H216 אוֹר
lichten, morgenlicht, lichtende, licht, de lichten, daglicht, bliksemlichten

Bijbelteksten

Job 18:5Ja, het licht der goddelozen zal uitgeblust worden, en de vonk zijns vuurs zal niet glinsteren.
Job 18:6Het licht zal verduisteren in zijn tent, en zijn lamp zal over hem uitgeblust worden.
Job 18:18Men zal hem stoten van het licht in de duisternis, en men zal hem van de wereld verjagen.
Job 22:28Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen zal het licht schijnen.
Job 24:13Zij zijn onder de wederstrevers des lichts; zij kennen Zijn wegen niet, en zij blijven niet op Zijn paden.
Job 24:14Met het licht staat de moorder op, doodt den arme en den nooddruftige; en des nachts is hij als een dief.
Job 24:16In de duisternis doorgraaft hij de huizen, [die] zij zich des daags afgetekend hadden; zij kennen het licht niet.
Job 25:3Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?
Job 26:10Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis.
Job 28:11Hij bindt de rivier toe, dat niet een traan uitkomt, en het verborgene brengt hij uit in het licht.
Job 29:3Toen Hij Zijn lamp deed schijnen over mijn hoofd, [en] ik bij Zijn licht de duisternis doorwandelde;
Job 29:24Lachte ik hun toe, zij geloofden het niet; en het licht mijns aangezichts deden zij niet nedervallen.
Job 30:26[Nochtans] toen ik het goede verwachtte, zo kwam het kwade; toen ik hoopte naar het licht, zo kwam de donkerheid.
Job 31:26Zo ik het licht aangezien heb, wanneer het scheen, of de maan heerlijk voortgaande;
Job 33:28[Maar God] heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voere in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet.
Job 33:30Opdat hij zijn ziel afkere van het verderf, en hij verlicht worde met het licht der levenden.
Job 36:30Zie, Hij breidt over hem Zijn licht uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.
Job 36:32Met handen bedekt Hij het licht, en doet aan hetzelve verbod door dengene, die tussen doorkomt.
Job 37:3Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.
Job 37:11Ook vermoeit Hij de dikke wolken [door] klaarheid; Hij verstrooit de wolk Zijns lichts.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken