H8419 תַּהְפֻּכָה
froward, perverse things, froward things, frowardness

Bijbelteksten

Deuteronomium 32:20En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.
Spreuken 2:12Om u te redden van den kwaden weg, van den man, die verkeerdheden spreekt;
Spreuken 2:14Die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden;
Spreuken 6:14In zijn hart zijn verkeerdheden, hij smeedt te aller tijd kwaad; hij werpt twisten in.
Spreuken 8:13De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden.
Spreuken 10:31De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort; maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden.
Spreuken 10:32De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid.
Spreuken 16:28Een verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend.
Spreuken 16:30Hij sluit zijn ogen, om verkeerdheden te bedenken; zijn lippen bijtende, volbrengt hij het kwaad.
Spreuken 23:33Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel