H6031 עָנָה
humble, exercised, , force, afflict, Leannoth, sing

Bijbelteksten

2 Kronieken 6:26Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, [en] van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben;
Ezra 8:21Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onzes Gods, om van Hem te verzoeken een rechten weg, voor ons, en voor onze kinderkens, en voor al onze have.
Job 30:11Want Hij heeft mijn zeel losgemaakt, en mij bedrukt; daarom hebben zij den breidel voor mijn aangezicht afgeworpen.
Job 37:23Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden; Hij is groot van kracht; doch [door] gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet.
Psalm 35:13Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleed; ik kwelde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde weder in mijn boezem.
Psalm 55:20God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij God niet vrezen.
Psalm 88:1Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet.
Psalm 88:8Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt [mij] nedergedrukt met al Uw baren. Sela.
Psalm 89:23De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken.
Psalm 90:15Verblijd ons naar de dagen, [in dewelke] Gij ons gedrukt hebt, [naar] de jaren, [in dewelke] wij het kwaad gezien hebben.
Psalm 94:5O HEERE! zij verbrijzelen Uw volk, en zij verdrukken Uw erfdeel.
Psalm 102:24Hij heeft mijn kracht op den weg ter neder gedrukt; mijn dagen heeft Hij verkort.
Psalm 105:18Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam [in] de ijzers.
Psalm 107:17De zotten worden om den weg hunner overtreding, en om hun ongerechtigheden geplaagd;
Psalm 116:10Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.
Psalm 119:67Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw woord.
Psalm 119:71Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde.
Psalm 119:75Ik weet, HEERE! dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt.
Psalm 119:107Ik ben gans zeer verdrukt, HEERE! maak mij levend naar Uw woord.
Psalm 132:1Een lied Hammaaloth. O HEERE! gedenk aan David, aan al zijn lijden;

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs