Jozua 15
15:1En het lot voor den stam der kinderen van Juda, naar hun huisgezinnen, was: aan de landpale van Edom, de woestijn Zin, zuidwaarts, was het uiterste tegen het zuiden;
15:2Zodat hun landpale, tegen het zuiden, het uiterste van de Zoutzee was, van de tong af, die tegen het zuiden ziet;
15:3En zij gaat uit naar het zuiden tot den opgang van Akrabbim, en gaat door naar Zin, en gaat op van het zuiden naar Kades-barnea, en gaat door Hezron, en gaat op naar Adar, en gaat om Karkaa;
15:4En gaat door naar Azmon, en komt uit aan de beek van Egypte; en de uitgangen dezer landpale zullen naar de zee zijn. Dit zal uw landpale tegen het zuiden zijn.
15:5De landpale nu tegen het oosten zal de Zoutzee zijn, tot aan het uiterste van de Jordaan; en de landpale, aan de zijde tegen het noorden, zal zijn van de tong der zee, van het uiterste van de Jordaan.
15:6En deze landpale zal opgaan tot Beth-hogla, en zal doorgaan van het noorden naar Beth-araba; en deze landpale zal opgaan tot den steen van Bohan, den zoon van Ruben.
15:7Verder zal deze landpale opgaan naar Debir, van het dal van Achor, en zal noordwaarts zien naar Gilgal, hetwelk tegen den opgang van Adummim is, die aan het zuiden der beek is. Daarna zal deze landpale doorgaan tot het water van En-semes, en haar uitgangen zullen wezen te En-rogel.
15:8En deze landpale zal opgaan door het dal van den zoon van Hinnom, aan de zijde van den Jebusiet van het zuiden, dezelve is Jeruzalem; en deze landpale zal opwaarts gaan tot de spits van den berg, die voor aan het dal van Hinnom is, westwaarts, hetwelk in het uiterste van het dal der Refaieten is, tegen het noorden.
15:9Daarna zal deze landpale strekken van de hoogte des bergs tot aan de waterfontein Nefthoah, en uitgaan tot de steden van het gebergte Efron. Verder zal deze landpale strekken naar Baala; deze is Kirjath-jearim.
15:10Daarna zal deze landpale zich omkeren Baala tegen het westen, naar het gebergte Seir, en zal doorgaan aan de zijde van den berg Jearim van het noorden; deze is Chesalon; en zij zal afkomen naar Beth-semes, en door Timna gaan.
15:11Verder zal deze landpale uitgaan aan de zijde van Ekron, noordwaarts, en deze landpale zal strekken naar Sichron aan, en over den berg Baala gaan, en uitgaan te Jabneel; en de uitgangen dezer landpale zullen zijn naar de zee.
15:12De landpale nu tegen het westen zal zijn tot de grote zee en [derzelver] landpale. Dit is de landpale der kinderen van Juda rondom heen, naar hun huisgezinnen.
15:13Doch Kaleb, den zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar den mond des HEEREN tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron.
15:14En Kaleb verdreef van daar de drie zonen van Enak, Sesai, en Ahiman, en Talmai, geboren van Enak.
15:15En van daar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir, (de naam van Debir nu was te voren Kirjath-sefer).
15:16En Kaleb zeide: Wie Kirjath-sefer zal slaan, en nemen haar in, dien zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven.
15:17Othniel nu, de zoon van Kenaz, den broeder van Kaleb, nam haar in; en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw.
15:18En het geschiedde, als zij [tot hem] kwam, zo porde zij hem aan, om een veld van haar vader te begeren; en zij sprong van den ezel af; toen sprak Kaleb tot haar: Wat is u?
15:19En zij zeide: Geef mij een zegen; dewijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf hij haar hoge waterwellingen en lage waterwellingen.
15:20Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Juda, naar hun huisgezinnen.
15:21De steden nu, van het uiterste van den stam der kinderen van Juda, tot de landpale van Edom, tegen het zuiden, zijn: Kabzeel, en Eder, en Jagur,
15:22En Kina, en Dimona, en Adada,
15:23En Kedes, en Hazor, en Jithnan,
15:24Zif, en Telem, en Bealoth,
15:25En Hazor-hadattha, en Kerioth-hezron, (dat is Hazor),
15:26Amam, en Sema, en Molada,
15:27En Hazar-gadda, en Hesmon, en Beth-palet,
15:28En Hazar-sual, en Beer-seba, en Bizjotheja,
15:29Baala, en Ijim, en Azem,
15:30En Eltholad, en Chesil, en Horma,
15:31En Ziklag, en Madmanna, en Sanzanna,
15:32En Lebaoth, en Silhim, en Ain, en Rimmon. Al deze steden zijn negen en twintig en haar dorpen.
15:33In de laagte zijn: Esthaol, en Zora, en Asna,
15:34En Zanoah, en En-gannim, Tappuah, en Enam,
15:35Jarmuth, en Adullam, Socho en Azeka,
15:36En Saaraim, en Adithaim, en Gedera, en Gederothaim; veertien steden en haar dorpen.
15:37Zenan, en Hadasa, en Migdal-gad,
15:38En Dilan, en Mizpa, en Jokteel,
15:39Lachis, en Bozkath, en Eglon,
15:40En Chabbon, en Lahmas, en Chitlis,
15:41En Gederoth, Beth-dagon, en Naama, en Makkeda; zestien steden en haar dorpen.
15:42Libna, en Ether, en Asan,
15:43En Jiftah, en Asna, en Nezib,
15:44En Kehila, en Achzib, en Mareza; negen steden en haar dorpen.
15:45Ekron, en haar onderhorige plaatsen, en haar dorpen.
15:46Van Ekron, en naar de zee toe; alle, die aan de zijde van Asdod zijn, en haar dorpen;
15:47Asdod, haar onderhorige plaatsen en haar dorpen; Gaza, haar onderhorige plaatsen en haar dorpen, tot aan de rivier van Egypte; en de grote zee, en [haar] landpale.
15:48Op het gebergte nu: Samir, en Jatthir, en Socho,
15:49En Danna, en Kirjath-sanna, die is Debir,
15:50En Anab, en Estemo, en Anim,
15:51En Gosen, en Holon, en Gilo; elf steden en haar dorpen.
15:52Arab, en Duma, en Esan,
15:53En Janum, en Beth-tappuah, en Afeka,
15:54En Humta, en Kirjath-arba, die is Hebron, en Zior; negen steden en haar dorpen.
15:55Maon, Karmel, en Zif, en Juta,
15:56En Jizreel, en Jokdeam, en Zanoah,
15:57Kain, Gibea, en Timna; tien steden en haar dorpen.
15:58Halhul, Beth-zur, en Gedor,
15:59En Maarath, en Beth-anoth, en Eltekon; zes steden en haar dorpen.
15:60Kirjath-baal, die is Kirjath-jearim, en Rabba; twee steden en haar dorpen.
15:61In de woestijn: Beth-araba, Middin en Sechacha,
15:62En Nibsan, en de Zoutstad, en Engedi; zes steden en haar dorpen.
15:63Maar de kinderen van Juda konden de Jebusieten, inwoners van Jeruzalem, niet verdrijven; alzo woonden de Jebusieten bij de kinderen van Juda te Jeruzalem, tot dezen dag toe.

TuinTuin