H8337 שֵׁשׁ
sixth, sixteenth +, six, , sixteen +

Bijbelteksten

2 Kronieken 35:8Ook gaven zijn vorsten tot een vrijwillig offer voor het volk, voor de priesteren, en voor de Levieten; Hilkia, en Zacharia, en Jehiel, de oversten van het huis Gods, gaven den priesteren tot paasofferen, twee duizend en zeshonderd [klein vee], en driehonderd runderen.
Ezra 2:10De kinderen van Bani, zeshonderd twee en veertig.
Ezra 2:11De kinderen van Bebai, zeshonderd drie en twintig.
Ezra 2:13De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig.
Ezra 2:14De kinderen van Bigvai, twee duizend zes en vijftig.
Ezra 2:22De mannen van Netofa, zes en vijftig.
Ezra 2:26De kinderen van Rama en Gaba, zeshonderd een en twintig.
Ezra 2:30De kinderen van Magbis, honderd zes en vijftig.
Ezra 2:35De kinderen van Senaa, drie duizend zeshonderd en dertig.
Ezra 2:60De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, zeshonderd twee en vijftig.
Ezra 2:66Hun paarden waren zevenhonderd zes en dertig; hun muildieren, tweehonderd vijf en veertig;
Ezra 2:67Hun kemelen, vierhonderd vijf en dertig; de ezelen, zes duizend zevenhonderd en twintig.
Ezra 2:69Zij gaven naar hun vermogen tot den schat des werks, aan goud, een en zestig duizend drachmen, en aan zilver, vijf duizend ponden, en honderd priesterrokken.
Ezra 8:26Ik woog dan aan hun hand zeshonderd en vijftig talenten zilvers, en honderd zilveren vaten in talenten; aan goud, honderd talenten;
Ezra 8:35[En] de weggevoerden, die uit de gevangenis gekomen waren, offerden den God Israëls brandofferen; twaalf varren voor gans Israël, zes en negentig rammen, zeven en zeventig lammeren, twaalf bokken ten zondoffer; alles ten brandoffer den HEERE.
Nehemia 5:18En wat voor een dag bereid werd, was een os [en] zes uitgelezen schapen; ook werden mij vogelen bereid, en binnen tien dagen van allen wijn zeer veel; nog heb ik bij dezen het brood des landvoogds niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk.
Nehemia 7:10De kinderen van Arach, zeshonderd twee en vijftig;
Nehemia 7:15De kinderen van Binnui, zeshonderd acht en veertig;
Nehemia 7:16De kinderen van Bebai, zeshonderd acht en twintig;
Nehemia 7:18De kinderen van Adonikam, zeshonderd zeven en zestig;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel