G4592_σημεῖον
teken, merkteken, onderscheidingsteken, wonderteken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 77x voor in 11 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

sēmeion, zn., verm. van σημαίνω G4591; TDNT 7:200,1015


1) merkteken, kenteken waardoor duidelijk is wat het is (Herodotus, Histories, 2.38); 1b) bewijsteken, legitimatie; 2) een omen, teken van God/goden (LXX Ex. 4:8; Mat. 24:24; Joh. 4:48); 2b) "een teken in de sterren" δύεται σημεῖα (Euripides, Rhesus, 529), cf. the full moon, that divides the months in half, shot forth her beams above, with the Hyades, the clearest sign for sailors (Euripides, Ion, 1157); 3) voorteken; 4) wonderteken (Joh. 4:54; 9:16).


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

σημεῖον, -ου, τό [in LXX chiefly for אוֹת H226 ;] a sign, mark, token; (a) of that which distinguishes a person or thing from others: Mt 26:48, Lk 2:12, II Th 3:17 (cf. Deiss., LAE, 1532); seq. gen. epexeg., Ro 4:11; c. gen. obj., Mt 24:8, 30, II Co 12:12; c. gen. subj., Mt 16:3; (b) a sign of warning or admonition: Mt 12:39 16:4, Lk 2:34 11:29, 30, I Co 14:22; (c) a sign portending future events (Soph., Plat. al.): Mk 13:4, Lk 21:7, 11, 25, Ac 2:19, Re 12:1, 3 15:1; (d) of miracles and wonders (MM, xxii), regarded as signs of a divine authority: Mt 12:38, 39 16:1, 4, Mk 8:11, 12 Lk 11:16, 29 23:8, Jo 2:11, 18, 23 4:54 6:30 10:41 12:18, Ac 4:16, 22; pl., Mk 16:[17, 20], Jo 2:11, 23 3:2 6:2, 14, 26 7:31 9:16 11:47 12:37 20:30, Ac 8:6, I Co 1:22 (Lft., Notes, 162); the same ascribed to false teachers and demons: Mt 24:24, Mk 13:22, II Th 2:9, Re 13:13, 14 16:14 19:20; σ. καὶ τέρατα (τ. καὶ σ.; cf. Tr., Syn., § xci), Mt 24:24, Mk 13:22, Jo 4:48, Ac 2:19, 43 4:30 5:12 6:8 7:36 14:3 15:12, Ro 15:19, II Th 2:9; id. seq. καὶ δυνάμεις, II Co 12:12, He 2:4; σ. καὶ δυνάμεις, Ac 8:13; δ. καὶ τ. καὶ σ., Ac 2:22; σ. διδόναι, Mt 24:24, Mk 13:22.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σημεῖον, τό,
  Ionic dialect σημήϊον, Doric dialect σᾱμήϊον “IG” 12(3).452 (Thera, 4th c.BC) , σᾱμεῖον “IPE” 12.352.25 (Chersonesus, 2nd c.BC), “IG” 5(1).1390.16 (Andania, 1st c.BC) , σᾱμᾶον “CIG” “Corpus Inscriptionum Graecarum” “Corpus Inscriptionum Graecarum” 5168 (from Cyrene): —= σῆμα in all senses, and more common in Prose, but never in Homerus Epicus or Hesiodus Epicus : mark by which a thing is known, Herodotus Historicus 2.38; σημεῖα τῶν δεδικασμένων.., σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν Plato Philosophus “Respublica” 614c ; sign of the future, τυραννίδος σ. Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 1355; σ. λαβεῖν ἔκ τινος Euripides Tragicus “Hippolytus” 514 ; trace, track, σημεῖα δ᾽ οὔτε θηρὸς οὔτε του κυνῶν.. ἐξεφαίνετο Sophocles Tragicus “Antigone” 257, compare “El.” 886; τῆς καταβάσεως Xenophon Historicus “Anabasis” 6.2.2 ; of a cork on a buoy, Pausanias Periegeta 8.12.1.
__b Doric dialect, tomb, Inscriptiones Graecae 12(3).452 (4th c.BC), “CIG” “Corpus Inscriptionum Graecarum” “Corpus Inscriptionum Graecarum” prev. cited
__2 sign from the gods, omen, Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 94; τὰ ἀπὸ τῶν θεῶν σ. γενόμενα Antipho Orator 5.81, compare Plato Philosophus “Phaedrus” 244c, “Ap.” 40b, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.6.1 ; wonder, portent, LXX.Exo.4.8, al.; σ. καὶ τέρατα Polybius Historicus 3.112.8, NT.Matt.24.24, NT.John.4.48, compare “IPE” same place, Diodorus Siculus Historicus 17.114; φόβηθρα καὶ σ. ἀπ᾽ οὐρανοῦ NT.Luke.21.11 +2nd c.BC+; especially of the constellations, regarded as signs, δύεται σημεῖα Euripides Tragicus “Rhesus” 529 (Lyric poetry), compare “Ion” 1157.
__3 sign or signal to do a thing, made by flags, ἀνέδεξε σημήϊον τοῖσι ἄλλοισι ἀνάγεσθαι he made signal for the rest to put to sea, Herodotus Historicus 7.128 ; signal for battle, τὰ σ. ἤρθη, κατεσπάσθη, Thucydides Historicus 1.49, 63, etc. ; καθαιρεῖν τὸ σ. to take it down, strike the flag, as a sign of dissolving an assembly, Andocides Orator 1.36 ; τὸ τῆς ἐκκλησίας σ. Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 278 ; ὕστερος ἐλθεῖν τοῦ σ. prev. author “V.” 690 : generally, signal, σ. ὑποδηλῶσαί τινι ὅτι.. prev. author “Th.” 1011; τὰ σ. αὐτοῖς ἤρθη Thucydides Historicus 4.42; τὸ σ. τοῦ πυρός, ὡς εἴρητο, ἀνέσχον prev. work 111 ; signal to commence work, ἡ τοῦ σημείου ἄρσις “Ath.Mitt.” 35.403 (Pergam.) ; σημείῳ ἀβαστάκτῳ, σημείοις ἀβαστάκτοις with unremoved signal (s), of gymnasia, i.e. never closed, “IGRom.” 4.446 ( prev. passage), “Abh.Berl.Akad.” 1932(5).44( prev. passage, 2nd c.AD).
__4 standard or flag, on the admiral's ship, Herodotus Historicus 8.92 ; on the general's tent, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 8.5.13 ; ἔξω τῶν σ. out of the lines, prev. work 8.3.19.
__4.b body of troops under one standard or flag, “PAmh.” 2.39.2 (2nd c.BC);compare σημεία 1.2.
__5 landmark, boundary, limit, ἔξω τῶν σ. τοῦ ὑμετέρου ἐμπορίου out of the limits of your commercial port, Demosthenes Orator 35.28 ; of milestones, Plutarchus Biographus et Philosophus “C. Gracchus” 7, Herodianus Grammaticus 2.13.9.
__6 device upon a shield, Herodotus Historicus 1.171, Euripides Tragicus “Phoenissae” 1114 ; upon ships, figure-head, Aristophanes Comicus “Ranae” 933, Thucydides Historicus 6.31, Euripides Tragicus “Iphigenia Aulidensis” 255 (Lyric poetry).
__7 signet on ring, etc., Aristophanes Comicus “Equites” 952, “V.” 585, Plato Philosophus “Theaetetus” 191d, al., Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 5.1.30, Demosthenes Orator 42.2, “PRev.Laws” 26.5 (3rd c.BC) ; figure, image, Διὸς κτησίου 3rd c.BC(?): Anticlides Historicus 13 ; badge, τρίαιναν σ. θεοῦ Aeschylus Tragicus “Supplices” 218 : plural, written characters, γράψαι σημήϊα.. φωνῆς “IG” 14.1549 (from Rome).
__7.b plural (Doric dialect) σαμεῖα, stripes, prev. work5(1).1390.16 (Andania, 1st c.BC) ; clavi· σημεῖα, “Corpus Glossariorum Latinorum”
__8 watchword, war-cry, Polybius Historicus 5.69.8; ἀπὸ σ. ἑνὸς ἐπιστρέφειν τὰς ναῦς Thucydides Historicus 2.90, compare Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 6.2.28.
__9 birthmark or distinguishing feature, Wilcken “Chr.” 76.14 (2nd c.AD), “Sammelb.” 15.27 (2nd c.AD), etc.
__II sign, token, indication of anything that is or is to be, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 1059, Euripides Tragicus “Phoenissae” 1332; σ. φαίνεις ἐσθλὸς.. γεγώς Sophocles Tragicus “Electra” 24, compare “OT” 710; τέχνης σ. τῆς ἐμῆς prev. author “Ant.” 998; so later τὰ σ. τῶν καιρῶν NT.Matt.16.3, etc.
__II.2 in reasoning, a sign or proof, Aristophanes Comicus “Nubes” 369, Thucydides Historicus 1.6, 10, Andocides Orator 2.25, etc.; τούτων ὑμῖν σημεῖα δείξω Aeschines Orator 2.103, compare 3.46; τάδε τὰ σ. ὡς.. Xenophon Historicus “Agesilaus” 1.5; σ. εἰ.. Plato Philosophus “Gorgias” 520e ; ὅτι ἀγαθὸς ἦν.., τοῦτο μέγιστον σ. prev. author “Min.” 321b ; τὸ μὴ ἐκδυθῆναι οὐδὲν σ. ἐστι is no proof to the contrary, Antipho Orator 2.2.5 ; also, instance, example, Hippocrates Medicus “περὶ ἀρχαίης ἰητρικῇς” 20 ; σημεῖον δέ· to introduce an argument, Demosthenes Orator 21.149, Isocrates Orator 4.86,107, etc.
__II.3 in the Logic of Aristoteles Philosophus , a sign used as a probable argument in proof of a conclusion, opposed to τεκμήριον (a demonstrative or certain proof), “APr.” 70a11, “SE” 167b9, “Rh.” 1357a33.
__II.3.b in Stoic and Epicurean philosophical, sign as observable basis of inference to the unobserved or unobservable, Epicurus Philosophus “Epistulae” 2p.43U., Philodemus Philosophus “περὶ σημείων καὶ σημειώσεων” 27, al., Sextus Empiricus Philosophus “adversus Mathematicos” 8.142, al. ; περὶ σημείων (uncertain meaning), title of work by Zeno, “Stoicorum Veterum Fragmenta” 1.14.
__II.4 in Medicine texts, symptom, Hippocrates Medicus “περὶ νούσων” 3.6, 15, Aretaeus Medicus “περὶ αἰτιῶν καὶ σημείων χρονίων παθῶν” 1.9, Galenus Medicus 1.313, 18(2).306.
__II.4.b = Latin lenticula, a kind of skin-eruption, Celsus Medicus 6.5.1.
__II.5 plural, shorthand symbols, Plutarchus Biographus et Philosophus “Cat.Mi.” 23, Galenus Medicus “περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων” 1, “POxy.” 724.3 (2nd c.AD), Libanius Sophista “Orationes” 42.25.
__II.6 critical mark, Hephaestio Grammaticus “Poëm.” p.73C., 3rd c.AD(?): Diogenes Laertius 3.65.
__III ={στιγμή}, mathematical point, Aristoteles Philosophus “Analytica Posteriora” 76b5, “Ph.” 240b3, Euclides Geometra “Def.” 1, al. ; also ς. (with or without χρόνου) point of time, instant, Aristoteles Philosophus “de Caelo” 283a11, “Ph.” 262b2f
__III.2 in Prosody and Music, unit of time, 3rd c.AD(?): Aristides Quintilianus Musicus 1.14, Longinus Rhetor “Proll. Heph.” 5.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks σημαίνω G4591 "teken geven, meedelen, te kennen geven"; Grieks σημειόω G4593 "tekenen, merken, onderscheiden";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs