G1 Α
A, Alpha, Christus
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 3x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

eerste letter van het Griekse alfabet

komt in naam en plaats in het alfabet overeen met de Hebreeuwse à (Alef), waaruit ook de vorm van de letter is ontwikkeld.


a- privativum

a-, privativum, als toonloos voorvoegsel om ontkenning uit te drukken, als in het Nederlands on-, b.v. ongeluk, onheus. Wij hebben het ook in b.v. a-theïst, a-religieus


a- copulativum

a-, copulativum, duidt vereniging aan.


Christus

Christus is de Alpha, geeft aan dat Hij het begin en het einde isLexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Α, α, ἄλφα (q.v.), τό, indecl., alpha, the first letter of the Greek alphabet. As a numeral, αʹ = 1, α͵ 1. ἀ- (before a vowel, ἀν-) negative, as in ἄ-γνωστος, ἄ-δικος. 2. ἀ-, ἁ- copulative, indicating community and fellowship, as in ἁ-πλοῦς, ἀ-κολουθέω, ἀ-δελφός. 3. An intensive force (LS, s. α), as in ἀ-τενίζω is sometimes assumed (but v. Boisacq, s.v.).

LSJ

Α α, ἄλφα (q.v.), τό, indecl., first letter of the Gr. alphabet: as Numeral, ά

A. = εἱ̂ς and πρω̂τος, but = 1,000.


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀδελφός G80 "broeder in Christus, broer, medegelovige, landgenoot, medemens, partner"; Grieks ἀναίδεια G335 "schaamteloosheid, onbeschaamdheid"; Grieks ἀναίτιος G338 "schuldeloos, onschuldig"; Grieks ἄναλος G358 "ongezouten"; Grieks ἀναμάρτητος G361 "zondeloos"; Grieks ἀναντίῤῥητος G368 "onweerlegbaar"; Grieks ἀνάξιος G370 "onwaardig, ongeschikt voor iets"; Grieks ἀναπολόγητος G379 "onverdedigbaar, onvergeeflijk"; Grieks ἀναρίθμητος G382 "ontelbaar"; Grieks ἀνέγκλητος G410 "onberispelijk"; Grieks ἀνεκδιήγητος G411 "onuitsprekelijk, onbeschrijflijk"; Grieks ἀνεκλάλητος G412 "onuitsprekelijk"; Grieks ἀνέκλειπτος G413 "onophoudelijk, onuitputtelijk"; Grieks ἀνελεήμων G415 "onbarmhartig, genadeloos"; Grieks ἀνένδεκτος G418 "ontoelaatbaar, onbetamelijk"; Grieks ἀνεξερεύνητος G419 "ondoorgrondelijk"; Grieks ἀνεξιχνίαστος G421 "ondoorgrondelijk"; Grieks ἀνεπαίσχυντος G422 "schamen (die zich niet hoeft te)"; Grieks ἀνεπίληπτος G423 "onberispelijk, zonder fout"; Grieks ἄνευ G427 "zonder"; Grieks ἀνεύθετος G428 "ongeschikt, ongunstig, niet passend"; Grieks ἀνεψιός G431 "neef"; Grieks ἀνήμερος G434 "ongetemd, wild, ruw"; Grieks ἀνίλεως G448 "onbarmhartig, meedogenloos"; Grieks ἄνιπτος G449 "ongewassen"; Grieks ἀνόητος G453 "onbegrijpelijk"; Grieks ἄνοια G454 "dwaasheid, onbezonnenheid"; Grieks ἄνομος G459 "wetteloos, misdadig"; Grieks ἀνόσιος G462 "onheilig, goddeloos, misdadig"; Grieks ἄνυδρος G504 "water (zonder)"; Grieks ἀνυπόκριτος G505 "oprecht, ongeveinst"; Grieks ἀνυπότακτος G506 "ongehoorzaam, onhandelbaar, weerbarstig"; Grieks ἀνωφελής G512 "nutteloos, schadelijk"; Grieks ἀόρατος G517 "ongezien"; Grieks ἀπαίδευτος G521 "onbeschaafd, analfabeet"; Grieks ἀπαράβατος G531 "ongeschonden, onschendbaar"; Grieks ἀπαρασκεύαστος G532 "onvoorbereid"; Grieks ἅπας G537 "helemaal, alles"; Grieks ἀπάτωρ G540 "vaderloos"; Grieks ἀπειθής G545 "onbuigbaar, ongehoorzaam, onovertuigbaar"; Grieks ἀπείραστος G551 "onverleidbaar"; Grieks ἄπειρος G552 "onervaren, ongeoefend"; Grieks ἀπέραντος G562 "onbegrensd, onvoltooid"; Grieks ἀπερισπάστως G563 "storing (zonder)"; Grieks ἀπερίτμητος G564 "onbesneden"; Grieks ἄπιστος G571 "onbetrouwbaar"; Grieks ἁπλοῦς G573 "eenvoudig"; Grieks ἀπορέω G639 "zonder hulpmiddelen zijn"; Grieks ἀπρόσιτος G676 "onbenaderbaar, ontoegankelijk"; Grieks ἀπρόσκοπος G677 "aanstoot gevend (geen)"; Grieks ἀπροσωπολήπτως G678 "onpartijdig"; Grieks ἄπταιστος G679 "vrij van vallen, stevig staande"; Grieks ἀργός G692 "zonder werk, vrij"; Grieks ἅρμα G716 "reiswagen,strijdwagen, renwagen"; Grieks ἀρνέομαι G720 "ontkennen, verloochenen"; Grieks ἄῤῥαφος G729 "zonder naad, naadloos"; Grieks ἄῤῥητος G731 "onuitgesproken"; Grieks ἄῤῥωστος G732 "zwak, ziek"; Grieks ἀσάλευτος G761 "ongeschokt, onbewogen"; Grieks ἄσβεστος G762 "onblusbaar"; Grieks ἀσεβής G765 "goddeloos"; Grieks ἀσέλγεια G766 "losbandigheid, wulpsheid, moedwilligheid, gewelddadigheid, schaamteloosheid, brutaliteit"; Grieks ἄσημος G767 "onbekend, duister, onedel, laag"; Grieks ἀσθενής G772 "zwak, ziekelijk, ziek"; Grieks ἄσιτος G777 "vastend, eten (zonder)"; Grieks ἄσοφος G781 "onwijs, dwaas"; Grieks ἀσπάζομαι G782 "salueren, groeten, verwelkomen"; Grieks ἄσπιλος G784 "vlekkeloos"; Grieks ἄσπονδος G786 "zonder"; Grieks ἀστατέω G790 "rondzwerven"; Grieks ἀστήρικτος G793 "onstandvastig, zwak"; Grieks ἄστοργος G794 "zonder liefde, ongezellig, onmenselijk"; Grieks ἀστοχέω G795 "afwijken van, missen (doel)"; Grieks Ἀσύγκριτος G799 "Asyncritus"; Grieks ἀσύμφωνος G800 "dissonant, onharmonieus"; Grieks ἀσύνετος G801 "dom, inzicht (zonder)"; Grieks ἀσύνθετος G802 "eenvoudig, verbond verbrekend"; Grieks ἀσφαλής G804 "stevig, zeker, waar"; Grieks ἀσχήμων G809 "vormeloos, onbehoorlijk, onwelvoegelijk"; Grieks ἀσωτία G810 "losbandig leven, liederlijkheid"; Grieks ἄτακτος G813 "ordeloos, buiten de rijen"; Grieks ἄτεκνος G815 "kinderloos"; Grieks ἀτενίζω G816 "onderzoeken, inkijken"; Grieks ἄτιμος G820 "laag, geringe waarde, veracht"; Grieks ἄτομος G823 "moment, ondeelbaar, tijdsmoment"; Grieks ἄτοπος G824 "ongerijmd, onrechtvaardig, ongeschikt, schadelijk"; Grieks ἀφανής G852 "verborgen, onzichtbaar"; Grieks ἄφαντος G855 "onzichtbaar, verborgen, spoorloos"; Grieks ἀφειδία G857 "meedogenloze gestrengheid"; Grieks ἀφελότης G858 "eenvoud, eenvoudigheid"; Grieks ἄφθαρτος G862 "onbedorven, onvergankelijk, onsterfelijk"; Grieks ἀφιλάγαθος G865 "vijand van het goede"; Grieks ἀφιλάργυρος G866 "vrekkig (niet), geldgierig (niet)"; Grieks ἀφόβως G870 "vrees (zonder), onbeschroomd"; Grieks ἄφρων G878 "onverstandig, dwaas, ondoordacht, dolzinnig"; Grieks ἄφωνος G880 "sprakeloos, stom"; Grieks ἀχάριστος G884 "onaangenaam, ondankbaar"; Grieks ἀχειροποίητος G886 "niet met handen gemaakt"; Grieks ἀχρεῖος G888 "onbruikbaar"; Grieks ἄχρηστος G890 "onbruikbaar, nutteloos"; Grieks ἀψευδής G893 "betrouwbaar"; Grieks ἄψυχος G895 "levenloos, zielloos";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Korting op je studieboeken