H3039 יְדִיד
geliefde, beminde, liefelijk

Bijbelteksten

Deuteronomium 33:12En van Benjamin zeide hij: De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen. Hij zal hem den gansen dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij wonen!
Psalm 45:1Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim.
Psalm 60:7Opdat Uw beminden zouden bevrijd worden; geef heil [door] Uw rechterhand, en verhoor ons.
Psalm 84:2Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
Psalm 108:7Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil [door] Uw rechterhand, en verhoor ons.
Psalm 127:2Het is tevergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden [als in] den slaap geeft.
Jesaja 5:1Nu zal ik mijn Beminde een lied mijns Liefsten zingen van Zijn wijngaard; Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vetten heuvel.
Jeremia 11:15Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis [te doen], dewijl zij die schandelijke daad [met] velen doet, en het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad [doet], dan springt gij op van vreugde.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel