Lukas 23:41

SVEn wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen [straf], waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
Steph και ημεις μεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουτος δε ουδεν ατοπον επραξεν
Trans.

kai ēmeis men dikaiōs axia gar ōn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen


Alex και ημεις μεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουτος δε ουδεν ατοπον επραξεν
ASVAnd we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
BEAnd with reason; for we have the right reward of our acts, but this man has done nothing wrong.
Byz και ημεις μεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουτος δε ουδεν ατοπον επραξεν
Darbyand *we* indeed justly, for we receive the just recompense of what we have done; but this [man] has done nothing amiss.
ELB05Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan.
LSGPour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal.
Peshܘܚܢܢ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ ܗܘܝܢ ܓܝܪ ܘܐܝܟ ܕܥܒܕܢ ܐܬܦܪܥܢ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܤܢܐ ܠܐ ܥܒܝܕ ܠܗ ܀
SchUnd wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts Unrechtes getan!
Scriv και ημεις μεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουτος δε ουδεν ατοπον επραξεν
WebAnd we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Weym And we indeed are suffering justly, for we are receiving due requital for what we have done. But He has done nothing amiss."

Vertalingen op andere websites


Doneer Aantekeningen bij de Bijbel