H6225 עָשַׁן
angry, smoke

Bijbelteksten

Exodus 19:18En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.
Deuteronomium 29:20De HEERE zal hem niet willen vergeven; maar alsdan zal des HEEREN toorn en ijver roken over denzelven man, en al de vloek, die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen; en de HEERE zal zijn naam van onder den hemel uitdelgen.
Psalm 74:1Een onderwijzing, voor Asaf. O God! waarom verstoot Gij in eeuwigheid? [Waarom] zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide?
Psalm 80:5O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het gebed Uws volks?
Psalm 104:32Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken zij.
Psalm 144:5Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin