Pasen

You are currently browsing the archive for the Pasen category.

Vandaag verscheen in de Volkskrant een artikel onder de noemer “Lijdensverhaal Jezus is plagiaat“, waarin assyriologe Henriette Broekema betoogt dat het lijdensverhaal van Jezus grotendeels is overgenomen van Sumerische mythen.

Al meteen valt op, wat Broekema zelf ook erkent, dat er geen theoloog aan het woord is want ze gooit verschillende Bijbelteksten door elkaar. Bv. ze haalt Maria aan “Dat is gewoon de vrouw die Jezus met olie besprenkelt bij het laatste avondmaal, waarop Jezus zegt: ze bereidt me voor op het graf.” Iedereen die een keer de Bijbel heeft doorgelezen weet dat de zalving van Maria helemaal niet bij het laatste avondmaal gebeurde. Hetzelfde is haar vergelijking van het avondmaal met de volgens haar oudere avondmaal van de Romeinse god Mithras. Terwijl het duidelijk moge zijn dat dit avondmaal de sedermaaltijd is die al vanaf de Exodus van de Joden werd gevierd. Dus al werd gevierd toen deze Romeinse godsdienst nog niet eens bestond. Bovendien is deze vergelijking van het christendom met de Mithras godsdienst allang achterhaalt en geeft meer aan dat Broekema niet op de hoogte is van deze feiten. Verder gaat zij ervan uit dat ten tijde van Jezus er sprake was van een mondelinge traditie terwijl dat niet zo is, alleen al de vele brieven in het Nieuwe Testament bewijst het tegendeel. Wat voor zin zou het hebben om iets op te schrijven als ze het niet konden lezen.

Ook een opmerking dat het een oud raadsel is waarom Jezus in de evangeliën wordt aangeduid als koning, terwijl als je het Oude Testament leest weet dat de Joden al eeuwen een Messias (koning) verwachtten en dat het daarom helemaal geen raadsel is, temeer daar ook buiten-Bijbelse bronnen zoals de Dode Zee-rollen spreken over de komst van een Messias. Ze gaat ervan uit dat Golgotha een synoniem is voor de onderwereld, echter deze hypothese wordt zonder bewijzen geponeerd. In de rijke Joodse literatuur is dan ook niets hiervan terug te vinden.

Ze haalt aan dat het verraad van Judas is overgenomen van een Sumerische mythe waarin een herder genaamd Dumuzi wordt verraden door zijn vriend, echter logischer is het dat het is overgenomen uit Psalm 41:10 waar dit ook wordt vermeld. Waarom zou het afgeleid zijn van een mythe die vele duizenden kilometers verderop is ontstaan, terwijl dit ook in de Joodse literatuur is terug te vinden.

Bij het lezen kan ik niet anders concluderen dat haar verhaal aan alle kanten rammelt en ik denk dat het zeker niet zou zijn geplaatst als er een wetenschapsjournalist met een alfa achtergrond was geweest die haar interviewde, want welke gerenommeerde krant wil zich op deze manier belachelijk maken.

Tags: ,

Ik voel al de gefrustreerde kriebelingen van de vele lezers bij deze titel. Toch is er een een boekje, uitgegeven door Kerk in Actie en Sabeel, waarvan als je de inhoud leest dit gevoel krijgt. De titel “De kruisweg van de Palestijnse christenen” geeft al aan om welke groep het zou gaan die een nog groter lijden kennen. De allereerste zin in de inleiding “Het beeld van de lijdende Christus is de unieke sleutel tot het christelijk geloof. De God die de lichamelijke en psychologische pijn van onderdrukking, mishandeling en moord ervoer en overwon is een bron van veel hoop en kracht voor allen die vandaag de dag lijden.” Klinkt heel mooi, maar is een absolute leugen, het lijden en sterven van Jezus Christus is namelijk niet “een bron van veel hoop en kracht voor allen die vandaag de dag lijden”, Christus stierf als enige perfecte en niet zondige persoon voor ons en daarmee gaf hij ons de mogelijkheid om weer zondeloos voor God te staan. Niet dat wij kunnen zeggen dat we zondeloos zijn, maar omdat we mogen zeggen dat God’s Zoon Jezus onze immense schuld op zich heeft genomen en dat we daarom zondeloos voor God mogen staan.

Door aan dit sterven en niet te vergeten de opstanding van Jezus een andere wending te geven, komen we ook al vele eeuwen geleden al tegen toen de mens nog zondeloos was. Adam en Eva leefden in het paradijs en mochten overal van eten op één uitzondering na “Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” (Gen. 2:17) Toen Eva de slang tegenkwam en met deze in discussie raakte zien we dat de slang dit gebod van God ietsjes veranderd “Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.” (Gen. 3:4-5) Door de gevolgen van deze kleine woordverandering zitten we tot heden in de problemen, maar er was hoop want God had ons mensen niet vergeten en wist dat we niet te redden waren en om die reden stuurde Hij Zijn Zoon naar de aarde om op een bijzondere manier ons te redden. De slang heeft dit aangezien en weet dat hij daarmee de grote verliezer is en gebruikt nu weer zijn oude truc om de mens zand in de ogen te strooien door deze redding van Jezus te verdraaien. De aandacht moet ergens anders op worden gevestigd en een groep Arabieren die zich sinds 1967 Palestijnen noemen zijn een geschikt onderwerp voor zijn leugenachtige beweegredenen. Naast dit heeft hij ervoor gezorgd dat, al enige decennia lang, de Bijbelse boodschap in de kerken werd vervangen door een humanistische boodschap.

Hierdoor is het geloof bij veel mensen vervangen door een religie die nog maar losjes op de Bijbel is gebaseerd. We zien dat bij groeperingen binnen de PKN, zoals Sabeel en Kerk in Actie, de Joodse identiteit van Christus ter discussie wordt gesteld en tegelijkertijd dat christenen die zich in dit kader nog op de Bijbel baseren als ‘fundamentalistisch en zionistische christenen’ worden afgeschilderd. Met dit boekwerkje gaan ze weer een stap verder met het maken van hun eigen religie door het al dan niet reële lijden van deze groep Arabieren in de plaats te zetten van het lijden van Christus. Het is dan ook niet vreemd om te lezen dat de “Goede Vrijdag”, die onze redding betekende, wordt beschreven als de “Ongelukkige Vrijdag” want dat was het voor satan.

Ik hoop dan ook dat de lezers zich niet laten verleiden door dit soort on-Bijbelse theologieën en zich baseren op Gods Woord en daar zoeken naar waarom Jezus lijden met niets anders vergeleken kan worden.

Tags: , ,

Wat is het toch mooi dat er de laatste jaren – naar mijn idee – steeds meer aandacht komt voor
Pasen. Afgelopen witte donderdag was er een prachtige musical in Rotterdam georganiseerd door de EO. Radio 1 vraagt zeker al twee weken wat jouw “Mattheüs moment” is (je weet wel, want Paastijd is Bachtijd!). Er komt ook veel aandacht van scholen uit, want “we moeten Pasen bewaren, zodat we onze vrije dagen houden”.
Dit is allemaal heel mooi en ik geloof echt dat er weer een verplaatsing komt naar het echte Paasverhaal. Namelijk dat Jezus opstond uit de dood, hoe mooi is dat?
Kerken lijken er ook meer dan ooit aandacht aan te besteden en ik zie hier in de randstad tientallen sing-inns, kerkdiensten en meditatiemomenten om dichter naar God toe te treden. Prachtig.

Ik hoop dat mensen dit dichter brengt bij het Paasverhaal, zodat ze ook het “Goede Vrijdagverhaal” horen. Wat nog geen “traditie” is in Nederland.
Namelijk dat Jezus leed voor ons, dat Hij naar de aarde voor ons is gekomen. Hij heeft een leven geleid waarvan wij kunnen leren, Hij heeft een leven zonder zonden geleid zodat wij gered konden worden. Opdat Hij onze pijn op zich zou nemen.
Vandaag mogen we daarom het mooiste, maar tegelijkertijd het meest gruwelijke, moment uit de hele geschiedenis herdenken. Het moment dat Jezus stierf, het moment dat Jezus riep “het is volbracht”! En zo is het, alles is in Hem volbracht

Goede Vrijdag!

De opstanding

Ieder jaar staan er wel weer berichten in een krant dat de opstanding van Jezus niet waar is omdat het, behalve in de Bijbel, nergens anders wordt vermeld. Zo kreeg ik via een vriend van mij deze vraag voorgeschoteld omdat hij het in een krant had gelezen.

Hierbij een paar argumenten welke ik hem gaf om verder over na te denken:

De bewering dat er helemaal geen buiten-Bijbelse bronnen zijn die een melding maken klopt niet. Een zekere  Phlegon maakt in zijn “Olympiades” melding van de duisternis (=de sterren waren overdag zichtbaar). Echter gezien de aard van zijn schrijven is hij niet al te betrouwbaar.

