Politiek

You are currently browsing articles tagged Politiek.

In deze periode zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema en enige getuigenissen. Vandaag een verslag van Jan Wolsheimer welke hij eerder op zijn eigen weblog had geplaatst:

Gisteren schreef ik een scherpe blog over het stemgedrag van het CDA en de SGP bij de ingediende moties van Joël Voordewind. Volgens sommigen gebruikte in nogal grote woorden. Bij nalezing vind ik dat nogal meevallen, maar scherp was ik wel. Vooral als gevolg van mijn betrokkenheid bij de Vluchtkerk in Amsterdam en de diverse verhalen van de migranten zelf. Vandaag nam ik contact op met de Tweede Kamerfractie van de SGP om opheldering t krijgen. Ik werd uiterst correct te woord gestaan door Gijsbert Leertouwer, beleidsmedewerker van de fractie die zelf ook bezig was geweest met de kwestie. Op mijn vraag of hij me een theologische onderbouwing kon toesturen van het migrantenbeleid van de SGP ontving ik deze scan. De blogpost hieronder is een antwoord op de inhoud van deze scan.

De vreemdeling in het Oude Testament
Er is gebruik gemaakt van de indeling van het begrip vreemdeling volgens het boek van F.J. Pop (Bijbelse woorden en hun geheim) en daarbij gaat het om een aantal Hebreeuwse woorden die in het Oude Testament worden gebruikt om vreemdelingen aan te duiden.

De statenvertaling maakt gebruik van verschillende woorden om de Hebreeuwse woorden uit te drukken. Op basis van deze woorden wordt door Pop (en de SGP neemt dit over) een indeling gemaakt die er als volgt uitziet:

1) Degenen die buiten Israëls grenzen wonen, de echte buitenlanders (In de SVV van 1673 meestal vertaald als “uitlanders”).
2) Zij die zich in Israël gevestigd hebben met het oog op langer verblijf (in het Hebreeuws ‘ger’, meervoud ‘gerim’); zij genieten na besnijdenis zekere rechten (Ex.22:21;Lev.17:12; in de SVV vertaald als ‘vreemdeling’ of ‘de vreemdeling die in uw poorten is’).
3) Vervolgens zij die binnen Israëls grenzen verkeren, maar geen rechten genieten, de zogenaamde “bijwoners” (Ex.12:45; Lev.25:6 soms ook als “uitlanders” vertaald). Zij zijn niet besneden.
4) Tenslotte de niet-Israëlieten die tijdelijk binnen de grenzen van Israël zijn, op doorreis of vanwege handel. Deze groep mensen had geen rechten (Deut.14:21).

In de door de SGP toegestuurde paragraaf uit het boek: “Over de grens? SGP-visie op asielzoekers en allochtonen” beperkt de auteur zich tot de tweede groep waardoor er een scherp onderscheidt wordt gemaakt tussen vreemdelingen die zich bekeren tot de God van Israël en zij die dat niet doen. De vraag is of dit een terechte conclusie is op grond van de bijbeltekst.

Een eenvoudig voorbeeld om te bewijzen dat dat niet juist is vinden we in Leviticus 19:34, waar we het begrip vreemdeling in twee contexten zien. Om de mannenbroeders van de SGP te plezieren zal ik citeren uit de SVV: “ De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!”.

Omdat het woord ‘inboorling’ nogal een gedateerde lading heeft, citeer ik voor de helderheid nog even uit de HSV: “De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God”.

In de context van de tekst gaat het eerst over de vreemdeling van buiten Israël die in Israël verblijft (wat op het moment van schrijven nog niet in bezit was!) en dan over het volk Israël wat als vreemdeling in Egypte verbleef. Het woord wat de Schrift hier gebruikt voor het volk Israël als vreemdelingen is gewoon “gerim”. Aangezien de Israëlieten (die nota bene 430 jaar in Egypte verbleven!) zich niet bekeerden tot de goden van Egypte, maar vreemdelingen bleven, is dit vers een bewijs dat het woord “ger” gewoon vreemdeling betekent zonder dat daar andere implicaties (zoals in het document verwoord) aan verbonden zijn.

Het woord voor vreemdeling zegt dus onvoldoende om de statements uit het SGP boek te onderbouwen. Wat wel zeggenskracht heeft is de besnijdenis en de daadwerkelijke bekering naar het geloof van Israël. Dat lezen we helder in Exodus 12:48 “Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten”.

Hierbij gaat het over het actief belijden van de godsdienst van Israël en als teken daarvan werd de vreemdeling besneden. Dit zegt niets over het vreemdelingschap op zichzelf en al helemaal niets over het juiste gebruik van het Hebreeuwse woord “ger”. Als de auteur dan ook Exodus 12:49 aanhaalt om dit type vreemdeling onder “enerlei wet” te scharen (de auteur legt uit: “enerlei wet” ziet dus ook op enerlei weg tot behoud), dan komt dat door de besnijdenis én toewijding en niet door het gebruik van het woord “ger”.

De auteur laat wel duidelijk zien dat het de besnijdenis is die toegang geeft tot het verbond, maar filtert deze groep van bekeerlingen uit de bijbeltekst door te zoeken op het woordje “ger” en dat is absoluut niet juist! Vanaf dat moment worden mijns inziens consequent verkeerde conclusies getrokken op de diverse aangehaalde bijbelteksten waar het woordje “ger” in voorkomt. Hiermee wordt God gedegradeerd tot een God die zich alleen ontfermt over de vreemdelingen die aan Hem zijn toegewijd. Maar dat is een echte misvatting. Gelukkig wel!

Terecht waarschuwt de auteur tegen de vreemde goden die vreemdelingen meebrengen en het volk Israël zouden kunnen verleiden naar afgoden. Dat heeft natuurlijk te maken met de theocratie uit het Oude Testament.

De auteur merkt op dat vreemdelingen die tijdelijk binnen de grenzen van Israël verblijven geen rechten hadden. De onderbouwing vindt de auteur in Deuteronomium 14:21 “Gij zult geen dood aas eten; den vreemdeling, die in uw poorten is, zult gij het geven, dat hij het ete, of verkoopt het den vreemde; want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder”. Voor mij is het op basis van de exegese van deze tekst onbegrijpelijk dat de auteur concludeert dat deze groep vreemdelingen geen rechten zou hebben. Als er sprake is van enige vorm van recht in deze tekst (wat ik betwijfel), dan zou het toch wel het recht op voedsel (dood aas) moeten zijn? Ik begrijp werkelijk niet waar de SGP deze conclusie vandaan haalt.

Ik moet eerlijk zeggen dat het geharrewar met Hebreeuwse woorden de SGP slecht afgaat. Zij verbindt nu onhoudbare conclusies aan haar referaat en dat kleurt wel het migrantenbeleid. Ik vind dat een zorgelijke kwestie. Men lijkt de Bijbel te willen volgen, maar met de exegese is iets grondig mis.

De vreemdeling in het Nieuwe testament
De SGP opent met de opmerking dat in het Nieuwe Testament het geloof voor de heidenen wordt geopend. Dit vooral vanwege de tekst uit Handelingen 13:47: “Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde”. Ik merk even zijdelings op dat het ook al Israëls opdracht was om de volken tot zegen te zijn (Genesis 12). Dat de openbaring onder het Nieuwe Verbond breder is, ben ik van harte met de schrijver eens.

Vanzelfsprekend wijst de SGP op de betekenis van vreemdelingen met een verschillende etnische afkomst in een theocratische samenleving. De SGP heeft op basis van eerdere (foutieve) conclusies een keuze gemaakt vóór christelijke migranten en tegen niet-christelijke migranten, een conclusie die ik niet kan delen op basis van de Bijbel. Daarnaast wordt er in het Nieuwe Testament nergens melding gemaakt van een theocratie zoals dat onder Israël gewoon was. Sterker nog: Jezus zelf beweegt zich in een (deels) heidense context en probeert daar niet een theocratie van te maken maar geeft juist vorm aan een heel ander Koninkrijk. De term theocratie is een term die hoort bij het Oude Testament en (zo men wil) bij de eschatologie, maar niet in de huidige situatie. Op dat punt verschil ik sterk met de SGP, maar dat is geen nieuws. Het is opmerkelijk te noemen dat de SGP in haar artikel wijst op de gulheid van Jezus waarbij Hij zich sterk identificeert met de vreemdeling in Matteüs 25. Verder wordt de nadruk gelegd op gastvrijheid en herbergzaamheid uit de diverse teksten uit het NT.

Eerlijk is eerlijk, de SGP lijkt bijzonder gul naar allerlei vormen van vreemdelingenschap onder het Nieuwe Testament. Ik lijk geen grote beperkingen tegen te komen die ik onder de uitleg van het Oude testament wel kan vinden (en heb proberen te weerleggen). De angel zit hem vooral in het doortrekken van de theocratische lijn waardoor de (foutieve) uitleg van diverse Hebreeuwse woorden gemakkelijk doorgetrokken kan worden naar onze tijd. Maar er volgt meer.

Zo schrijft de SGP: “Barmhartigheid, de bewogenheid met het lot van mensen in nood, is het fundament voor herbergzaamheid en alles wat daarmee samenhangt (Matt. 25). In die zin is het een relevant beginsel voor het asielbeleid: vluchtelingen moeten opgevangen en beschermd worden”. Prachtig omschreven! Jammer genoeg wordt het snel minder als de auteur vervolgt: “Een les die uit de bijbelse gegevens getrokken kan worden is dat de overheid die zich door bijbelse beginselen laat leiden in het asielbeleid bijzondere aandacht moet besteden aan het opvangen van mensen die gevlucht zijn om reden van hun christelijke geloof. Voor deze vluchtelingen moet de poort openstaan”.

Ik mis hier de bijbelse onderbouwing volledig. Uit het OT kan dit niet komen (gaat immers niet om het ‘christelijk’ geloof) en als dat wel zo is, dan is dat op basis van woorden die door de SGP consequent verkeerd worden geïnterpreteerd. Hierdoor lijkt de migratiepolitiek van de SGP vooral een “eigen volk eerst” klank te krijgen. De SGP merkt nog wel op dat dit geen toegangscriterium moet worden (gelukkig!) maar het verklaart wel haar lakse houding ten opzichte van migranten van allerlei pluimage. Bij lezing van deze tekst merkte Gijsbert op dat de SGP deze kwestie nooit politiek uitdraagt, waarvan akte. Toch zitten er in de Vluchtkerk in Amsterdam zeker dertig christenen. Maar ook voor hen steunde de SGP Joël Voordewind niet toen zij de diverse moties van zijn hand afwezen tijdens de vergadering van de Tweede Kamer op 4 december jl.

Vanuit haar theocratisch beginsel vindt de SGP dat vrijheid van godsdienst niet bij de nieuw verworven rechten van migranten past. Goed, een typisch SGP standpunt, maar ik mis de bijbelse onderbouwing vanuit het Nieuwe Testament. Ik zie Jezus nergens mensen dwingen zich te bekeren. Hij nodigt hartelijk uit en laat mensen gaan als zijn niet willen. Dat is zo’n contrast met de aanpak van de SGP!

In een laatste paragraaf haalt de SGP de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan. Als voorganger van een evangelische gemeente ben ik natuurlijk erg kritisch op dit voluit Gereformeerde geschrift en daarom zal ik de discussie niet onnodig ingewikkelder maken en deze paragraaf negeren.

Gisteren streepte ik in mijn kritische weblog de SGP van mijn christelijke lijstje op basis van haar stemgedrag. Vanzelfsprekend kwam op die zin veel reactie. Het is niet mijn doel om anderen te plaatsen in een hokje goed of fout zoals sommigen me dat verweten. Wat overeind blijft staan is dat ik vind dat partijen die zich beroepen op de bijbel ook verantwoording dienen af te leggen van haar keuzes. Ook vandaag kan ik de keuzes van de SGP rondom migratie op basis van datzelfde Woord van God niet ondersteunen. Wel heb ik meer begrip gekregen waarom deze mensen doen wat ze doen. Maar het is jammer dat een groot deel van het betoog in mijn ogen gebaseerd is op een onverantwoord gebruik van diverse woorden voor “vreemdeling”, waardoor een aantal uitstekende moties van de (o.a.) de Christenunie werden weggestemd.

De uiterst vriendelijke beleidsmedewerker van de SGP fractie in Den Haag, Gijsbert Leertouwer, merkte tijdens ons gesprek op dat juist de houding van de Christenunie onverantwoord was te noemen. Ik heb onvoldoende begrepen waarom men dat vond, maar het zal iets te maken hebben met het hierboven besproken hoofdstuk. Ook de partijen waarmee de Christenunie de moties indiende (GL, SP en D66) waren voor de SGP reden om het vooral een links geluid te laten. Ik betreur dat. Een vreemdeling is niet links of rechts, maar afhankelijk. Ondanks de goede intenties van de SGP heeft zij op 4 december broeders en zusters in de kou laten staan. Daar kan ik niet anders dan verdrietig over zijn.

Jan Wolsheimer is voorganger van CAMA Parousia Woerden, en houdt zich actief bezig met het migrantenbeleid in Nederland.

Tags: , ,

In deze periode zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema. Vandaag een verslag van studente journalistiek Angela Poll welke zij begin dit jaar schreef.

Het valt op dat Iraanse asielzoekers zich hier in Nederland al snel bekeren tot het christendom, terwijl de meesten van hen zijn gevlucht als moslim. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), dat zich volgens de Kerk in Actie en het Platform Christen Asielzoekers Iran (PCAI) te veel aan de regels van het screenen van asielzoekers houdt en daardoor niet juist kan beoordelen of iemand christen is, zouden kerken meer moeten betrekken bij hun werk. Zo luidt de conclusie van het mini-symposium Bekeerd, Maar Geen Veilige Plek op 16 januari 2012 in Utrecht.

Maar teruggaan naar Iran, waar zij als christen hun geloof niet kunnen uiten? Dat is levensgevaarlijk. Volgens het PCAI betekent christen zijn dat je “de goede boodschap moet verkondigen, en je kunt je bedenken dat het haast onmogelijk is om niets over Jezus te vertellen als je buurman zelfmoord wil plegen omdat hij het regime en de Islam niet meer trekt.” Als er huiskerken worden gevonden, worden deze met geweld uitgeroeid. Zo vertelt Simon Colijn, pastoraal werker en stichter van de Irankerk te Amersfoort, over een Iraanse man die als christen naar Nederland vluchtte omdat hij vervolgd zou worden vanwege zijn geloof in Jezus. ‘’Hij had een hond, en honden zijn daar onreine dieren. Op het gegeven moment kwam er elke dag een man naar hem toe als hij zijn hond uitliet en probeerde hem dingen te laten vertellen over zijn levensstijl en geloof. Ook al probeerde de christelijke man niets, de vreemdeling beschuldigde hem na een paar dagen. Hij zei dat de christen hem probeerde te bekeren en dat hij hem geld moest geven om te voorkomen dat hij het bij de staat zou melden. Gelukkig had de christen een eigen bedrijf, een groot huis en aardig wat geld, dus hij deed wat de man zei. Telkens kwam de man weer om geld zeuren, totdat de man met de hond weigerde om zich nog langer te laten manipuleren. De volgende dag werd hij opgepakt en hem werd gevraagd of hij een christen was. Toen hij dat toegaf, moest hij de volgende week terugkomen. Ondertussen werd zijn familie opgezocht en werd er aan zijn vader gevraagd waarom zijn zoon geen islamiet was. Toen het huis van de man in kwestie in beslag genomen werd, is hij van het geld dat hij nog had naar Nederland gevlucht. Daar kwam hij in contact met Simon Colijn en is samen met hem de Irankerk in Apeldoorn begonnen, waar er tweetalige diensten worden gehouden (in het Nederlands, maar ook in het Farsi, de voertaal van Iran) en ook Nederlanders worden uitgenodigd. Dit laatste is belangrijk om de Iraniërs beter te laten integreren.


(Reconstructie over de vervolging van Iraanse huiskerken)

Iran kent geen scheiding tussen kerk en staat. Iedereen (behalve mensen die om etnische redenen een ander geloof aanhangen) dient zich te houden aan de gewoonten en gebruiken van de Islam. Doe je dat niet, dan wordt er vanuit gegaan dat je het regime de rug toekeert en loopt het niet goed met je af. In de ‘oude kerken’, welke meestal de orthodox Armeense of Assyrische kerk zijn, dient ook alleen in die talen gesproken en gezongen te worden. Zij mogen geen contact onderhouden met Iraniërs. Gebeurt dat toch en komen de moslims tot geloof in Jezus, dan lopen zij het risico om op brute wijze vervolgd te worden. Aangezien het kerkelijke leven van deze oude kerken sterk georganiseerd en dus gecontroleerd en beheersbaar is voor de overheid, moeten deze mensen dus heel voorzichtig te werk gaan. Voor Iraanse christenen is het organiseren van ‘huiskerken’ (een kleine samenkomst die bij iemand in huis plaatsvindt) de enige manier om hun geloof te praktiseren. Dit moet in het geheim gebeuren om aan executie, ophanging, levenslange opsluiting of andere strenge straffen te ontsnappen.

Veel Asielzoekers die gevlucht zijn omdat ze in strijd waren met het regime, zweren de Islam meteen af als zij in Nederland aankomen. Volgens hen misbruikt de Iraanse overheid het volk door middel van de Islamitische godsdienst. Daardoor komen zij tot de conclusie dat zij niet het juiste geloof aanhangen. Er is bewezen dat de meeste mensen van jongs af aan al het gevoel hebben dat er een hogere macht is. Dat wordt dan meestal verstaan onder een god of het goddelijke in alles wat leeft. Omdat men het juiste geloof aan wil hangen, stappen mensen dan soms ook over op een ander geloof. Als de Iraniërs hier in Nederland in aanraking komen met christenen, die hen hartelijk en met open armen ontvangen, is dat precies het tegenovergestelde van wat zij gewend zijn. Het zijn er maar enkelen die niet echt geloven, maar toch moet een groot deel van de ‘echte christenen’ weer terug naar Iran. Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) toont een rapport over Iraanse christenasielzoekers en het Nederlandse asielbeleid, dat onlangs werd aangeboden aan het Europees Parlement, dat christenen het in Iran veel moeilijker hebben dan de Nederlandse regering denkt.

Het integreren is vaak al moeilijk genoeg in Nederland, maar hier kunnen zij tenminste in volle vrijheid christen zijn, zonder angst dat er iemand achter komt dat zij in een god geloven die volgens hun staat verboden is. De moeite die daar tegenover staat om te integreren in de Nederlandse maatschappij en het geld dat zij moeten betalen voor onder andere een verblijfsvergunning en inburgeringsmateriaal, nemen zij dan voor lief. Daarvoor zijn de christenasielzoekers zelfs bereid om een brief naar de Iraanse staat te sturen waarin zij afstand nemen van de Islam en daarmee het Iraanse burgerschap opgeven. Velen laten zich ook dopen, om te laten zien dat zij echt bekeerd zijn. Sommigen van hen doen dit enkel om een extra motief te creëren om in Nederland te mogen blijven. De IND houdt dan een screening om te kijken of dit motief klopt, maar zij houden zich teveel aan de regels door allerlei dingen te vragen die de Iraniërs helemaal niet kunnen weten. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om de plaats van een bepaald bijbelverhaal aan te geven omdat zij de Bijbel niet konden lezen. Ook nemen onder andere pastorale werkers zoals de heer Colijn nemen dan een soort test af en vragen om een getuigenis van de desbetreffende Iraniër. “Daar komen vaak de mooiste dingen uit. Wat die mensen hebben meegemaakt, is meestal heel heftig. Het is erg bijzonder om te lezen en het raakt me elke keer weer. Soms zijn er ook mensen die niet echt geloven, maar die haal je er zo uit”, zegt Colijn. “Een meisje van dertien die haar onschuldige vader is kwijtgeraakt door het regime, zegt dat ze in God weer een nieuwe vader heeft gevonden. Zulke mensen kun je toch niet terugsturen? De IND heeft ons hard nodig, anders worden deze christenen de dood ingejaagd.”

Angela Poll studeert journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is mede vanuit haar studie geïnteresseerd in de Nederlandse politiek betreffende asielzoekers.

Tags: , , ,

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

Efeziërs 2: 19

De komende dagen zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema. Hieronder het eerste artikel, welke al eerder op deze weblog is verschenen, en helaas nog steeds actueel is.

De apostel Paulus heeft deze interessante zin geschreven in zijn brief aan de Efeziërs. In Efeze, een handelsstad waar veel mensen uit allerlei landen en met veel verschillende geloven woonden of tijdelijk verbleven, speelde het integratie vraagstuk net zo als tegenwoordig. In dit hoofdstuk wijst Paulus dat door het geloof in Christus er geen barrières meer zijn tussen de Joden en de Heidenen. En dat alle mensen een zijn, niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat alle mensen slecht en verdorven zijn.

In het huidige asielbeleid in Nederland zien we vaak genoeg het vooroordeel dat alle buitenlanders slecht en crimineel zijn, daarbij vergetend dat wij Nederlanders geen haar beter zijn. Willen we het probleem van het asielbeleid oplossen dan moeten niet alleen de asielzoekers en ook de andere allochtonen zich gaan inburgeren, het aanpassen en eenworden in de Nederlandse bevolking. Maar de Nederlandse bevolking moet ook actief meedoen en de gelegenheden aangrijpen om deze allochtonen te accepteren en op te nemen.

Op het moment als dat gebeurd zijn er geen verschillen meer, er ontstaan vriendschappen en zijn deze allochtonen geen buitenlanders meer, maar echte Nederlanders. Door de ontstane vriendschappen, wordt geen verschil meer gemaakt dat de één een andere kleur heeft dan de andere, dat er geen verschil meer is in de gastvrijheid. We mogen elkaar dan zelfs in sommige gevallen vrienden noemen, en hen als huisgenoten opnemen. Op die manier hoeven we de deuren niet meer op slot te doen, maar mogen we “ouderwets” achterom naar binnen lopen en niet meer als een onbekende aan de voordeur te bellen.

Ik denk als wij autochtonen ons zo opstellen en de allochtonen natuurlijk ook, dat er heel wat minder problemen zouden zijn. Dan kan dat eindelijk van de politieke agenda af en kunnen onze regeringsleiders eindelijk beginnen aan het echte regeren van ons land.

Tags: ,

Psalm 83 in oorlogstijden

2 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!
3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.
6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus.
9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest.
Psalm 83:2-9 (HSV)

De laatste jaren valt het me op dat als de spanningen in Israël oplopen bijna altijd bovengenoemde Psalm wordt aangehaald. In het verleden heb ik al eens aandacht hieraan besteed in een kleine minireeks (deel 1, 23, 45, 6 en 7), maar toch wil ik nog eens aandacht hieraan besteden omdat vaak deze Psalm uit zijn verband wordt gerukt. Zo lees ik regelmatig dat deze Psalm nu in vervulling komt en dat de genoemde volken zich hebben samengespannen tegen Israël. De historische vervulling van deze Psalm heeft echter nog nooit plaatsgevonden: nooit hebben de tien volkeren die hier worden genoemd zich verenigd tegen Israël. Om deze tekst goed te kunnen interpreteren is het noodzakelijk om te weten waar deze volken zich ten tijde van de schrijver van deze Psalm bevonden en heb daarom ooit onderstaand kaartje gemaakt.

Los van de vraag of al die volken van toen nu nog bestaan, zien we dat ze woonden in de landen en gebieden die ook nu niet op vriendschappelijke voet staan met Israël. We kunnen dan ook op zijn hoogst zeggen dat de vijandige houding van de toenmalige volken dezelfde is als van de huidige volken in die gebieden.

Kunnen we dan stellen dat de profetie in deze Psalm (zo die er al is) dan nooit tot vervulling kan komen omdat die volken niet meer bestaan, of moeten we meegaan met veel christenen die stellen dat in principe de hedendaagse volken nog steeds dezelfde zijn als die van toen en dat deze profetie dus nog steeds zal uitkomen. Ik ben in beide opties voorzichtig, ten eerste als je mijn minireeks leest dan zul je opmerken dat er al veel problemen zijn met het determineren van de genoemde volken omdat sommige niet meer bestonden ten tijde dat de Psalm werd geschreven. Dit laatste zou betekenen dat de genoemde volken eerder symbolische volken zijn en dan zou de tweede genoemde mogelijkheid zeer goed kunnen.

Maar als die tweede mogelijkheid inderdaad correct is, dan moeten de aanhangers van deze ook zo eerlijk zijn om te erkennen dat de Filistijnen/Palestijnen in de Gaza-strook wonen en dat de “Assur-mensen” misschien de hedendaagse mensen zijn die in de Westbank wonen (zie mijn argumentatie). Helaas moet ik erkennen dat ik dit vaak niet in hun argumentatie terugvind.

Ik vind dan ook dat als we de Bijbel erbij willen halen bij de vele escalaties, we dan wel goed moeten lezen wat er staat en het van alle kanten bekijken en ook die teksten moeten accepteren die ons niet aanstaan. Dit maakt mij niet pro-Hamas of pro-Israël, maar maakt mij pro-God. Wat Zijn plannen zijn weten we gedeeltelijk uit de Bijbel, maar laten we die plannen niet voor onze eigen doelstellingen gaan gebruiken. Ondertussen kunnen we alleen maar bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

Tags: , , ,

Kritiek op propaganda

Nu Israël Hamas aanpakt lees je plotseling in veel kranten dat het escaleert. De vraag die je objectief moet stellen waarom pakt Israël Hamas aan en dan blijkt plotseling dat het niet zomaar is, maar dat Hamas al jaren constant zware raketten afschoot op Israëlische burgerdoelen. Helaas lees en hoor je daar weinig van in de Nederlandse media en ik moet helaas constateren dat veel journalisten alleen maar de informatie van Hamas nemen en gebruiken in hun reportages. Nu is er niks mis mee als je informatie van Hamas gebruikt, maar het vergt journalistieke professionaliteit om tijdens oorlog ook de informatie van de andere partij (zelfs als het in je ogen de vijand is) te gebruiken en deze tegen elkaar af te wegen, zodat de lezer zelf zijn keuze kan maken.

Natuurlijk wordt er tijdens oorlog propaganda gemaakt en we moeten goed beseffen dat zowel Israël als Hamas zich hier mee bezighouden. Alles wat ze zeggen moeten we kritisch bekijken en met een paar zakken zout nemen en indien nodig is het van belang om kritiek te geven op de propaganda. Helaas wordt deze kritiek niet meer getolereerd als je iets over Hamas zegt en wordt het toegejuicht als je kritiek heb op Israël. Zo kwam ik gisteren een foto tegen van een bomaanslag in een café in Gaza, althans dat was de propaganda van Hamas. Ik herkende het café omdat het het bekende café Moment in Jeruzalem was welke op 9 maart 2002 was gebombardeerd met als gevolg dat 11 mensen werden vermoord en 54 gewond raakten. Het is walgelijk als een partij zoals Hamas dit soort foto’s misbruikt voor eigen doeleinden. Nog walgelijker is het dat journalisten die jaren in Jeruzalem hebben gezeten om het nieuws te verslaan dit soort beelden niet controleren maar klakkeloos overnemen (ze zullen stellig wel eens dit café hebben bezocht). Het ergste is dat als dit soort misleidende propaganda aan de kaak wordt gesteld, mensen dit als pro-Israël propaganda betitelen.

Het gaat hier niet of men pro-Israël of pro-Hamas is, maar of men de leugens in de propaganda (van beide partijen) wil ontmaskeren om zo de waarheid boven het oorlogsgeweld te krijgen. Ik zou dan ook iedere lezer willen adviseren om eens niet alleen de Nederlandse media te lezen, maar vooral nu ook de Israëlische en Hamas media te bekijken, verschillende zijn in het Engels en anders kun je met vertaalsites als GoogleTranslate toch grotendeels de inhoud volgen. Ik kan je garanderen dat je van beide kanten totaal andere beelden krijgt dan verwacht.

Tags: ,

Nadat vele honderden raketten vanuit Gaza zijn afgeschoten naar Israël, is de laatste een tegenoffensief begonnen onder de noemer “de Wolkkolom” of “Pillar of Cloud”, in de meeste Engelstalige kranten en andere media zien we echter de codenaam “Pillar of Defense”. De Hebreeuwse codenaam kwam ik voor het eerst tegen op het twitteraccount van de IDF (zie afbeelding).

Waarom een andere codenaam? Dit komt omdat de Israëliërs van mening waren dat de Hebreeuwse term niet zou worden begrepen door de rest van wereld. Voor ons kenners van de Bijbel is de terminologie duidelijk. Er wordt een verwijzing gemaakt naar de Shekinah, die in onder andere Exodus 14:19-20 als volgt wordt beschreven:

Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. (HSV vertaling).
Het Hebreeuws voor “wolkkolom” is “‘ammûḏ he‘ānān” en zien we terug in de twitter-boodschap waar staat “ammud anan”.

Tags: , ,

99% vs 1%

De laatste tijd zien we over in het nieuws de Occupy beweging en op de vele foto’s zien we dan vaak de tegenstelling van de 99% ten opzichte van de 1%. Ook in de Bijbel zien we deze verhouding terug. De bankiers en grootgeldverdieners waren de tollenaars en het was algemeen bekend dat deze er niet voor terugdeinsden om mensen op te lichten. De farizeeën en schriftgeleerden gingen dan ook op de barricaden en protesteerden heftig toen ze hadden geconstateerd dat Jezus met dit soort figuren omging (Luk. 15:2).

Interessant is de gelijkenis die Jezus daarna verteld, nl. dat Hij niet is gekomen voor die 99 rechtvaardige schapen, maar voor die ene die verloren is gegaan (vs. 4). Op verschillende fora heb ik reacties gelezen van dominees, voorgangers en andere christelijke hoogwaardigheidsbekleders die discussiëren of ze met deze Occupy beweging mee moeten doen of niet. Christus doet met deze wereldse protesten dus niet mee, hij zoekt die mensen op die verloren gaan, Zijn taak is om hen te redden. Misschien een overweging voor ons.

Tags:

Een plastische uitdrukking, maar de laatste tijd duiken regelmatig berichten op over de hoge babysterfte in Nederland en we zouden geen Nederlanders zijn om meteen een enorm aantal regels en beperkingen op te stellen om zo de zwangerschap en bevalling te beheersen. Een gynaecoloog reageerde op deze overregulering van de zwangerschap met “Een vrouw is echter geen broedmachine met een standaard handleiding.” Want om de babysterfte in Nederland te verlagen wil men een geïntegreerd verloskundig zorgmodel hebben, waarbij zwangere vrouwen opgenomen zouden moeten worden in centra voor Zwangerschap en Bevalling.

Toen ik deze artikelen las moest ik denken aan de eindtijdprofetie “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!” (Mat. 24:19) want op basis van een enkel statistisch rapport slaan direct alle stoppen door bij politici en zorgverzekeraars. Harde cijfers zijn de basis en hoe men eraan is gekomen is minder relevant. Want in een overgereguleerd land waar alles wordt bijgehouden zal babysterfte vele malen hoger uitkomen dan in landen waar dit (helemaal) niet wordt bijgehouden. Nog griezeliger wordt het als blijkt dat in deze statistieken ook de sterfte van foetussen wordt meegenomen, maar niet wordt vermeld dat een groot gedeelte op conto van de vele abortussen die gepleegd worden kan worden gezet.

Ik ben absoluut geen medisch deskundige en ik weet uit eigen ervaring dat een zwangerschap beslist niet altijd voorspoedig verloopt, maar om dan maar als oplossing alle zwangeren als paria’s 24 uur per dag, 7 dagen per week op te sluiten is een politieke drogreden waarmee de vreugde van zwanger zijn verwordt tot een ziekte. Goede voorlichting, echte interesse in de zwangere is vele malen normaler dan het idee dat ze opgesloten broedkippen zijn die continu gecontroleerd moeten worden.

Tags: , ,

Legaliteit Israël

Tags: , ,

Snoeien van olijven

Het snoeiseizoen van olijven en andere vruchtbomen in Israël komt er weer aan. Dus we kunnen weer berichten verwachten dat in de kranten artikelen verschijnen met koppen als ‘Kolonisten Israël hakken Palestijnse bomen om‘.

Vorig jaar heb ik hier al over geschreven, waarom er in deze periode gesnoeid wordt. Ik snap dan ook niet waarom kranten nog aandacht besteden aan dit soort leugens.

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »