H4390 מָלֵא
fill, accomplish, fulfil, full, consecrate

Bijbelteksten

Job 32:18Want ik ben der woorden vol; de geest mijns buiks benauwt mij.
Job 36:16Alzo zou Hij ook u afgekeerd hebben van den mond des angstes [tot] de ruimte, onder dewelke geen benauwing zou geweest zijn; en het gerecht uwer tafel zou vol vettigheid geweest zijn.
Job 36:17Maar gij hebt het gericht des goddelozen vervuld; het gericht en het recht houden [u] vast.
Job 39:1Zult gij voor den ouden leeuw roof jagen, of de graagheid der jonge leeuwen vervullen?
Job 39:5Zult gij de maanden tellen, [die] zij vervullen, en weet gij den tijd van haar baren?
Job 40:26Zult gij zijn huid met haken vullen, of met een visserskrauwel zijn hoofd?
Psalm 10:7Zijn mond is vol van vloek, en bedriegerijen, en list; onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid.
Psalm 17:14Met Uw hand van de lieden, o HEERE! van de lieden, die van de wereld zijn, welker deel in dit leven is, welker buik Gij vervult met Uw verborgen [schat]; de kinderen worden verzadigd, en zij laten hun overschot hun kinderkens achter.
Psalm 20:5Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad.
Psalm 20:6Wij zullen juichen over uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.
Psalm 26:10In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol geschenken is.
Psalm 33:5Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.
Psalm 38:8Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke [plage], en er is niets geheels in mijn vlees.
Psalm 48:11Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
Psalm 65:10Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods is vol waters; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij hunlieder koren gereed.
Psalm 71:8Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.
Psalm 72:19En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.
Psalm 74:20Aanschouw het verbond; want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld.
Psalm 80:10Gij hebt [de plaats] voor hem bereid, en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft.
Psalm 81:11Ik ben de Heere, uw God, Die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.

Mede mogelijk dankzij