G4894 συνείδω
gezien hebben, begijpen, inzien, verstaan
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 4x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

syneido̱, ww.; TDNT 7:898,*; een samenstelling van σύν G4862 en εἴδω G1492;Bronnen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

** συν-εῖδον irreg. aor. of συνοράω (v.s. εἶδον), [in LXX: I Mac 4:21א heb, II Mac 2:24 4:4, 41 R 5:17 7:4, 20 8:8, III Mac 2:8 A * ;] 1. to see together or at the same time (Arist., Xen.). 2. to see in one view, hence, of mental vision, to comprehend, understand (LXX, Polyb., Plut., al.) : Ac 12:12 14:6 (on the related σύνοιδα, v. s.v.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σύνοιδα,
  perfect with present sense, 1st pers. plural σύνισμεν Plato Philosophus “Sophista” 232c , Ionic dialect συνοίδαμεν Herodotus Historicus 9.60 , 3rd.pers. plural συνίσᾱσι Sophocles Tragicus “Electra” 93 (anap.), Isocrates Orator 8.113, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.1.9, etc. (rarely συνοίδασι Lysias Orator 11.1, Polybius Historicus 27.9.11); imper. σύνισθι Euripides Tragicus “Hecuba” 870 ; infinitive ξυνειδέναι Sophocles Tragicus “Antigone” 266: pluperfect with imperfect sense, συνῄδειν, Attic dialect συνῄδη, dual συνῄστην, plural -ῇσμεν, -ῇστε, -ῇσαν, Ionic dialect2nd pers. plural συνῃδέᾰτε Herodotus Historicus 9.58 : future συν (ξυν-) είσομαι Aristophanes Comicus “Ecclesiazusae” 17, “V.” 999, Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 2.4.17 (rarely συνειδήσω Isocrates Orator 1.16 , and aorist participle -ειδήσας Philodemus Philosophus “περὶ παρρησίας” p.32 O.) :—know something about a person, especially as a potential witness for or against him, ἢ (i.e. Δίκη) σιγῶσα σύνοιδε τὰ γιγνόμενα πρό τ᾽ ἐόντα Solon Lyricus 4.15 ; τά τοι ἐγὼ καὶ ἀμφότερα συνειδὼς ἔχω μαρτυρέειν to both of which I, knowing them true of you, can testify, Herodotus Historicus 5.24; εἰ τέοισί τι χρηστὸν συνῄδεε πεποιημένον prev. author 8.113; ἐπαινεόντων τούτους τοῖσί τι καὶ συνῃδέατε prev. author 9.58 ; τὰ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ σύνιστε our other services to which you can testify, Thucydides Historicus 1.73; ἂ ξύνισμεν τοῖσιν ἵπποις βουλόμεσθ᾽ ἐπαινέσαι Aristophanes Comicus “Equites” 595 (troch.); συνοίδαμεν ὑμῖν ὑπὸ τὸν παρεόντα τόνδε πόλεμον ἐοῦσι πολλὸν προθυμοτάτοισι Herodotus Historicus 9.60 ; ὑπολαμβάνων παρ᾽ ὑμῶν ἑκάστῳ τὸ συνειδὸς ὑπάρχειν μοι believing that I can rely on your acknowledgement of my services, Demosthenes Orator 18.110 ; τί μοι σύνοισθα τοιοῦτον εἰργασμέν; Xenophon Historicus “Symposium” 4.62; σύνοιδα τῷ μειρακίῳ κοσμίῳ τὸν πρότερον ὄντι χρόνον ἀεί Menander Comicus “Σαμία” 57; πότερον οὐ συνοίδασιν αὐτῷ ποιοῦντι τὰ δίκαια Polybius Historicus 27.9.11 ; ξυνειδὼς οὐ φράσει; Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 330; ἵνα τούτῳ ταῦτα συνειδῶμεν Plato Philosophus “Protagoras” 348b; ἐρῶ.. ἂ σύνοιδα αὐτῷ Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.7.1 ; οὐκ αἰσχυνοῦμαι.. εἰπεῖν (variant) ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ κακά Aristophanes Comicus “Fragmenta” 200; ξύνοιδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύνην τινά Euripides Tragicus “Ion” 288 ; θνῄσκοντι συνείσῃ (conjecture Reiske for συνοίσῃ) thou wilt witness my death, Sophocles Tragicus “Philoctetes” 1085 (Lyric poetry); διὰ δικαιοσύνην, τήν οἱ ἄλλην συνῄδεε ἐοῦσαν Herodotus Historicus 7.164; τοιοῦτον αὐτοῖς Ἄρεος εὔβουλον πάγον ἐγὼ ξυνῄδη χθόνιον ὄνθ᾽ Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 948 ; δύ᾽ ἡμῶν ἢ τρία κακὰ ξυνειδὼς εἶπε δρώσας μυρία (i.e. Εὐριπίδης) Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 475, compare 553; ἀφανίζει τὸν παῖδα, ὃς συνῄδει περὶ τῶν χρημάτων Isocrates Orator 17.11, compare Menander Comicus “Ἐπιτρέποντες” 210; τῆς ἁρπαγῆς τοῦ παιδὸς εἰ ξύνοισθά τι, ταχέως λέγειν χρή Antiphanes Comicus 74.3 ; καὶ τίνα σύνοισθά μοι καλουμένῃ βροτῶ; Aeschylus Tragicus “Choephori” 216; σύνοιδ᾽ Ὀρέστην πολλά σ᾽ ἐκπαγλουμένην prev. work 217 ; σύνοιδα τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἥκιστα χαίρουσι I can bear witness that most of them are far from pleased.., Isocrates Orator 7.50 ; with a mixture of dative and accusative construction, συνίσασι γὰρ αὐτῷ.. καθιστάμενον, ἐκ δὲ τούτων.. δυνάμενον prev. author 15.120; ἐγώ σοι σ... ἀνιστάμενον καὶ.. βαδίζοντα καὶ ἀναπείθοντα Xenophon Historicus “Oeconomicus” 3.7; frequently with _reflexive_ Pron. in dat., ἔμ᾽ αὔτᾳ τοῦτο σύνοιδα Sappho Lyrica 15 ; ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισθα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μαθήσει from your experience of yourself.., Plato Philosophus “Theaetetus” 206a ; σύνοιδ᾽ ἐμαυτῇ πολλὰ (δείν᾽) Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 477, compare Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.9.6, Plato Philosophus “Respublica” 331a; ξυνειδέναι τί μοι δοκεῖς σαυτῷ καλόν Aristophanes Comicus “Equites” 184; πολλὴν ἑαυτοῖς συνειδέναι ἀσέβειαν Xenophon Historicus “Apologia Socratis” 24; συνειδὼς ἐμαυτῷ ἀμαθίαν Plato Philosophus “Phaedrus” 235c; τὴν πατρίδα, εἰς ἢν τοσαύτην εὔνοιαν ἐμαυτῷ σύνοιδα Demosthenes Orator “Epistulae” 2.20; σ. ἑαυτοῖς ἄγνοιαν Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1095a25; σ. αὑτῷ τὴν δειλίαν prev. author “HA” 618a26; μηδὲν ἑαυτοῖς ἄτοπον συνειδέναι Socratis et Socraticorum Epistulae cited in Stobaeus, Joannes 3.24.13, compare Isocrates Orator 3.59, LXX.Job.27.6, NT.1Cor.4.4 ; συνειδότες αὑτοῖς with full consciousness, Polystr. p.15 W.:—with participle
__a in nominative, πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυνείσομαι, φεύγοντ᾽ ἀπολύσας ἄνδρ; Aristophanes Comicus “Vespae” 999; ἡνίκ᾽ ἄν τις ἐσθλὸς ὢν αὑτῷ συνειδῇ Sophocles Tragicus “Fragmenta” 931; ὅστις τούτων σύνοιδεν αὑτῷ παρημεληκώς Xenophon Historicus “Anabasis” 2.5.7; σύνισμεν ἡμῖν αὐτοῖς ἀπὸ παίδων ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἔργων prev. author “Cyr.” 1.5.11; συνειδέναι σαυτῷ δοκεῖς οὐπώποτ᾽ ἀμελήσας αὐτῶν prev. work 1.6.4, compare 3.3.38, “HG” 2.3.12; οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν Plato Philosophus “Apologia” 21b; ὅταν καὶ μηδὲν σαυτῷ συνειδῇς ἐξαμαρτάνων Isocrates Orator 5.79.
__b in dative, σύνοιδα ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν οὐ δυναμένῳ Plato Philosophus “Symposium” 216b; σύνισμεν ἡμῖν αὐτοῖς κηλουμένοις ὑπ᾽ αὐτῆς prev. author “R.” 607c; τὸ συνειδέναι πεπρακόσιν αὑτοῖς τὰ πράγματα Demosthenes Orator 19.208; συνειδόθ᾽ αὑτῷ φαῦλα διαπεπραγμένῳ Philemo Comicus 229.
__2 with dative of things, know something about a thing, τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις σύνοιδα οὖσιν ἀλαζόσιν Plato Philosophus “Phaedo” 92d; διὰ τὸ συνειδέναι τοῖς σφετέροις πράγμασι τετρυ μμένοις καὶ κάμνουσιν ἤδη τῷ πολέμῳ Polybius Historicus 1.62.7; σε.. συνειδότα τοῖς πρὸς ἐμὲ σοὶ πεπολιτευμένοις Phalaris Epistolographus “Epistulae - Epistolographi” 109 ; καιρὸς.. σὲ εἰπεῖν ἃ σύνοισθα τῷ βίῳ ἑκάστῳ what you know about each life, Lucianus Sophista “Gall.” 15.
__II share the knowledge of something with somebody, to be implicated in or privy to it, οὐδὲ ξυνῄδει σοί τις ἔκθεσιν τέκνο; Euripides Tragicus “Ion” 956; δουλοῖ γὰρ ἄνδρα,.. ὅταν ξυνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς κακά prev. author “Hipp.” 425 ; ξύνοιδε δ᾽ οὔτις οἰκετῶν νόσον prev. work 40; συνίσασί σοι πάντα ὅσα ἔπραξας Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.1.9; ξυνίσασ᾽ εὐναὶ.. ὅσα θρηνῶ Sophocles Tragicus “Electra” 93 (anap.); πλῆθος ὃ ξυνῄδει Thucydides Historicus 4.68; ξυνειδώς τις prev. passage; ὁ συνειδὼς καὶ μὴ φράζων Plato Philosophus “Leges” 742b; οἱ ξυνειδότες σφίσι Thucydides Historicus 1.20; οἱ συνειδότες πεποιηκότι τι δεινόν Aristoteles Philosophus “Rhetorica” 1382b6; σύνοισθά που καὶ αὐτὸς ὅτι.. Plato Philosophus “Phaedrus” 257d; σύνισμεν ὡς.. prev. author “Sph.” 232c; σύνοιδέ μοι εἰ ἐπιορκῶ Xenophon Historicus “Anabasis” 7.6.18 ; συνειδέναι δὲ (i.e. τὰς μαντηΐας) καὶ τοὺς Πυθίους Herodotus Historicus 6.57; συνειδυίας καὶ τῆς γυναικός NT.Act.5.2:— with participle
__II.a in dative, μήτε τῳ ξυνειδέναι τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι Sophocles Tragicus “Antigone” 266; εἰ μὴ συνῄδη Σωκράτει τε καὶ Ἀγάθωνι δεινοῖς οὖσι περὶ τὰ ἐρωτικά Plato Philosophus “Symposium” 193e.
__II.b in accusative, ἀνδράποδα, ἂ συνῄδει τὴν γυναῖκα.. θάνατον μηχανωμένην Antipho Orator 1.9, compare Plato Philosophus “Leges” 773b, 870d, Demosthenes Orator 49.58, 59.67, 61.23.
__III know well, αὐτὸς ξυνειδώς, ἢ μαθὼν ἄλλου πάρ; as from his own knowledge, or.. ? Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 704 ; so also (unless there is ellipse of reflexive pronoun) σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος Euripides Tragicus “Orestes” 396; σύνοισθά γ᾽ εἰς ἔμ᾽ οὐκ εὔορκος ὤν prev. author “Med.” 495.
__IV with dative of things. to be privy to, “BGU” 1141.50 (1st c.BC) ; τῷ φόνῳ Scholia Hermogenes Rhetor in Rhetores Graeci 4.355 W.
__V τὸ συνειδός complicity, τὸ σ. τοῦ πράγματος Plutarchus Biographus et Philosophus “Publicola” 4 ; consciousness, τοῦ ἐνδεοῦς prev. author 2.84d.
__V.2 conscience, ὑπὸ συνειδότος ἐπαρρησιάζετο ἀγαθοῦ Pausanias Periegeta 7.10.10, compare Heliodorus Scriptor Eroticus 6.7, Alciphro Epistolographus 1.10.5, Chor. p.38 Bacchylides Lyricus
__VI ὡς ἂν συνειδῇς as you may think proper, Aëtius Medicus 13.2.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks εἴδω G1492 "zien, weten"; Grieks σύν G4862 "met"; Grieks συνείδησις G4893 "bewust zijn van iets";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel