Romeinen 12
12:1Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke is] uw redelijke godsdienst.
12:2En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
12:3Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.
12:4Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;
12:5Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.
12:6Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,
12:7[Zo laat ons die gaven besteden], hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;
12:8Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.
12:9De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
12:10Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.
12:11Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
12:12Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
12:13Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
12:14Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
12:15Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
12:16Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
12:17Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
12:18Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
12:19Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij [komt] de wraak [toe]; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
12:20Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
12:21Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

StudieboekenStudieboeken