G3904 παρασκευή
voorbereiding, maatregelen, toerusting

Bijbelteksten

Mattheus 27:62Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus,
Markus 15:42En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;
Lukas 23:54En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
Johannes 19:14En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!
Johannes 19:31De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
Johannes 19:42Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs