Jozua 12
12:1Dit nu zijn de koningen des lands, die de kinderen Israels geslagen hebben, en hun land erfelijk bezaten, aan gene zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon; van de beek Arnon af tot den berg Hermon, en het ganse vlakke veld tegen het oosten:
12:2Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon woonde; die van Aroer af heerste, welke aan den oever der beek Arnon is, en [over] het midden der beek en de helft van Gilead, en tot aan de beek Jabbok, de landpale der kinderen Ammons;
12:3En [over] het vlakke veld tot aan de zee van Cinneroth tegen het oosten, en tot aan de zee des vlakken velds, de Zoutzee, tegen het oosten, op den weg naar Beth-jesimoth; en van het zuiden beneden Asdoth-pisga.
12:4Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharoth en te Edrei.
12:5En heerste over den berg Hermon, en over Salcha, en over geheel Bazan, tot aan de landpale der Gezurieten, en der Maachathieten; en de helft van Gilead, de landpale van Sihon, den koning van Hesbon.
12:6Mozes, de knecht des HEEREN, en de kinderen Israels sloegen hen, en Mozes, de knecht des HEEREN, gaf aan de Rubenieten en aan de Gadieten, en aan den halven stam van Manasse, dat [land] tot een erfelijke bezitting.
12:7Dit nu zijn de koningen des lands, die Jozua sloeg, en de kinderen Israels, aan deze zijde van de Jordaan tegen het westen, van Baal-gad aan, in het dal van den Libanon, en tot aan den kalen berg, die naar Seir opgaat; en Jozua gaf het aan de stammen Israels tot een erfelijke bezitting, naar hun afdelingen.
12:8Wat op het gebergte, en in de laagte, en in het vlakke veld, en in de aflopingen der wateren, en in de woestijn, en tegen het zuiden was: de Hethieten, de Amorieten, en Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten.
12:9De koning van Jericho, een; de koning van Ai, die ter zijde van Beth-el is, een;
12:10De koning van Jeruzalem, een; de koning van Hebron, een;
12:11De koning van Jarmuth, een; de koning van Lachis, een;
12:12De koning van Eglon, een; de koning Gezer, een;
12:13De koning van Debir, een; de koning van Geder, een;
12:14De koning van Horma, een; de koning van Harad, een;
12:15De koning van Libna, een; de koning van Adullam, een;
12:16De koning van Makkeda, een; de koning van Beth-el, een;
12:17De koning van Tappuah, een; de koning van Hefer, een;
12:18De koning van Afek, een; de koning van Lassaron, een;
12:19De koning van Madon, een; de koning van Hazor, een;
12:20De koning van Simron-meron, een; de koning van Achsaf, een;
12:21De koning van Taanach, een; de koning van Megiddo, een;
12:22De koning van Kedes, een; de koning van Jokneam, aan den Karmel, een;
12:23De koning van Dor, tot Nafath-dor, een; de koning der heidenen te Gilgal, een;
12:24De koning van Thirza, een. Al deze koningen zijn een en dertig.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel