Handelingen 20:8

SVEn er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren.
Steph ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ησαν συνηγμενοι
Trans.

ēsan de lampades ikanai en tō yperōō ou ēsan synēgmenoi


Alex ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ημεν συνηγμενοι
ASVAnd there were many lights in the upper chamber where we were gathered together.
BEAnd there were a number of lights in the room where we had come together.
Byz ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ημεν συνηγμενοι
DarbyAnd there were many lights in the upper room where we were assembled.
ELB05Es waren aber viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren.
LSGIl y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
Peshܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܠܡܦܐܕܐ ܕܢܘܪܐ ܤܓܝܐܐ ܒܥܠܝܬܐ ܗܝ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗ ܀
SchEs waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren.
Scriv ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ησαν συνηγμενοι
WebAnd there were many lights in the upper chamber, where they were assembled.
Weym Now there were a good many lamps in the room upstairs where we all were,

Vertalingen op andere websites


StudieboekenStudieboeken