H639 אַף
neusvleugel, neus, gelaat, toorn, aangezicht, aanschijn, neus(ringen)

Bijbelteksten

Psalm 78:31Als Gods toorn tegen hen opging, dat Hij van hun vetsten doodde, en de uitgelezenen van Israel nedervelde.
Psalm 78:38Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
Psalm 78:49Hij zond onder hen de hittigheid Zijns toorns, verbolgenheid, en verstoordheid, en benauwdheid, [met] uitzending der boden van veel kwaads.
Psalm 78:50Hij woog een pad voor Zijn toorn; Hij onttrok hun ziel niet van den dood; en hun gedierte gaf Hij aan de pestilentie over.
Psalm 85:4Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns.
Psalm 85:6Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?
Psalm 86:15Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.
Psalm 90:7Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.
Psalm 90:11Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt?
Psalm 95:11Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!
Psalm 103:8Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Psalm 106:40Dies is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft een gruwel gehad aan Zijn erfdeel.
Psalm 110:5De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.
Psalm 115:6Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet;
Psalm 124:3Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak.
Psalm 138:7Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij.
Psalm 145:8[Cheth.] Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Spreuken 11:22Een schone vrouw, die van rede afwijkt, is een gouden bagge in een varkenssnuit.
Spreuken 14:17Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden.
Spreuken 14:29De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel