H6086 עֵץ
timber, gallows, staff, wood, tree, stick

Bijbelteksten

Exodus 30:5De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult die met goud overtrekken.
Exodus 31:5En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk.
Exodus 35:7En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout;
Exodus 35:24Allen, die een hefoffer van zilver of koper offerden, die brachten het ten hefoffer des HEEREN; en allen, bij welke sittimhout gevonden werd, brachten het tot alle werk van den dienst.
Exodus 35:33En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te werken in alle vernuftige handwerk.
Exodus 36:20Hij maakte ook aan den tabernakel berderen van staand sittimhout.
Exodus 36:31Hij maakte ook richelen van sittimhout; vijf aan de berderen der ene zijde des tabernakels;
Exodus 37:1Alzo maakte Bezaleel de ark van sittimhout; twee ellen en een halve was haar lengte, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.
Exodus 37:4En hij maakte handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud.
Exodus 37:10Hij maakte ook een tafel van sittimhout; twee ellen was haar lengte, en een el haar breedte; en een el en een halve haar hoogte.
Exodus 37:15Hij maakte ook de handbomen van sittimhout; en hij overtrok ze met goud, om de tafel te dragen.
Exodus 37:25En hij maakte het reukaltaar van sittimhout; een el was zijn lengte en een el zijn breedte, vierkant, maar twee ellen zijn hoogte; uit hetzelve waren zijn hoornen.
Exodus 37:28En hij maakte de handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud.
Exodus 38:1Hij maakte ook het brandofferaltaar van sittimhout; vijf ellen was deszelfs lengte, en vijf ellen zijn breedte, vierkant, en drie ellen zijn hoogte.
Exodus 38:6En hij maakte de handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met koper.
Leviticus 1:7En de zonen van Aaron, den priester, zullen vuur maken op het altaar, en zullen het hout op het vuur schikken.
Leviticus 1:8Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is.
Leviticus 1:12Daarna zal hij het in zijn stukken delen, mitsgaders zijn hoofd en zijn smeer; en de priester zal die schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is.
Leviticus 1:17Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden; en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout, dat op het vuur is; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.
Leviticus 3:5En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel