Lukas 7:45

SVGij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen.
Steph φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν καταφιλουσα μου τους ποδας
Trans.

philēma moi ouk edōkas autē de aph ēs eisēlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas


Alex φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν καταφιλουσα μου τους ποδας
ASVThou gavest me no kiss: but she, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet.
BEYou did not give me a kiss: but she, from the time when I came in, has gone on kissing my feet.
Byz φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν καταφιλουσα μου τους ποδας
DarbyThou gavest me not a kiss, but *she* from the time I came in has not ceased kissing my feet.
ELB05Du hast mir keinen Kuß gegeben; diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen.
LSGTu ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Peshܐܢܬ ܠܐ ܢܫܩܬܢܝ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܥܠܬ ܠܐ ܫܠܝܬ ܪܓܠܝ ܠܡܢܫܩܘ ܀
SchDu hast mir keinen Kuß gegeben; sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen.
Scriv φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν καταφιλουσα μου τους ποδας
WebThou gavest me no kiss: but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet.
Weym No kiss did you give me; but she from the moment I came in has not left off tenderly kissing my feet.

Vertalingen op andere websites


KlussenKlussen