H7911 שָׁכַח
forgotten, at all, forget

Bijbelteksten

Psalm 74:19Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet den hoop Uwer ellendigen niet in eeuwigheid.
Psalm 74:23Vergeet niet het geroep Uwer wederpartijders; het getier dergenen, die tegen U opstaan, klimt geduriglijk op.
Psalm 77:10Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela.
Psalm 78:7En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren;
Psalm 78:11En zij vergaten Zijn daden, en Zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.
Psalm 102:5Mijn hart is geslagen en verdord als gras, [zodat] ik vergeten heb mijn brood te eten.
Psalm 103:2Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
Psalm 106:13[Doch] zij vergaten haast Zijn werken, zij verbeidden naar Zijn raad niet.
Psalm 106:21Zij vergaten God, hun Heiland, Die grote dingen gedaan had in Egypte;
Psalm 119:16Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten.
Psalm 119:61De goddeloze hopen hebben mij beroofd; [nochtans] heb ik Uw wet niet vergeten.
Psalm 119:83Want ik ben geworden als een lederen zak in den rook; [doch] Uw inzettingen heb ik niet vergeten.
Psalm 119:93Ik zal Uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt.
Psalm 119:109Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand; nochtans vergeet ik Uw wet niet.
Psalm 119:139Mijn ijver heeft mij doen vergaan, omdat mijn wederpartijders Uw woorden vergeten hebben.
Psalm 119:141Ik ben klein en veracht, [doch] Uw bevelen vergeet ik niet.
Psalm 119:153Resch. Zie mijn ellende aan, en help mij uit, want Uw wet heb ik niet vergeten.
Psalm 119:176Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten.
Psalm 137:5Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand [zichzelve]!
Spreuken 2:17Die den leidsman harer jonkheid verlaat, en het verbond haars Gods vergeet;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel