G2869 κοπάζω
rusten, vermoeid raken

Bijbelteksten

Mattheus 14:32En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind.
Markus 4:39En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
Markus 6:51En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde; en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelven, en waren verwonderd.

Mede mogelijk dankzij