We kunnen nu stellen dat één onbetrouwbaar werk wel erg weinig is. Want wordt vaak gesteld dat er toch genoeg boeken uit die periode zijn overgeleverd. Ook dit klopt niet helemaal. Er zijn in die periode veel boeken geschreven en we weten dat bijvoorbeeld in de bibliotheken van Alexandrië honderdduizenden boeken aanwezig waren. Maar helaas zijn deze allemaal verloren gegaan door brand. Dit geld ook voor de vele andere boeken die geschreven zijn, de meeste zijn verloren gegaan en wat is overgebleven zijn vrijwel alleen de belangrijkste werken of fragmenten daarvan welke veel werden overgeschreven (zoals de Bijbel). Grappig detail is dat van de Akkadische literatuur meer is overgebleven (ettelijke honderdduizenden ostraca), maar dat deze nog grotendeels onvertaald zijn. Van de geschreven historie is dus zeer weinig bekend.

Kijken we naar de vermelding van de aardbeving dan zou je verwachten dat hiervan toch wel archeologische restanten zijn gevonden. Nu zijn er veel aardbevingen in Israël en slechts van één (363 n.C. bij meer van Galilea) is een schriftelijke overlevering, van de andere (grote) aardbevingen is alleen in relatief onbebouwde omgevingen restanten teruggevonden. De kans dat we overblijfselen van deze aardbeving in Jeruzalem vinden is door de vele verbouwingen in de loop der eeuwen haast onmogelijk. Daarbij moeten we niet vergeten dat het hier niet om een zware maar ook om een lichte aardbeving kan gaan.

Stel dat de bewering dat Christus zou zijn opgestaan niet waar is, hoe is het dan mogelijk dat de tempelwachters met zo’n zwak argument kwamen. Ze sliepen toen het lichaam werd gestolen. Normaal zouden ze meteen zelf in de gevangenis zijn gegooid. Maar omdat dit niet gebeurde zouden de bewoners van Jeruzalem het juist als een politiek antwoord zien en daarom (net zoals vaak nu) niet erg geloofwaardig vinden.

Daarnaast staat in de Bijbel de bewering dat meer dan 500 mensen  Christus na Zijn dood hebben gezien. En deze mensen waren al vanaf het begin bereid om te sterven voor zoiets fictiefs? Dit komt erg ongeloofwaardig over.

Direct al was er een grote opleving in Jeruzalem en omgeving (zie Handelingen 1-5), als die doden niet waren opgestaan dan zou dit toch meteen gelogenstraft worden? En zou dit juist als argument worden aangehaald dat deze christenen leugenaars waren? Wat opvalt is dat de eerste christenen niet op deze punten worden aangevallen, maar juist op het feit dat ze beweerden dat Christus Gods Zoon was en dat konden de Farizeeën niet hebben omdat dit in hun ogen blasfemie was en de Romeinen vervolgden de christenen omdat ze hierom niet de keizer als godheid aanbaden.

Ondanks de grote vervolgingen die er al vanaf het begin waren, groeide het christendom enorm. Deze opwekking van christenen kon alleen maar gebeuren doordat er bijzondere dingen waren gebeurd. Waarvoor het de moeite waard was om te sterven.

De grote vraag is, als deze gebeurtenis vandaag de dag zou gebeuren hoe zouden de media reageren, of belangrijker, hoe zouden wij reageren?

Tags:

INRI

Op bijna alle afbeeldingen van Christus aan het kruis ziet men alleen de Latijnse afkorting INRI, terwijl in de Bijbel heel duidelijk is aangegeven dat er op de titulus in drie verschillende talen is geschreven. Namelijk in het Latijn, Grieks en Hebreeuws (Luk 23:38; Joh 19:20)

Door het combineren van de verschillende bovengenoemde teksten, krijgen we de tekst zoals die op de afbeelding staat. Voor een nadere uitleg zie mijn artikel hier.

Tags:

En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij.  Hij ging heen en hing zich op.

Mattheüs 27:5 (HSV)

Zoals een vorige keer al gezegd in deze minireeks over planten die te maken hebben met de lijdenstijd, zijn er ook veel planten die een symbolische betekenis hebben.

Zaaddozen, JudaspenningDe Judaspenning (Lunaria annua) is zo’n plant, hij kreeg zijn naam omdat de zaaddozen nogal lijken op de 30 zilveren penningen, die Judas voor zijn verraad gekregen heeft van de overpriester. Nadat hij berouw had gekregen en ze in de tempel op de grond gooide, groeide volgens de legende daaruit de plant. In deze overlevering wordt vergeten dat het geld later gebruikt werd om een akker te kopen. De kleur van de bloemen wijst natuurlijk op de bloedschuld.

De plant komt uit Zuidoost-Europa en is tegenwoordig zowel te zien in tuinen als verwilderd langs bosranden, heggen en in wegbermen.

Judaspenning

Tags: , ,

Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

Exodus 12:8 (HSV)

De maaltijd die hierboven wordt beschreven is in de loop der jaren steeds meer geformaliseerd en staat tegenwoordig bekend als de Seder, welke bestaat uit verschillende onderdelen. Een van de onderdelen, de maror, is het eten van bittere kruiden, ter herinnering aan de bitterheid van het leven in Egypte. Een ander onderdeel van de Seder, de karpas, is een teken van de lente, de vruchtbaarheid en van hoop voor de toekomst.

Radijs

In deze beide onderdelen wordt vaak de radijs gegeten, omdat deze enigszins bitter is. De radijs (Raphanus sativus subsp. sativus) is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Cruciferae ook wel Brassicaceae). Hij wordt niet bij name genoemd in de Bijbel, maar als onderdeel van de Seder hoort deze zeker in het rijtje van planten die te maken hebben met de lijdenstijd, want het is was deze maaltijd die Christus met Zijn discipelen vierde en tegenwoordig bekend staat als het Laatste Avondmaal.

Tags: , , , ,

… gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken.

Mattheüs 27:34 (HSV)

Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

Psalm 69:22 (HSV)

Als Jezus op de executieplaats Golgotha is gebracht willen ze Hem voordat Hij wordt gekruisigd een drank van zure wijn vermengd met iets bitters cholēs geven, waarmee de profetie van Psalm 69 in vervulling gaat. Bij de Joden was het de gewoonte om voor de terechtstelling de ter dood veroordeelde een verdovende drank te geven om de pijn te verlichten.  We moeten dan ook dit toedienen van wijn gemengd met gif opvatten als een weldaad. Jezus moet dit geweten hebben en toen Hij proefde wat ze Hem gaven, wees Hij dit resoluut af omdat Hij bij volle bewustzijn Zijn lijden wilde dragen.

Gevlekte ScheerlingHet Hebreeuwse woord rosh wordt door verschillende geleerden geïdentificeerd met de Gevlekte Scheerling (Conium maculatum), hoewel hier geen taalkundige ondersteuning voor is. In de Bijbelse context wordt het steeds in verband gebracht met een bittere en giftige drank of voedsel. Omdat het veelvuldig in het Oude Testament gebruikt wordt in combinatie met Alsem (Artemisia herba-alba Asso), lijkt het dat het om een specifieke plant gaat of een synoniem. Het is dan ook zeker niet vergezocht dat er de Conium, welke werd gebruikt om mensen mee te vergiftigen, mee wordt bedoeld.

Daar de LXX het Hebreeuwse woord rosh steeds vertaald met cholēs dat ook in het hierboven genoemde vers in Mattheüs wordt gebruikt, ligt het voor de hand dat ook hier dezelfde plant wordt bedoeld.

Tags: , ,

En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond.

Johannes 19:39 (HSV)

Naast de dure mirre gebruikt Nicodemus ook de aloë (Aloe vera L.) en het is volgens mij ook de enige plek in de Bijbel waar deze plant wordt genoemd. Het sap uit de bladeren is direct herkenbaar want deze worden veel gebruikt in de parfumerie en in verschillende soorten shampoo en zeep.

De plant komt tegenwoordig voornamelijk voor in het zuidelijk deel van Afrika en op het Arabische schiereiland. In Israël komt de Aloe vera vooral voor in het noordelijke gedeelte en in het gebied waar vroeger Edom lag.

Tags: , ,

En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond.

Johannes 19:39 (HSV)

In deze miniserie deze keer aandacht voor de Mirre. Deze struik wordt al eeuwenlang gebruikt in de parfumerie. De oude Egyptenaren gebruikten Mirre om hun mummies te balsemen. En in deze tekst zien we dat dit gebruik ook in Israël aanwezig was. Zo ver ik heb kunnen nagaan, werd het niet alleen gebruikt vanwege de aangename reuk, maar ook als een lichaam hiermee gebalsemd was werd voorkomen dat de rotting werd tegengegaan. Omdat het ook vroeger een vrij zeldzaam product was en gezien de grote hoeveelheid die werd gebruikt, mogen we ervan uitgaan dat een behoorlijke som geld door Nicodemus was neergelegd hiervoor.

Ook tegenwoordig is het nog een geliefd product in de parfumerie en als medisch gebruik. Wie zo’n struik wil kopen, zal merken dat dit bijna onmogelijk is, daar de landen waar deze struik commercieel wordt geëxploiteerd erg moeilijk doen om deze te exporteren. Ik ben nu al meer dan een jaar op zoek voor mijn tuin, maar heb er tot nu toe geen een kunnen bemachtigen.

Tags: , ,

« Older entries