G4489 ῥήτωρ
orator, spreker, redenaar

Bijbelteksten

Handelingen 24:1En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias af met de ouderlingen, en een zekeren voorspraak, [genaamd] Tertullus, dewelke verschenen voor den stadhouder tegen Paulus.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken