G5083_τηρέω
bewaken, zorgvuldig letten op, zorgdragen voor
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 75x voor in 16 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

te'reo, ww van teros (bewaker), misschien verwant aan θεωρεω G02334; TDNT - 8:140,1174;


zorgvuldig letten op, zorgdragen voor a) bewaken b) metaf. bewaren, iemand in de toestand waarin hij is c) houden, naleven d) sparen: iets ondergaan


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

τηρέω, -ῶ [in LXX for שָׁמַר H8104, נָצַר H5341, etc. ;] 1. to watch over, guard, keep, preserve: Mt 27:36, Ac 16:23, al.; ἑαυτόν, II Co 11:9, I Ti 5:22, Ja 1:27, Ju 21; seq. εἰς, Jo 12:7, Ac 25:21, I Pe 1:4, II Pe 2:4, 9 3:7, Ju 6; ἐν, Jo 17:11, 12, Ju 21; ἐκ, Jo 17:15, Re 3:10; τ. πίστιν, II Ti 4:7, Re 14:12; τ. ἑνότητα τ. πνεύματος, Eph 4:3. 2. to watch, give heed to, observe: τ. σάββατον, Jo 9:16; τ. ἐντολήν (-άς), Mt 19:17, Jo 14:15 15:10, I Ti 6:14, I Jn 2:3, 4 Jn 3:22, 24 Jn 5:3, Re 12:17 14:12; τ. λόγον (-ους), Jo 8:51, 52, 55 14:23, 24 15:20 17:6, I Jn 2:5, Re 3:8, 10 22:7, 9; τ. νόμον, Ac 15:5, Ja 2:10; τ. παράδοσιν, Mk 7:9; τ. ἔργα, Re 2:26; τ. γεγραμμένα, Re 1:3 (cf. δια-, παρα-, συν-τηρέω)

SYN.: φυλάσσω G5442, implying custody and protection: τ. expresses the idea of watchful care and "may mark the result of which φ. is the means" (Thayer s.v.).

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

τηρ-έω
  (τη- also in Doric dialect, Alcman Lyricus 23.77, Pindarus Lyricus “P.” 2.88, compare διατηρέω) , perfect τετήρηκα Epicurus Philosophus “Sententiae” 24, etc. :—watch over, take care of, guard, δώματα “hymnus ad Cererem” 142; πόλιν Pindarus Lyricus same place, compare Aristophanes Comicus “Vespae” 210; τὰς κύνας Xenophon Historicus “Cynegeticus” 6.1; τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐπιβουλῆς Antipho Orator 2.2.8 ; rarely of persons, δαιμόνων.., αἵτινες τηροῦμεν ὑμᾶς Aristophanes Comicus “Nubes” 579 (troch.) ; τ. τὴν ἀρχήν maintain it, Polybius Historicus 21.32.2; τὸ τῆς πόλεως ἀξίωμα Diodorus Siculus Historicus 17.15: —passive, τὸ ἔξωθεν τεῖχος ἐτηρεῖτο was constantly guarded, Thucydides Historicus 2.13: future middle τηρήσομαι in passive sense, prev. author 4.30.
__2 τ. ὅπως.. ἔσται take care that.. , Aristoteles Philosophus “Politica” 1309b16; ὅπως μηθὲν παρανομῶσι prev. work 1307b31 ; τ. μὴ.. cavere ne.. , Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 580, Plato Philosophus “Theaetetus” 169c; τ. ἐμέ, ὅπως μὴ ἐξαπατήσω Demosthenes Orator 18.276 : also in middle, τηρώμεσθ᾽, ὅπως μὴ.. αἰσθήσεται Aristophanes Comicus “Vespae” 372; τηροῦ μὴ λάβῃς ὑπώπια prev. work 1386.
__3 τηρεῖν ἀπὸ τοῦ πυρός protect them from the fire, i.e. cook them slowly, Bilabel Ὀψαρτ. P. 10.
__II give heed to, watch narrowly, observe, τηρῶ αὐτοὺς οὐδὲ δοκῶν ὁρᾶν κλέπτοντας Aristophanes Comicus “Equites” 1145, compare “V.” 364; τὰς ἁμαρτίας Thucydides Historicus 4.60; ἐκεῖνο τ. μὴ.. Aristophanes Comicus “Pax” 146, compare Plato Philosophus “Respublica” 442a; τ. ὅ τι καὶ δράσει Aristophanes Comicus “Ecclesiazusae” 946.
__II.2 watch for a person or thing, with a participle, παραστείχοντα τηρήσας Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 808 ; ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτόν having watched for his being within, Thucydides Historicus 1.134 ; τ. τὸν πορθμὸν κατιόντος τοῦ ἀνέμου watching for a crossing with the wind blowing down, prev. author 6.2 ; τ. τινὰ ἀνιόντα watch for one's coming up, Demosthenes Orator 53.17: with acc. only, ἄνεμον τηρῆσαι Thucydides Historicus 1.65; τ. νύκτα χειμέριον prev. author 3.22, compare 4.27 ; νύκτα καὶ ὕδωρ, Demosthenes Orator 59.103; τ. τοὺς ἀστέρας Aristoteles Philosophus “de Caelo” 292a8 ; τὴν θήραν τ. prev. author “HA” 623a13; τ. καιρόν prev. author “Rh.” 1382b10: —passive, ὁ καιρὸς ἐτηρήθη was watched for, Lysias Orator 12.71.
__II.3 absolutely, watch, keep watch, Thucydides Historicus 7.80, Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1167b13 : with infinitive, watch or look out, so as to.., ἐτήρουν ἀνέμῳ καταφέρεσθαι Thucydides Historicus 4.26.
__II.4 observe, notice, μετακόσμησιν σωμάτων Soranus Medicus 1.41; τὸν χαρακτῆρα τῆς φράσεως prev. author “Vit. Hippocr.” 13; τὸ πολὺ μὲν οὕτως ἀποβαίνειν τετήρηται Galenus Medicus 18(2).13.
__II.5 test by observation or trial, τετηρημένον βοήθημα an approved method of treatment, Antyllus Medicus cited in Oribasius Medicus 6.22.3; τετήρηνται χρησιμεύοντές τισι prev. author prev. work 21.9 ; as Empiric term, τετηρημένης ἐπ᾽ αὐτοῖς τῆς θεραπείας, οὐκ ἐνδεικτικῶς εὑρισκομένης Galenus Medicus 6.361; Μηνόδοτος ὁ ἐμπειρικός, ἐπὶ μόνῃ τῇ πληθωρικῇ καλουμένῃ συνδρομῇ φάσκων τετηρῆσθαι φλεβοτομίαν prev. author 15.766.
__III observe or keep an engagement, ὅρκους Democritus Epigrammaticus 239; παρακαταθήκας Isocrates Orator 1.22; ἀπόρρητα Lysias Orator 31.31; εἰρήνην Demosthenes Orator 18.89; τὸ πρέπον Philodemus Philosophus “περὶ ποιημάτων” 5.35; τὴν πίστιν NT.2Tim.4.7.
__III.2 preserve, retain, τὰς αἰσθήσεις uncertain in Epicurus Philosophus “Epistulae” 1p.5U., compare Demetrius Lacon Philosophus “Herc.” 1055.9,10; ἰδιότητας Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Rh.” 1.154 Sophocles Tragicus; τὴν ποιότητα Soranus Medicus 1.51; τὴν τροφὸν ἐπ᾽ ὀλιγοποσίας.. τ. prev. work 118, compare 46, al.:—in Philo Judaeus 1.125 there is a double use.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks διατηρέω G1301 "voortdurend bewaren"; Grieks κουστωδία G2892 "wacht"; Grieks παρατηρέω G3906 "volhardend beschouwen, zorgvuldig waarnemen, waarnemen, observeren met de ogen"; Grieks συντηρέω G4933 "bewaren"; Grieks τήρησις G5084 "bewaking"; Grieks φρουρέω G5432 ""; Grieks φυλάσσω G5442 "bewaken";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs