Johannes 19:36

SVWant deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.
Steph εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη πληρωθη οστουν ου συντριβησεται αυτου
Trans.

egeneto gar tauta ina ē graphē plērōthē ostoun ou syntribēsetai autou


Alex εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη πληρωθη οστουν ου συντριβησεται αυτου
ASVFor these things came to pass, that the scripture might be fulfilled, A bone of him shall not be broken.
BEThese things came about so that the Writings might be true, No bone of his body will be broken.
Byz εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη πληρωθη οστουν ου συντριβησεται απ αυτου
DarbyFor these things took place that the scripture might be fulfilled, Not a bone of him shall be broken.
ELB05Denn dies geschah, auf daß die Schrift erfüllt würde: "Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden".
LSGCes choses sont arrivées, afin que l'Ecriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.
Peshܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܬܒܪ ܒܗ ܀
SchDenn solches ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: «Es soll ihm kein Bein zerbrochen werden!»
WebFor these things were done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.
Weym For all this took place that the Scripture might be fulfilled which declares, <"Not one of His bones shall be broken.">

Vertalingen op andere websites


Livius Onderwijs