raketten op Israël afgevuurd en tot nu toe zijn de meeste onderschept door het Iron Dome. Je zou dit kunnen benoemen dat dit systeem enorm precies en superieur is en dat het alleen maar dankzij de techniek is dat er zo weinig schade is en geen doden zijn. Maar ondanks dit zijn er soms raketten die niet onderschept werden:

 • Zo raakte een raket een huis, maar de bewoners waren toevallig allemaal weg.
 • Een andere raket landde op een benzinestation maar explodeerde niet en het geval wil dat het ook nog eens net naast de gastank terecht kwam.
 • Weer een andere raket die niet onderschept werd viel op een kleuterschool in Rishon LeTzion, toevallig was de leiding samen met de kinderen een paar minuten van te voren naar een veilige ruim te gegaan.
 • Hetzelfde gebeurde later in een zomerkamp te Sderot, maar ondanks de vele schade was niemand gewond.
 • Een M75 raket had een voltreffer op een huis waarvan de bewoners schuilden in de kelder. De raket explodeerde niet en niemand raakte gewond.
 • Uit persoonlijke mail en later bevestigd op Israel Today, enkele soldaten die het Iron Dome beheren vertelden dat ze problemen met hun apparatuur hadden en dat er meerdere raketten op Tel Aviv werden geschoten. Ondanks hun pogingen konden ze de raketten niet onderscheppen en ze beseften dat ze niets konden doen, er was geen tijd om de mensen te evacueren of iets anders te ondernemen. Wat gebeurd, plotseling is er een sterke wind (die overigens niet door hun apparatuur werd opgemerkt) die de raketten doet afwijken richting zee. Nu is dit zeer vreemd want deze raketten zijn vrij zwaar en een gewone wind is niet sterk genoeg om ze veel te doen afwijken. Deze sterke wind moet een kracht hebben gehad van meer dan 500km/uur volgens de operators.
 • Het bovengenoemde voorbeeld bevestigd ook de geruchten van Hamasstrijders die zeggen dat hun (Israël) God de raketten doet afwijken in de lucht.
 • Er zijn nog meer wonderen of vreemde zaken te vertellen, uit een andere persoonlijk contact kreeg ik te horen dat er luchtalarm was en omdat ze niet in de buurt van een schuilkelder waren achter een muurtje gingen liggen. Plotseling komt er een man die zegt dat ze in zijn huis kunnen schuilen, ze gaan met hem mee en komen in een kamer vol glaswerk. Dus niet typisch een ruimte om te schuilen. Als ze later zijn weggegaan zien ze dat de raket was ingeslagen op de plek waar ze achter het muurtje hadden geschuild en beseffen ze dat ze de man helemaal niet hebben bedankt en gaan terug om dat te doen. Vreemd genoeg kunnen ze het hele huis niet meer vinden.

Stellig zullen er nog meer van dit soort wonderen of zoals je wilt onverklaarbare dingen zijn geweest.

Tags:

In de Bijbel lezen we voortdurend over allerlei wonderen en veel christenen en nog meer niet-christenen denken dat het tegenwoordig niet meer gebeurd.

Vandaag is er een nieuwe FaceBook pagina geopend met de naam “Against all Odds“, waar allerlei berichten uit kranten worden neergezet over gebeurtenissen rondom de oorlog tussen Israël en Hamas die niet direct te verklaren zijn. Zoals, scholen die gemist worden, een raket die op een benzinestation valt en niet explodeert, gebouwen vol mensen die gemist worden en ga zo maar door.

Een goede reden om het zelf te controleren op “Against all Odds“.

Tags:

In de officiële media lezen we de afgelopen dagen dat Israël al een paar keer Gaza heeft beschoten omdat Hamas een paar raketten heeft afgeschoten. Nu heb ik een “app” op mijn smartphone geïnstalleerd die steeds een melding geeft als er een “Red Alert” is, wat inhoudt dat op dat moment dus raketten  op Israël afgevuurd worden! Al een paar dagen gaat mijn smartphone dan ook regelmatig af.

Wilt u zelf ook eens weten hoeveel dat er zijn? Hieronder de links naar de Apps:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kobisnir.redcolor
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/id873642097

Tags:

Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken.

Deuteronomium 8:7-9 (HSV)

Vandaag werd in museumpark Orientalis de Israëlische tuin Hidden Garden geopend door de Israëlische ambassadeur Haim Divon. De Hidden Garden is gebaseerd op bovengenoemde tekst en naast verschillende planten en bomen zijn er in de tuin zes rotsblokken prominent opgesteld, welke van historische waarde zijn omdat zij werden verzameld op zes belangrijke locaties in Israël, waaronder de Dode Zee, Jeruzalem en Eilat en staan symbool voor de zes punten van de Davidsster.

Onder het genot van een kop koffie mochten de genodigden luisteren naar de gebruikelijk speeches van directrice van Ven, burgemeester van Groesbeek dhr. Keereweer en de Israëlische ambassadeur Divon en naar de muzikale omlijsting welke werd verzorgt door de kinderen van Basisschool Op De Horst uit Groesbeek. Daarna trokken de genodigden door het schitterende park via het “dorpje” Beth Juda naar de Hidden Garden waar deze werd geopend.

Deze tuin in 2012 ontworpen door Hovav Burnovski, is niet al te groot en men kan deze bezoeken door langs een haag van oude maar zeer mooie wijnstokken te gaan, vervolgens heeft men uitzicht op een aantal schitterende dadelpalmen, granaatappelbomen, vijgenbomen en olijgbomen. Terwijl in het midden een kleine vijver is, waaromheen de zes rotsblokken zijn opgesteld. In het pad zijn verschillende schitterende mozaïeken aangelegd.

Persoonlijk denk ik dat deze kleine tuin een geweldige aanwinst is voor niet alleen Orientalis, maar ook voor alle liefhebbers van Bijbelse tuinen in Nederland.

Wilt u deze tuin bezoeken, in het weekend van 10 en 11 mei wordt de tuin geopend voor het publiek en aansluitend kunt u genieten van authentieke gerechten, gebaseerd op de vruchten van de bomen, in de Romeinse Herberg iets verder op het terrein. Zie hier voor meer informatie.

Een kleine fotoimpressie van de opening is hier te zien.

Tags: ,

« Older entries