Tau (letter)

Bijbelteksten

Psalm 25:21[Thau.] Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.
Psalm 34:22[Thau.] De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden.
Psalm 37:39[Thau.] Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid.
Psalm 111:10[Resch.] De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; [Schin.] allen, die ze doen, hebben goed verstand; [Thau.] Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 112:10[Resch.] De goddeloze zal het zien, en hij zal zich vertoornen; [Schin.] hij zal met zijn tanden knersen en smelten. [Thau.] de wens der goddelozen zal vergaan.
Psalm 119:169Thau. O HEERE! laat mijn geschrei voor Uw aanschijn genaken, maak mij verstandig naar Uw woord.
Psalm 145:21[Thau.] Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.
Spreuken 31:31[Thau.] Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten.
Klaagliederen 1:22[Thau.] Laat al hun kwaad voor Uw aangezicht komen, en doe hun, gelijk als Gij mij gedaan hebt vanwege al mijn overtredingen; want mijn zuchtingen zijn vele, en mijn hart is mat.
Klaagliederen 2:22[Thau.] Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen, als [tot] een dag eens gezetten hoogtijds; en er is niemand aan den dag des toorns des HEEREN ontkomen of overgebleven; die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht.
Klaagliederen 3:64[Thau.] HEERE! geef hun weder die vergelding, naar het werk hunner handen.
Klaagliederen 3:65[Thau.] Geef hun een deksel des harten; Uw vloek zij over hen!
Klaagliederen 3:66[Thau.] Vervolg ze met toorn, en verdelg ze van onder den hemel des HEEREN.
Klaagliederen 4:22[Thau.] Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions! Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren; [maar] uw ongerechtigheid, o gij dochter Edoms! zal Hij bezoeken; Hij zal uw zonden ontdekken.

Hadderech