Uncategorized

You are currently browsing the archive for the Uncategorized category.

Wees niet te trots om anderen om advies te vragen

De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen,
maar wie naar raad luistert, is wijs.
(Spreuken 12:15)

Sta open voor perspectieven uit een veelheid aan betrouwbare bronnen

Plannen falen, als er geen overleg is,
maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.
(Spreuken 15:22)

Waardeer de bronnen die onder je eigen medewerkers te vinden zijn

Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd,
behalve in zijn vaderstad en in zijn huis.
(Matteüs 13:57)

Tags: , ,

Vandaag verscheen in de Volkskrant een artikel onder de noemer “Lijdensverhaal Jezus is plagiaat“, waarin assyriologe Henriette Broekema betoogt dat het lijdensverhaal van Jezus grotendeels is overgenomen van Sumerische mythen.

Al meteen valt op, wat Broekema zelf ook erkent, dat er geen theoloog aan het woord is want ze gooit verschillende Bijbelteksten door elkaar. Bv. ze haalt Maria aan “Dat is gewoon de vrouw die Jezus met olie besprenkelt bij het laatste avondmaal, waarop Jezus zegt: ze bereidt me voor op het graf.” Iedereen die een keer de Bijbel heeft doorgelezen weet dat de zalving van Maria helemaal niet bij het laatste avondmaal gebeurde. Hetzelfde is haar vergelijking van het avondmaal met de volgens haar oudere avondmaal van de Romeinse god Mithras. Terwijl het duidelijk moge zijn dat dit avondmaal de sedermaaltijd is die al vanaf de Exodus van de Joden werd gevierd. Dus al werd gevierd toen deze Romeinse godsdienst nog niet eens bestond. Bovendien is deze vergelijking van het christendom met de Mithras godsdienst allang achterhaalt en geeft meer aan dat Broekema niet op de hoogte is van deze feiten. Verder gaat zij ervan uit dat ten tijde van Jezus er sprake was van een mondelinge traditie terwijl dat niet zo is, alleen al de vele brieven in het Nieuwe Testament bewijst het tegendeel. Wat voor zin zou het hebben om iets op te schrijven als ze het niet konden lezen.

Ook een opmerking dat het een oud raadsel is waarom Jezus in de evangeliën wordt aangeduid als koning, terwijl als je het Oude Testament leest weet dat de Joden al eeuwen een Messias (koning) verwachtten en dat het daarom helemaal geen raadsel is, temeer daar ook buiten-Bijbelse bronnen zoals de Dode Zee-rollen spreken over de komst van een Messias. Ze gaat ervan uit dat Golgotha een synoniem is voor de onderwereld, echter deze hypothese wordt zonder bewijzen geponeerd. In de rijke Joodse literatuur is dan ook niets hiervan terug te vinden.

Ze haalt aan dat het verraad van Judas is overgenomen van een Sumerische mythe waarin een herder genaamd Dumuzi wordt verraden door zijn vriend, echter logischer is het dat het is overgenomen uit Psalm 41:10 waar dit ook wordt vermeld. Waarom zou het afgeleid zijn van een mythe die vele duizenden kilometers verderop is ontstaan, terwijl dit ook in de Joodse literatuur is terug te vinden.

Bij het lezen kan ik niet anders concluderen dat haar verhaal aan alle kanten rammelt en ik denk dat het zeker niet zou zijn geplaatst als er een wetenschapsjournalist met een alfa achtergrond was geweest die haar interviewde, want welke gerenommeerde krant wil zich op deze manier belachelijk maken.

Tags: ,

Het afgelopen weekend heb ik verschillende lange wandeltochten gemaakt door de schitterende natuur van Schiermonnikoog. Heerlijk om niet alleen te genieten van de natuur, maar ook om eens na te denken over dingen waar je anders bijna nooit aan toe komt. Een van deze dingen was een email die ik van een Russische kennis had gekregen met een aantal moeilijke vragen over het geloof. Omdat het in het Russisch was geschreven en het met behulp van woordenboeken moest vertalen, stonden de woorden in mijn geheugen gegrift en zoals gezegd tijdens een van mijn wandelingen overdacht ik ze. Een van de vragen was waarom religieuze mensen toch zo graag zich ergens willen vestigen, een tempel willen maken en daar in de buurt willen wonen omdat ze dan het gevoel hebben om dicht bij God te wonen. En een andere vraag, waarom maken deze religieuze mensen zo graag tradities en dogma’s omdat ze zich er veilig bij voelen, terwijl in hun heilige geschriften toch vaak wat anders staat.

Als we in de Bijbel lezen, dan valt op hoe vaak we zien dat God in beweging is en ons mensen aanspoort om met Hem mee te gaan. In de eerste hoofdstukken van Genesis zien we al dat God door het paradijs wandelt, niet veel later lezen we dat Henoch wandelde met God, en weer later zien we dat de aartsvaders constant onderweg waren met God. In Exodus en volgende boeken zien we dat het Joodse volk na een verblijf van 400 jaar de Exodus gaan maken en dat God met hen meereist en zelfs een eigen tent, de tabernakel, heeft. Ook in het Nieuwe Testament zien we het, hoewel Jezus een eigen huis heeft in Kapernaum, is Hij constant op pad en Zijn discipelen en vele andere volgelingen reizen met hem mee. Daarna in Handelingen, maar ook in de vele brieven, lezen we dat de apostelen bijna constant onderweg zijn.

Watchman Nee heeft ooit een boek geschreven over de brief aan de Efeziërs en gebruikte drie kernwoorden, “zitten”, “wandelen” en “standhouden”. Het eerste “zitten” is belangrijk om te leren wat God met je wil, dat Hij je een plaats geeft (Ef. 2:6), daarna moet je niet blijven zitten, maar mag je met de opgedane kennis gaan “wandelen” (Ef. 4: 17, 23), je gaat het in de praktijk brengen. Door dit in praktijk brengen ben je constant in beweging en raak je niet vastgeroest, je komt in je leven nieuwe uitdagingen tegen die je moet interpreteren en beoordelen. Sommige zijn goed, andere zullen verleidingen zijn en je van het “rechte pad” brengen, om die reden besluit Watchman Nee met “standhouden” (Ef. 6: 11). Je gaat deze uitdagingen toetsen aan Gods Woord en handelt er naar.

Je weet dat God bij je is en dat je geen tempelgebouw, of kerkgebouw nodig hebt want je hebt God. Niet dat het gaan naar een kerk slecht is, maar het is slechts een tijdelijk gebouw waar je tijdens je leven naar toe mag gaan, maar je echte thuis is bij God en als je na een dienst weer het kerkgebouw verlaat mag je samen met God verder trekken.

Tags:

Toen zei de vrouw: Wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: Roep Samuel voor mij op.

1 Sam. 28:11 (HSV)

Als we dit stuk lezen dan komen er een aantal vragen naar boven, is het echt Samuel, of hoe kon het toch gebeuren dat Saul naar een waarzegster gaat.Ik zal proberen enig inzicht te geven wat er nu in dit en de volgende verzen gebeurde.

In die tijd was het gewoon dat een waarzegster zich in een andere ruimte bevond dan haar klant. Dat betekent dat de klant dus niks zag (vs. 13) en de kans op fraude heel groot was. Necromantie, het oproepen van de doden, voor hulp was verboden (Deut.18:11) want God wilde dat aan hem werd gevraagd (Jes. 8:19). Ook al reageerde God niet meteen, toch had Saul niet dit mogen doen. In vers 13 lezen we dat de vrouw schrikt omdat iets/iemand komt en omdat ze plotseling Saul herkent. Dat ze schrikt van het laatste is duidelijk omdat we daarvoor hadden gelezen dat Saul bijna alle waarzegsters had laten doden, vandaar haar uitroep “waarom heb je mij bedrogen”. De vraag wat ze zag is lastiger en volgens de Kanttekeningen was het “een boze geest, in de gedaante van Samuel, welken zij door haar duivelskunst had doen opkomen.” Echter zoals zo vaak in lastige gedeelten zijn er ook andere meningen, Jezus Sirach (Sirach.46:22) gaat er vanuit dat het Samuel zelf is. En een derde mening is dat het in werkelijkheid de geleidegeest van de waarzegster is.

Lezen we echter in vers 14 dan zien we dat ze bovennatuurlijke wezens (meervoud) ziet en Saul concludeert zelf dat deze dan Samuel moeten zijn (de reden waarom moderne vertalingen het in enkelvoud vertalen) omdat deze er  “oud” uitzagen. Vervolgens zien we dat Saul buigt, letterlijk met zijn neus op de grond (vers 14). Ook hier blijkt dat Saul onmogelijk kon zien wie het was/waren en volledig afhankelijk is van wat de waarzegster zegt.

En dan zien we plotseling een grote ommedraai in het verhaal, Saul vraagt om hulp en hij krijgt te horen dat God een vijand van hem is geworden en dat zijn nageslacht geen koning meer zal zijn omdat hij niet geluisterd en gedaan heeft wat God aan hem vroeg. Ook al had hij dit al eerder vermoed (1 Sam. 20:30; 24:21) het moet een grote schok voor hem zijn geweest. En dan lezen we in vers 19 dat Saul en zijn zonen de volgende dag gedood zullen worden. Letterlijk wordt er gezegd dat hij en de zijnen bij de opgeroepen persoon zal zijn. Betekent dat hij naar de hemel gaat (waar Samuel zou zijn) of naar de hel (waar de demonen zijn)? Eerder zullen we moeten lezen dat hij naar het dodenrijk gaat. Ook uit deze tekst valt dus niet op te maken wie Saul zag.

Tags: , ,

Maar u beweert: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: Alles waarmee ik u kan helpen is ‘korban’ – dat is: ik heb het bestemd voor God –

Mark. 7:11 (HSV)

We komen alleen hier en in Mattheüs 27:6 het Griekse woord ‘korban’ tegen, of beter het Hebreeuwse woord wat de betekenis heeft van “een offergave aan God” en om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt kon worden.

In Mattheüs wordt het vaak vertaald met de offerkist, tempelschat waar het geld t.b.v. de tempel in gedaan werd. Verwijzingen hiernaar lezen we in de Mishna Nedarim i. 4. “Als iemand zeg: “een brandoffer, [of] een meeloffer. [of] een zondoffer, [of] een dankoffer, [of] een vredeoffer zij wat ik van het uwe zal eten“. In Mark. 7:11 (Mat. 15:5) wordt meer algemeen op de eed/belofte om iets als offergave te bestemmen gesproken. In de Mishna Nedarim ix.1 wordt gesproken over een belofte die ten nadele van de ouders was uitgesproken. “Rabbi Eli’ézer zegt: men mag iemand een uitweg [tot berouw] openen door [hem te wijzen op] de eer van zijn vader en moeder;” Waarbij de conclusie is dat deze opgeheven mocht worden.

Tags: , , ,

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Mat. 6:17-18 (HSV)

Het is tegenwoordig in om vooral goed te laten merken dat je vast. De een doet het omdat het “toevallig” weer de christelijke periode is die “40 dagen vastentijd” wordt genoemd, terwijl anderen het doen voor een nobel doel zoals het (niet) vallen van de Krim. Bij het laatste heb ik “niet” maar tussen haakjes gezet, want toen ik het op de radio hoorde was het me niet duidelijk aan welke kant ze stond, wel dat ze om die reden niet bij een protestactie in Den Haag (of ergens anders) kon komen omdat ze al één dag had gevast. Een kwartiertje op Facebook en had al gauw een tiental mensen die in volle glorie vermelden dat ze al twee dagen, en eentje zelfs al vier dagen, hadden gevast. En bij sommigen bleek dat ze bedoelden dat ze een tijdje Facebook niet zouden gebruiken (wat dus blijkbaar te moeilijk was) of dat ze een paar dagen geen televisie zouden kijken.

Dat een niet christen hier de aandacht op legt kan ik nog begrijpen, maar waarom vragen veel christenen om aandacht als ze vasten, of iets doen wat in hun ogen lijkt op vasten. Bovengenoemde tekst wijst er al op dat als je vast dit niet in de openbaarheid moet brengen. En als we kijken naar Jezus, tijdens de verzoeking in de woestijn (Mat. 4), dan lezen we “En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger” (vs. 2). Als eerste was Jezus alleen, dus viel zijn vasten niet op bij de mensen. Ten tweede, is het kenmerkend dat het blijkbaar voor Hem normaal was, want na veertig dagen merkt Hij pas dat hij honger had en dus al die tijd had gevast.

Tot slot, waarom zou je vasten. Omdat anderen het doen? Omdat het “cool” is? Of is je doel om iets te bereiken, het valt me nl. vaak op dat mensen gaan vasten als ze iets van God gedaan willen hebben. Zeg maar, ze zetten God op deze manier onder druk en om kracht bij te zetten laten ze het ook nog anderen weten dat ze hiermee bezig zijn. Over dit soort manipulatief gedrag is al duidelijk van wie ze hun “loon” krijgen, nl. van de mensen (Mat. 6:16). Logischer is het dat als je gaat vasten, dit is om toenadering tot God te zoeken en over het algemeen heb je daar geen andere mensen bij nodig.

Tags: ,

Neem voor uzelf geurige specerijen: druipende hars, onyx en galbanum, dus geurige specerijen, en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn.

Exodus 30:34 (HSV)

Op het reukofferaltaar wat we gisteren bespraken werd een specerijenmengsel verbrand waarvan we de ingrediënten in dit vers lezen. Ik neem aan dat het voor veel vertalers een crime is om het te vertalen. Met de druipende hars wordt zeer waarschijnlijk de Styrax Liquidambar orientalis, een welriekende struik, bedoeld. De Galbanum is een venkelachtige en levert ook geen problemen op, net als de wierook (van de wierookboom Boswellia). De onyx is een specerij wat problemen oplevert, want het Hebreeuwse woord komt alleen hiervoor. Nu wordt het ook in Ugaritische en Akkadische literatuur genoemd, maar helaas brengt ons dat niet veel verder dan dat het een plant of een soort weekdier kan zijn.

De Targum vertaalt dit als tufra, de Talmud als tziporen (Kerithoth 6a), en de Septuagint als onyx, alles een aanduiding voor ‘vingernagel’. Sommigen beweren dan ook dat dit werkelijk bereid is uit menselijke vingernagels, maar de meeste geleerden zien het als afkomstig van een waterdier. Daarom wordt het meestal aangeduid als onycha  of blatta byzantia, de nagel-achtige kieuwdeksel (als dat goed Nederlands is) van bepaalde slakken van de murex familie, zoals de Onyx marinus, Strombus lentiginosus, of Unguis Odaratus. Deze kieuwdeksel zou een zeer aangename geur geven bij verbranding. Andere bronnen stellen echter dat het Hebreeuwse shecheleth een soort van wortel is (Rashi) en ook de Talmud lijkt aan te geven dat het kwam van een eenjarige plant (Kerithoth 6b). Sommigen identificeren deze plant met een soort van een steenroos, Cistus ladaniferus, die nagelachtige bloemblaadjes heeft.

Tot slot is er nog de tussenvoeging dus geurige specerijen, volgens sommigen kan dit betekenen dat de hiervoor genoemde specerijen de ene helft is en dat de hierna genoemde wierook het tweede gedeelte van het mengsel is. Anderen willen hier lezen “overige specerijen” want volgens de traditie, werden nog eens 7 andere geurstoffen toegevoegd, naast de hier genoemde vier, tot een totaal van elf stuks. De formule voor het specerijenmengsel werd gegeven in de hoeveelheden van de maneh, welke 100 shekels of 5 pond was. Bestaande uit:

70 maneh 350 pond Balsam
70 maneh 350 pond Onycha
70 maneh 350 pond Galbanum
70 maneh 350 pond Wierook
16 maneh 80 pond Mirre
16 maneh 80 pond Cassia
16 maneh 80 pond Nardus (shiboleth nard)
16 maneh 80 pond Saffraan (Karkom)
12 maneh 60 pond Costus (kosh’t)
9 maneh 45 pond Cinnamon
3 maneh 15 pond Kaneelschors
365 maneh totaal

De totale hoeveelheid was 365 maneh, zodat één maneh (5 pond) elke dag van het zonnejaar kan worden verbrand.
Naast deze ingrediënten, 1/4 kav (1 kopje) van Sodom zout (nitraat) en kleine hoeveelheden maaleh ashan (waarschijnlijk Leptadenia pyrotechnica, dat salpeterzuur bevat) en kippath ha-yardan (waarschijnlijk een soort cyclaam) werden toegevoegd. Daarnaast werd 9 liter (kab) loog van de wikke (borith karshina) en 21 liter (3 saah en 3 kab) kapperbes wijn gebruikt om de onycha te bereiden.

Veel zullen we hieraan niet hebben, en voor het geval iemand het wil namaken (wat overigens volgens de Bijbel verboden is). Alleen al de prijs van de nardus (meer dan 100.000 euro) houdt in dat je zeer rijk moet zijn.

Tags: , , , , ,

Vandaag werd ik door iemand gewezen op een artikel welke ging over zons- en maansverduisteringen en wat voor profetische waarde dat voor ons zou hebben. Je hoeft het artikel maar even te bekijken en je komt al tot de conclusie dat wat erin geschreven staat grote onzin is en dat de schrijver absoluut geen kennis heeft van sterrenkunde. Bijvoorbeeld hij stelt “Het is uitzonderlijk als in twee achtereenvolgende jaren tweemaal een bloedrode maan te zien is. Astronomen noemen dat een tetrad.” Als eerste is het geen officiële astronomische (sterrenkundige) term, maar is het eentje van astrologen afkomstig en wordt soms gebruikt in de populaire astronomie, de correcte benaming is Triple Inex. Ten tweede is een is er sprake van een tetrad als er vier maansverduisteringen zijn in 6 maan-maanden. En ten derde ieder jaar zijn er meerdere maansverduisteringen en het is eerder een uitzondering als in twee jaar een keer geen twee totale verduisteringen (=bloedrode maan) te zien is. Maansverduisteringen en ook zonsverduisteringen komen zeer regelmatig voor en omdat veel Joodse feesten of tijdens volle maan of tijdens nieuwe maan worden gevierd is het logisch dat het regelmatig voorkomt dat een verduistering samenvalt met een van de feesten. Daar is niets bovennatuurlijks aan en men moet daar dan ook niets achter zoeken.

Sterker in de Bijbel wordt zelfs hiertegen gewaarschuwd “zij die de hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u zullen komen. … het vuur zal ze verbranden” (Jesaja 47:13). En daar zit dan ook mijn grote probleem, de schrijver probeert aan de hand van allerlei teksten een astrologische betekenis te geven aan deze verduisteringen, terwijl die er niet is. Met dit soort artikelen maak je niet alleen jezelf belachelijk, maar maak je ook de Bijbel, wat Gods Woord is, belachelijk. Deze schrijver is bij wijze van woordspeling verduisterd door de moderne astrologie.

Update:

Feit is nl. dat ongeveer 16.3% van alle maansverduisteringen behoren tot een tetrad. Alleen al deze eeuw zijn er 8 van deze tetrads.

Tetrad # 1st Eclipse 2nd Eclipse 3rd Eclipse 4th Eclipse

1 2003 May 16 2003 Nov 09 2004 May 04 2004 Oct 28

2 2014 Apr 15 2014 Oct 08 2015 Apr 04 2015 Sep 28

3 2032 Apr 25 2032 Oct 18 2033 Apr 14 2033 Oct 08

4 2043 Mar 25 2043 Sep 19 2044 Mar 13 2044 Sep 07

5 2050 May 06 2050 Oct 30 2051 Apr 26 2051 Oct 19

6 2061 Apr 04 2061 Sep 29 2062 Mar 25 2062 Sep 18

7 2072 Mar 04 2072 Aug 28 2073 Feb 22 2073 Aug 17

8 2090 Mar 15 2090 Sep 08 2091 Mar 05 2091 Aug 29

Tags: , , ,

Iedereen die een beetje het filmnieuws bijhoudt, weet dat er een nieuwe aflevering van de Hobbit is verschenen. Een vriend van mij schreef zijn ervaringen hierover op FaceBook en voor de grap plaatste ik deze foto met de melding dat mijn kleine huisdiertje meteen een fan was van Smaug. Natuurlijk de foto is zo nep als het maar kan en hij kon erom lachen. Hij reageerde met de opmerking “Het is interessant om te zin hoe dit soort draken symbool staan voor het kwade. Misschien niet jouw huisdier maar wel waar hij in principe toe kan uitgroeien: een soort Smaug.

En daarmee komen we meteen tot de kern van de zaak, de draak Smaug vertegenwoordigd in de film het kwade en hoe ga je daarmee om. Toen Tolkien deze draak de naam Smaug gaf had hij daarover nagedacht, hij leidde de naam af van het oud-Engels “smeag”, “worm” en in het boek de Hobbit laat hij de hoofdfiguur Bilbo zeggen “iedere worm heeft een zwakke plek”, daarmee verwijzend naar Smaug. In onze discussie gingen we verder en kwamen uiteindelijk (hoe kan het ook anders) bij de Bijbel terecht en we vroegen ons af waarom we in oudere vertalingen zoals de Statenvertaling of de King James in het Oude Testament sprake is van een draak en in nieuwere vertalingen dit woord is vervangen door “jakhals” of “krokodil”.

In het Hebreeuws wordt het woord tan-neen’ gebruikt en bij het opzoeken bleek dat ook in oude vertalingen vaak verschillende woorden voor worden gebruikt. In Genesis 1:21 wordt gesproken over “walvissen” en in Klaagliederen 4:3 wordt gesproken over “zeekalveren”, in de andere gevallen is het woord “draak” gebruikt. Voordat we zeggen dat het verkeerd vertaald is, moeten we wel kijken wat het Hebreeuwse woord mogelijk betekent. Om het kort te maken, de geleerden opperen twee mogelijkheden, het woord is of afgeleid van een woord dat “jakhals” betekent, of het is afgeleid van een woord waarvan we wel weten dat het een (zee)monster gaat. In de meeste gevallen als je het laatste wilt volgen, blijkt dat het dan om een soort reptiel gaat. En daar komt de clue van de oudere vertalingen, een draak is nl. ook een soort reptiel en is een schitterende vertaling als je niet weet om wat voor soort reptiel het gaat. Daarnaast vertegenwoordigde de draak in het Nieuwe Testament het kwade en in veel gevallen blijkt dat ook zo te zijn in het Oude Testament. Het is dus een verouderd maar neutraal woord. Daar tegenwoordig met draak vooral een mythologisch wezen wordt bedoeld, plaatste dit de moderne vertalers voor een probleem en zagen zij een oplossing om te kiezen voor “jakhals” (wat het in sommige gevallen kan betekenen) of “krokodil” (wat een reptiel is). Het probleem met deze laatste keuze is dat je daarmee direct een dier aanduidt en de vraag is of het altijd om een krokodil gaat, mijn voorkeur gaat er dan ook naar uit om een neutralere beschrijving als “(groot) reptiel” te geven.

Komen we nog even terug op de symboliek, het dier tan-neen’ wordt vaak vergeleken met het kwade wat hij meebrengt. Mijn vriend zei het al “Misschien niet jouw huisdier maar wel waar hij in principe toe kan uitgroeien: een soort Smaug.” Zolang het kwade maar klein is, kun je het de baas en kun je er misschien ook nog om lachen. Maar blijf je het kwade voeden, dan wordt het groter en groter tot het jou de baas is. En dan heb je een probleem. Zo lezen we dat God tegen Kaïn zegt “Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.” (Gen 4:7) Het kwade ligt op de loer, maar we kunnen erover heersen. De vraag is of we dit willen, doen we net als Kaïn het niet, dan zal dat als gevolg hebben dat het kwade over ons heerst met alle gevolgen van dien.

Tags: , ,

Soms krijg je berichten die niet leuk zijn, een medeblogster is overleden. Ze was nog jong, te jong, slechts 24 jaar. Op zo’n moment is de feestvreugde even weg, ben je stil en probeert de juiste woorden te vinden. Maar er zijn geen woorden voor, ze was te jong. Je gaat nog eens kijken naar haar weblog en komt erachter dat deze ondertussen is weggehaald. Je probeert je te herinneren wat ze heeft geschreven en dan blijkt dat niet alle teksten weg zijn. Een kleine zin staat er nog, een hele belangrijke zin. Haar teksten mogen weg zijn, maar het belangrijkste staat er nog!

‘God houdt van mij en dat is genoeg’

Een houvast en een troost voor de nabestaanden die nu in verdriet om haar rouwen.

« Older entries