Numeri

You are currently browsing articles tagged Numeri.

’s Nachts verscheen God aan Bileam en zei: ‘Als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag.’ De volgende morgen maakte Bileam zich gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede, en een engel van de HEER ging op de weg staan om Bileam tegen te houden.

Numeri 22:20-22 (NBV)

In dit gedeelte lezen we dat God verschijnt aan Bileam en de opdracht geeft om met de mannen mee te gaan. Echter 2 verzen later zien we dat God plotseling in woede uitbreekt omdat Bileam op weg gaat. De vraag is waarom God plotseling boos wordt terwijl Hij zelf net daarvoor opdracht lijkt te hebben gegeven. In zo’n geval is het belangrijk om goed te lezen wat er staat. In dit geval lezen we in vers 20 dat Bileam pas op weg mag gaan “als” de mannen zijn gekomen, en wat lezen we wat Bileam doet, hij gaat meteen de volgende ochtend op reis (vs. 21) terwijl deze mannen nog niet eens bij hem zijn gekomen. Het is om deze reden dat God boos wordt, Bileam volgt niet precies de instructies op die God hem gegeven heeft. Een soortgelijke situatie zien we bij Mozes als die opdracht krijgt om bij de rots te Meriba te spreken (bevelen) dat er water te voorschijn moet komen en erop slaat (Num. 20:8ev.), ook hier zien we dat Mozes niet precies gehoorzaamt en dat God het volk daarom straft dat ze niet het land in mogen gaan.

Als God een opdracht geeft dan moet je die precies opvolgen en niet op eigen houtje allerlei dingen erbij gaan doen.

Tags:

In onze serie over muziek hebben we al verschillende keren aandacht gegeven aan overeenkomsten met de Egyptische muziek. Dit betekent niet dat de de muziek in de Bijbel puur Egyptisch is, het is veeleer zo dat verschillende elementen zijn overgenomen toen ze daar verbleven en het ligt zeer voor de hand dat er zich een eigen stijl ontwikkelde toen de Exodus begon. Het is dan ook interessant om te kijken of er vermeldingen zijn van muziek in deze periode.

De vorige keer beschreef ik al de reidans en beurtzang voor het gouden kalf (Ex. 32:18) en omdat dit een religieuze aangelegenheid was zou je verwachten dat ook bij de eredienst rondom de tabernakel soortgelijke vermeldingen zijn. Het is echter opvallend dat op de belletjes aan de zoomen van de hogepriester (Ex. 28:33-34) en het blazen op de sjofar tijdens Rosh HaShana (Lev. 23:24) is er nog maar één passage waar aandacht wordt besteed aan religieuze muziek.

De zilveren trompetten (Num. 10:2ev.) waarop de priesters bliezen werden gebruikt tijdens offerceremonies (Num. 10:10), maar uit de context blijkt dat deze voornamelijk dienden voor andere doelen zoals het geven van signalen tijdens oorlogssituaties (Num. 10:9), en als signaal bij het opbreken van het kamp (Num. 10:5-6). Uit dit laatste blijkt dat de Exodus, ondanks het vele gemor, een goed georganiseerd gebeuren was.

Sommige geleerden menen dat er tijdens de Exodus weinig over muziek wordt gesproken omdat de Joden geen gelegenheid hadden om muziekinstrumenten mee te nemen of te maken. Zelf denk ik dat dit op een misvatting berust omdat uit bovengenoemde passages duidelijk blijkt dat er wel degelijk muziek werd gemaakt. Daarnaast is uit deze periode twee van de bekendste liederen overgeleverd die ook tegenwoordig nog veel wordt gezongen, nl. de lofzang van Mozes (Ex. 15) waarin wordt bezongen hoe God de Joden heeft gered van de Farao, en direct daarna de lofzang van Mirjam (Ex. 15:20) die over hetzelfde gaat en waarbij als muziekinstrument de tamboerijn wordt genoemd en dat er ook bij gedanst werd.

Tags: , , ,

Vlak voor de uittocht wordt in de Bijbel de tien plagen beschreven. Aan de hand van Numeri 33:4 waar staat ‘ook had de HEERE gerichten geoefend aan hun goden’ gaan sommigen er van uit dat deze plagen ook gericht waren tegen de Egyptische goden. Als dit zo is dan is het interessant om eens te kijken op welke goden deze plagen dan betrekking zouden hebben.

Misschien is de vergelijking soms te ver doorgetrokken, maar onderstaand lijstje geeft een overzicht van de diverse Egyptische goden en godinnen. Mochten jullie aanvullingen of andere ideeën hebben dan hoor ik die graag

Plaag Bijbeltekst Soort god Egypt. god
Bloed Ex. 7:19-21 Nijl god Osiris
Kikkers Ex. 8:1-7 Kikker godin Heka
Luizen Ex. 8:12-15 god van de aarde Seb
Steekvliegen Ex. 8:17-20 god van de kevers (etc) Khephera
Veepest Ex. 9:1-7 veegod Apis/Hathor
Zweren Ex. 9:8-10 godinnen van gezondheid Bast/Sekhmet
Hagel Ex. 9:22-26 Lucht god Isis
Sprinkhanen Ex. 10:12-15 Insecten god Scrapis
Duisternis Ex. 10:21-23 Zonnegod Ra
Dood Ex. 11:4-6 god van het leven Ptah

Tags: , ,

Verzoening

Vandaag is het Yom Kippur, ofwel de grote Verzoendag een van de grote feesten van de Joden. In oa. Lev 16:29, 31, 23:27 en Num 29:7 lezen we de instelling ervan, nl.  op de tiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; u moet uzelf dan verootmoedigen, geen enkel werk mag u dan doen.

Op zo’n dag wordt gevast en is gewijd aan eigen onderzoek en aan volle inkeer. De joodse geleerde Maimonides bracht het op de volgende manier onder woorden: ontwaakt gij die dommelt en in diepe slaap is. Onderzoek uw daden en brengt u tot inkeer en denkt aan uw Schepper! Gij, die in het onwezelijke van de tijd de waarheid hebt vergeten of het hele jaar achter nietigheden dwaalt waar geen baat bij is, kijk in uw binnenste en kijk naar uw handelingen en gedragingen. En ieder wie het aangaat, verlaat de verkeerde weg en verwijder alle lelijke gedachten en slechte voornemens!

Nu is zo’n dag niet alleen voor Joden belangrijk, ook wij kunnen veel van zo’n dag leren. Paulus roept on dan ook op in Ef 4:1-3 “tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede” een levenswijze “die overeenkomstig met het beeld van God is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid” (Ef 4:24). In dit hoofdstuk geeft Paulus de vergelijking met een jas, dat we de oude mens moeten afdoen en de nieuwe mens moeten aandoen.

De oude mens is belust op macht en bijna alles wat we doen is om ons imago op te vijzelen. Een grote auto, een eigen huis, goede carrière en we schromen daarbij niet om anderen te vertrappen, zolang we maar ons doel bereiken.  De Yom Kippur is een dag die al deze dingen aan de kaak stelt en ons laat zien dat niet ons imago belangrijk is maar dat we ons moeten richten op een betere levenswandel, niet alleen richting God maar ook naar andere mensen. Vandaar dat Paulus besluit met laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Ef 4:31-32).

Als we dit serieus nemen en hier zelf mee beginnen, dan zal de wereld er heel wat beter uit gaan zien. Ik wens jullie allemaal een goede Yom Kippur toe.

Tags: , , ,

Zinkgaten

Regelmatig worden we in het nieuws opgeschrikt dat een gebouw plotseling verdwijnt in een zinkgat, zoals vandaag in de hoofdstad van Guatemala.

Zinkgaten ontstaan meestal door karst (=oplossing van kalksteen in water) of zoals in de buurt van de Dode Zee door het oplossen van zout in de bodem. Terwijl ik het nieuws las, moest ik dan ook denken aan de vele zinkgaten die we tegenwoordig in de buurt van de Dode Zee kunnen vinden en de Maktesh Ramon de grootste krater ter wereld (van dit soort), die door een soortgelijke situatie lang geleden is ontstaan.

Als je de foto bekijkt en denkt aan de mensen die daarin zijn gevallen, dan moet je automatisch denken aan de geschiedenis van Korach en Dathan (Num. 16:31-33):

Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hun voeten spleet open, de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten. Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren uit de gemeenschap verdwenen.

Was hier sprake van een soortgelijke situatie? Of wat te denken van de geschiedenis van de koningen van Sodom en Gomorra die vluchtten voor hun vijanden en vielen in asfaltputten (Gen. 14:10), waren dat dezelfde soort putten die we tegenwoordig nog vinden langs de westkant Dode Zee, temeer daar ook nu nog deze zinkgaten zich aan de westkant bevinden?

Een conclusie durf ik niet hieraan te verbinden, maar de genoemde beschrijvingen uit de Bijbel komen angstvallig overeen met de hedendaagse gebeurtenissen van zinkgaten, zoals vandaag in Guatemala.

Tags: , ,

Een van de bekendste geboden uit het Oude Testament is:

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Exodus 20:3

Het valt dan ook op, als je het Oude Testament doorleest hoeveel afgoderij werd gepleegd door de vroegere Israëlieten. Een vorige keer hadden we al eens geschreven over “de afgoderij in de vallei der acacia’s“, en de conclusie dat de afgoderij onuitroeibaar leek.

Deze keer, zonder compleet te willen zijn, een overzicht van de verschillende goden en de bijbehorende afgoderij:

Want de lieden van Babel maakten Sukkôth Benôth, en de lieden van Chut maakten Nergal, en de lieden van Hamath maakten Asíma, En de Avieten maakten Nibhaz en Tartak, en de Sefarvieten verbrandden hun zonen voor Adramélech en Anamélech, de goden van Sefarváïm, met vuur.

2 Koningen 17:30-31

Want Sálomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniërs, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. … Toen bouwde Sálomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op den berg, die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons.

1 Koningen 11:5, 7

Als nu Israël zich koppelde aan Baäl-Peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israël.

Numeri 25:3

En Ik zal bezoeking doen over Bel te Babel, en Ik zal uit zijn muil uithalen, wat hij verslonden heeft; en de heidenen zullen niet meer tot hem toevloeien, want ook Babels muur is gevallen.

Jeremia 51:44

Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen, om hun god Dagon een groot offer te offeren, en tot vrolijkheid; en zij zeiden: Onze god heeft onzen vijand Simson in onze hand gegeven.

Richteren 16:23

Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.

Amos 5:26

En zij hebben de hoogten van Baäl gebouwd, die in het dal des zoons van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren den Molech door het vuur te laten gaan; hetwelk Ik hun niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen, dat zij dezen gruwel zouden doen; opdat zij Juda mochten doen zondigen.

Jeremia 32:35

Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten.

Jesaja 46:1

Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan.
2 Koningen 18:4

Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch, zijn god, zich nederboog, dat Adramélech en Sarézer, zijn zonen, hem met het zwaard versloegen; doch zij ontkwamen in het land van Ararat; en Esar-Haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.

2 Koningen 19:37

In deze zaak vergeve de HEERE uw knecht: wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal; als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de HEERE vergeve toch uw knecht in deze zaak.

2 Koningen 5:18

En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz.

Ezechiël 8:14

De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen kneden het deeg, om gebeelde koeken te maken voor de Melécheth des hemels, en anderen goden drankofferen te offeren, om Mij verdriet aan te doen.

Jeremia 7:18
Voor een uitwerking wie deze goden waren zie de blog van Dr. Claude Mariottini.

Tags: , , , , , , , ,