G617 ἀποκυλίω
wegwentelen

Bijbelteksten

Mattheus 28:2En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven.
Markus 16:3En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
Markus 16:4(En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
Lukas 24:2En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel