G3433 μόλις
met moeite, nauwelijks

Bijbelteksten

Handelingen 14:18En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.
Handelingen 27:7En als wij vele dagen langzaam voortvoeren, en nauwelijks tegenover Knidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kreta heen, tegenover Salmone.
Handelingen 27:8En hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was.
Handelingen 27:16En lopende onder een zeker eilandje, genaamd Klauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden.
Romeinen 5:7Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.
1 Petrus 4:18En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken